นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


การศึกษา  
ปี 2526-2529 รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2530-2533  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(การปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติรับราชการ
1 มิ.ย. 2531 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง3)อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
6 ม.ค. 2535 บุคลากร 4 กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง
1 ธ.ค. 2536

บุคลากร 5 งานการสอบฝ่ายวางแผนอัตรากำลัง

16 ต.ค.2538

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง6)ฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

                                               
30 ม.ค.2541 ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  และผู้อำนวยการ ศอ.บต.(นายพลากร  สุวรรณรัฐ)
17 ม.ค.2543

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง7)ฝ่ายปกครองและพัฒนา
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

1 ธ.ค. 2546

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง7) ฝ่ายบริหารงานปกครอง 
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

25 มิ.ย.2547

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง7) ฝ่ายบริหารงานปกครอง 
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

15 พ.ค.2547

รักษาการตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว) 
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

8 พ.ย.2548

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)

28 ธ.ค.2549

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9ชช.)

21 ก.ค. 2551

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นักปกครอง 9)

26 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
4 ตุลาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   
   
   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย