จังหวัดนครนายก ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ขึ้นในจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายและธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของประชาชน ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
   ดังนั้นจังหวัดนครนายกจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายกและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้
ความเป็นมา