» โครงการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบกระจายน้ำจังหวัดนครนายก

โครงการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบกระจายน้ำจังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

      โดยคณะวิทยากรปิดทองหลังพระให้ความรู้เกี่ยวกับ "ระบบกระจายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ" และคณะวิทยากรจากอำเภอบ้านนาอภิปายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรระบบไร่นาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" (คลองห้วยถ่าน) อำเภอบ้านนา

 PowerPoint ระบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

PowerPoint กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําช่วยเหลือเกษตรกร ระบบไร่นา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ลุ่มน้ําย่อยคลองห้วยถ่าน อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

* PowerPoint โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐจังหวัดนครนายกPoster : admin | 16 สิงหาคม 61 00:00:00
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 1,340 คน
เมื่อวานนี้ 991 คน
เดือนนี้ 43,432 คน
ปีนี้ 473,153 คน
ทั้งหมด 1,652,752 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง