ทำเนียบส่วนราชการตามสมุดไดอารี่48..คลิ๊กที่นี่

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก

เลือกตำแหน่งตามรายการในช่องด้านขวาแล้วคลิ๊กเม้าส์ :


ชื่อ -นามสกุล:

สถานที่ทำงาน:

เบอร์โทรศัพท์:

......เบอร์มือถือ :ทำเนียบส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารงานของจังหวัด

จังหวัดนครนายกมีหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 27 ส่วนราชการ หน่วยราชการ
บริหารส่วนกลางในจังหวัด 31 หน่วยงาน หน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 40 แห่ง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด 8 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. ราชการส่วนภูมิภาค มี 27 หน่วยงาน ดังนี้
1) สำนักงานจังหวัดนครนายก
2) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
3) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
4) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
5) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
6) เรือนจำจังหวัดนครนายก
7) สำนักงานพัฒนาสังคม และสวัสดิการจังหวัดนครนายก
8) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
9) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
10) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
11) สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก
12) ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
13) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
14) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
15) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
16) สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
17) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
18) สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครนายก
19) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
20) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
21) สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก
22) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
23) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
24) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
25) ที่ทำการสัสดีจังหวัดนครนายก
26) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
27) สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

อำเภอ
1) อำเภอเมืองนครนายก
2) อำเภอองครักษ์
3) อำเภอบ้านนา
4) อำเภอปากพลี

2. ราชการส่วนกลาง มี 31 หน่วยงาน ดังนี้
1) ศาลจังหวัดนครนายก
2) สำนักงานอัยการจังหวัด
3) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
4) โรงเรียนเตรียมทหาร
5) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
6) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
7) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
8) สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
9) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
10) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
11) สำนักงานกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
12) สำนักงานทางหลวงชนบทนครนายก
13) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก
14) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
15) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก
16) ศูนย์การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
17) โครงการชลประทานนครนายก
18) โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาจังหวัดนครนายก
19) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครนายก
20) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก
21) ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการบำรุงรักษาที่ 2
22) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
23) สำนักงานประกันภัยจังหวัดนครนายก
24) สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
25) สำนักงานบำรุงทางนครนายก
26) สถานีพัฒนา และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
27) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครนายก
28) โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน
29) สถานีดับไฟป่าจังหวัด
30) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
31) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์

3. รัฐวิสาหกิจ มี 8 หน่วยงาน ดังนี้
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก
2) สำนักงานประปานครนายก
3) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดนครนายก
4) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก
5) ททท.ภาคกลาง เขต 8
6) ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดนครนายก
7) ธนาคารออมสิน
8) ธนาคารกรุงไทย

4. ราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) เทศบาล 5 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตำบล 40 แห่ง

หน่วยงานอิสระ
1) สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
2) ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)

        นอกจากนี้ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครนายก
สโมสรไลออนส์นครนายก สโมสรโรตารีบ้านนา สมาคมชาวนครนายก สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
ชมรมธนาคาร ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เครือข่ายประสานรัฐสภา-ประชาสังคม
จังหวัดนครนายก ชมรมคนรักนครนายก กลุ่มรักเขาใหญ่ องค์กรพัฒนาเอกชนชุมชนและหมู่บ้าน
จังหวัดนครนายก และศูนย์ประสานงานองค์การ เอกชนประจำจังหวัดนครนายก

พัฒนาโดย ::: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครนายก
โทร.037-311292 ,สป.มท. 31140-45 E-mail : nakhonnayok@moi.go.th
webmaster