ทำเนียบเจ้าเมือง

พระพนมสารนรินทร์ (กลึง)
23 ก.พ.2450-11 ม.ค.2451

พระพนมสารนรินทร์ (กลึง) 23 ก.พ.2450-11 ม.ค.2451

พระเสนานิคม
(ม.ร.ว.ชุบ นพวงศ์)
15 มี.ค.2451-14 ก.ค.2458

พระยานายกนรชนวิมลภักดี
(เจริญ ปริยานนท์)
14 ก.ค.2458-5 พ.ค.2470

พระศรีนครคาม
(ทอง สุทธพินทุ)
5 พ.ค. 2470-16 ก.ค.2471

หม่อมเจ้าธงชัยศิริพันธุ์ ศรีธวัช
13 ส.ค.2471-28 ก.พ.2476

หลวงศรีนรานุบาล
(สมุทร สาขากร)
5 มี.ค. 2476-30 เม.ย.2478

หลวงบรรณสารประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ โรจนวิภาต)
13 พ.ค.2478

หลวงวิโรจน์รัฐกิจ
(เปรื่อง โรจนกุล)

6 ส.ค. 2481-1 พ.ค.2482

หลวงภูวนาทนรานุบาล
(สนิท มหามุสิก)

5 พ.ค.2482-16 พ.ย.2482

ขุนธรรมรัฐธุราทร
(กมล โรจน์สุนทร)

16 พ.ย.2482-1 พ.ค.2484

ขุนไมตรี ประชารักษ์
(กิมเช็ง วัลยกุล)

5 พ.ค.2484-31 ธ.ค.2485

 

 

นายชุณห์ นกแก้ว
1 พ.ย.2489-1 ก.ย.2490

ขุนวรคุตคณารักษ์
(บุญฤทธิ์ วรคุตตานนท์)
2 ก.ย.2490-1 ม.ค.2491

 

ขุนสนิทประชากร
(สนิท สนิทประชากร)
2 ม.ค. 2491-8 มิ.ย.2496

นายนวน มีชำนาญ
10 มิ.ย. 2496-21 ก.ค.2497

นายประพันธ์ ณ พัทลุง
22 ก.ค.2497-26 เม.ย.2498

นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ ไชยพันธุ์
27 เม.ย.2498-8 ต.ค.2502

 

นายแสวง รุจิรัต
9 ต.ค.2502-30 มิ.ย.2503

นายประทวน อรรถโกวิท
1 ก.ค. 2503-30 มิ.ย.2510

นายอนันต์ พยัคฆันตร์
1 ต.ค.2510-16 พ.ย.2510

นายสมอาจ กุยยกานนท์
16 ธ.ค.2510-30 ก.ย.2515

 

นายจำรูญ ปิยัมปุตระ
1 ต.ค.2515-1 ม.ค.2519


นายเมธี ส.ศรีสุภาพ
1 ม.ค.2519-30 ก.ย.2521


นายสนิท รุจิณรงค์ 1 ต.ค.2521-30 ก.ย.2523


นายกริช เกตุแก้ว
1 ต.ค.2523-30 ก.ย.2525


นายธานี โรจนาลักษณ์ 1 ต.ค.2525-30 ก.ย.2527

 

นายปัญญา ฤกษ์อุไร
1 ต.ค.2527-30 ก.พ.2531


นายสุชาญ พงษ์เหนือ
1 ต.ค. 2531-30 ก.ย.2532

 


ร้อยตรีพูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์ 1 ต.ค.2532-15 มิ.ย.2534

นายประกิต เทพชนะ16 มิ.ย.2534-26 ม.ค.2536


คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
26 ม.ค.2536-31 พ.ค.2541


นายพีรพล ไตรทศาวิทย ์
1 มิ.ย.2541-30 ก.ย.2542


นายประกิต กันยาบาล
1 ต.ค.2542-กย.2544


นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์
ต.ค.2544-ต.ค.2547


นายรัชทิน   ศยามานนท์
ต.ค.2547- ก.ย.2548


นายปานชัย วรรัตนปราณ
ก.ย.2548 - ตุลาคม 2549


นายเจตน์ ธนวัฒน์
ต.ค.2549 -5 พ.ค. 2551

นายไพรัตน์ สกลพันธ

6 พ.ค.2551 - 15 มี.ค..52

 

นายปรีชา กมลบุตร

16 มี.ค.2552 - 30 ก.ย.53

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

1 ต.ค. 2553 - 8 มกราคม 2555

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม

23 ก.พ. 2555 - 18 ต.ค. 2556

ดร.ทวี นริสศิริกุล

30 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน