รูปช้างชูรวงข้าวหมายถึง ที่นี่เคยมีช้างอยู่มาก และประชากรมีอาชีพทำนา ปลูกข้าวได้มาก มีข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์จังหวัดนครนายก ใช้อักษรย่อว่า "นย"

ตราสัญญลักษณ์จังหวัด

 

ธงประจำจังหวัด