โทร 037-314575,089-2031702
Fax : 037-314575
หน่วยงานภายในสำนักงานจังหวัด
งานที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
แปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด งานตรวจราชการ
037-311273
อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติและสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด งานรัฐพิธี งานเรื่องราวร้องทุกข์
037-314575
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัดเพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
037-314765
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการรบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
037-314881
สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก อาคาร 2 ชั้น 2 โทร./โทรสาร 037-314575

ทำเนียบหัวหน้า
สำนักงานจังหวัดนครนายก
ข้อมูลประวัติ
วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก "เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง  สังคมและประชาชนผาสุก"
http://www.free-counter-plus.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

นางพัชรี ศาลาศิลป์
หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดนครนายก