หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก สำนักงานจังหวัดนครนายก ชั้น 2
ถนนสุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก   26000

นางมัณยาภา พุดเกลี้ยง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นางสาวณัฐิดา พะชะ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ