ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จังหวัดนครนายก
วาระงานผู้บริหารของจังหวัดนครนายก
วันพุธที่  20 มิถุนายน   2561
 
ตำแหน่ง เวลา รายการ สถานที่ หน่วยงาน การแต่งกาย หมายเหตุ
  09.00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่2 ห้องประชุมสุพรรณิการ์โรงพยาบาลบ้านนา     อ.บ้านนา จ.นครนายก กาชาด ชุดสุภาพ  
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ 09.30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9 ประจำปี งบประมาณ 2561 วัดบ้านพริก ม.4          ต.บ้านพริก อ.บ้านนา  จ.นครนายก    ปกครอง   ป.กิจจา097-0379453 เครื่องแบบตามสังกัด / ชุดพอ.สว. / ชุดสุภาพ  
ผวจ.นย. 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสาริกา       ชั้น 2 ศลก.นย.     กกต.   คุณเก่ง086-0613933 ชุดสุภาพ  
  14.30 น. ประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด คสป.  ห้องประชุมเขาใหญ่       ชั้น 5 ศลก.นย. พัฒนาชุมชน คุณหนิง ชุดสุภาพ  
 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์           เข้ารับการศึกษา         หลักสูตร  วปอ. รุ่นที่60     เครื่องแบบกากี  
รองผวจ.นย.(1)
 น.ส.ปาณี นาคะนาท 09.00 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ห้องพิมจันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท สนจ.นย. ยุทธศาสตร์  คุณไอซ์ ชุดสุภาพ ผวจ.มอบ
 รองผวจ.นย.(2) 10.30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนนครนายก  ห้องประชุมเขาใหญ่     ชั้น 5 ศลก.นย. พาณิชย์
คุณกิตินันท์ 087-8265325
ชุดสุภาพ  
  13.30 น. ประชุมการจัดโครงการแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก กาชาด ชุดสุภาพ  
พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ   09.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9 ประจำปี งบประมาณ 2561 วัดบ้านพริก ม.4          ต.บ้านพริก อ.บ้านนา  จ.นครนายก    ปกครอง   ป.กิจจา097-0379453 เครื่องแบบตามสังกัด / ชุดพอ.สว. / ชุดสุภาพ  
  รองผอ.รมน.จว.นย.(ท.)
    นายคมทัตต์  ตันติยมาศ    09.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9 ประจำปี งบประมาณ 2561 วัดบ้านพริก ม.4          ต.บ้านพริก อ.บ้านนา  จ.นครนายก    ปกครอง   ป.กิจจา097-0379453 เครื่องแบบตามสังกัด / ชุดพอ.สว. / ชุดสุภาพ  
 ปลัดจังหวัดนครนายก
      นางพัชรี  ศาลาศิลป์       09.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9 ประจำปี งบประมาณ 2561 วัดบ้านพริก ม.4          ต.บ้านพริก อ.บ้านนา  จ.นครนายก    ปกครอง   ป.กิจจา097-0379453 เครื่องแบบตามสังกัด / ชุดพอ.สว. / ชุดสุภาพ  
 หน.สนจ.นย. 14.30 น. ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด คสป.  ห้องประชุมเขาใหญ่       ชั้น 5 ศลก.นย. พัฒนาชุมชน คุณหนิง ชุดสุภาพ  
           
สามารถประสานงานได้ที่ :  037-311283