ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1
ร้อยตรี ไพจิตต์   โตอนันต์
1 มกราคม 2519  -  31 มีนาคม 2523
2
นายกำพล         วรพัทยุต
1 เมษายน 2523  -  31 สิงหาคม 2523
3
ร้อยตรี พูลสวัสดิ์  โสรัก
1 กันยายน 2523  -  2  พฤษภาคม 2528
4
นายชิต             รอดขวัญ
3 พฤษภาคม 2528 - 15 ตุลาคม  2530
5
นายสุนันท์        บุญชุบ
16 ตุลาคม 2530   - 30 กันยายน 2532
6
นายไพศาล       รัตนพัลลภ
1 พฤศจิกายน 2532 - 3 พฤศจิกายน 2534
7
นายวัฒนา        ถาวรบุตร
4 พฤศจิกายน 2534 - 30 พฤษภาคม 2535
8
นายปรีชา         เศรษฐเมธีกุล
1 มิถุนายน  2535  -  17 กันยายน  2535
9
นายต่อพงษ์     อ่ำพันธุ์
18 กันยายน 2535 - 6 พฤศจิกายน 2537
10
นายอรรณพ   บุญยรักษ์พันธุ์
7 พฤศจิกายน 2537 - 8 ตุลาคม 2538
11
นายสถาพร    จันทรัตน์
9 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
12
นายจรินทร์    จักกะพาก
1 ตุลาคม 2539  - 24 ตุลาคม 2539
13
นายวิบูลย์     จรุงพรรณ
25 ตุลาคม 2539 - 1 ตุลาคม 2541
14
นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง
2 ตุลาคม 2541 - 7 ตุลาคม 2544
15
นายวิบูลย์     จรุงพรรณ
15 ตุลาคม 2544 - 31 มีนาคม 2547
16
นางอรศิริ      สิงหราช
31 พฤษภาคม 2547 - 25 ธันวาคม 2548
17
นายชัยภัทร   หิรัณยเลขา
19 กุมภาพันธ์  2550 - 15 พฤศจิกายน 2552
18
นายเดชฤทธิ์  ปัญจะมูล
16 พฤศจิกายน 2552  - 8 พฤษภาคม 2554
19
นายสุขวัฒน์  สุขสวัสดิ์
9 พฤษภาคม 2554 - 6 ธันวาคม 2555
20
นายวลัญจกร  ไกรเลิศ
18 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน