ตำบลศรีษะกระบือ


ชื่อตำบล
ตำบลศรีษะกระบือ
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลศรีษะกระบือ ประกาศเป็นตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และปัจจุบันตำบลศรีษะกระบือเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบึงหลุมบัว, บ้านวัดราษฎร์ประดิษฐ์, บ้านคลอง 23, บ้านปากบึง, บ้านวัดอารีราษฎร์, บ้านบึงกล่ำ, บ้านคลองหนองชุ่มฝั่งใต้, บ้านคลอง 24 ฝั่งใต้, บ้านคลอง 24 ฝั่งเหนือ, บ้านปากบึงศาล, บ้านหน้าวัดสว่างอารมณ์, บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,875 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอองครักษ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.องครักษ์, ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.บึงศาล, ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,523 คน, เป็นชาย 3,238 คน, เป็นหญิง 3,285 คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,239 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียนบ้านคลอง 23
2.โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22
3.โรงเรียนบ้านคลอง 22
4.โรงเรียนบ้านคลอง 24
5.โรงเรียนบ้านหนองขุม
6.โรงเรียนวัดอารีราษฎ์
7.โรงเรียนวัดราษประดิษฐ์
8.วัดอารีราษฎร์
9.วัดราษฎรประดิษฐ์
10.สถานีอนามัยบ้านคลอง 23
11.สถานีอนามัยบ้านคลอง 24