หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก สำนักงานจังหวัดนครนายก ชั้น 2
ถนนสุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก   26000

นางสาวภูษณิศา ตั๋นสกุล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นางสาวพัชนิดา พะชะ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ