» ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล      

 

                ๑.๑  ชื่อ  นายณัฐพงศ์          นามสกุล   ศิริชนะ

                     Mr. Nattapong    Sirichana

                     วัน/เดือน/ปีเกิด           ๘  เมษายน  ๒๕๐๓      อายุ  ๕๖  ปี

                     กรุ๊ปเลือด                  บี

                     สถานภาพสมรส           นางธัญญลักษณ์   ศิริชนะ

                                                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

                                                       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา

                                                       ช่วยราชการสถาบันแก้วกัลยา สถาบันพระบรมราชชนก

                                                       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           

                                                         

              ๑.๒  การศึกษา

                     -  ประถมศึกษา  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

                     -  มัธยมศึกษา   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย                       

                     -  รัฐศาสตร์บัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

                        (รุ่น  ๓๑  พ.ศ.๒๕๒๑  -  ๒๕๒๔)

                     -  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)

                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)   (พ.ศ.๒๕๒๔  -  ๒๕๒๗)

              ๑.๓  ประวัติการทำงานและประสบการณ์

                      ๒๕๒๗   :  นักการข่าว ๓ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

            ๒๕๒๗  :  ปลัดอำเภอ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

            ๒๕๒๘  :   เจ้าพนักงานปกครอง ๔ กองพัฒนาบุคคล  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

                        :  เลขานุการผู้อำนวยการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (นายประกิต อุตตะโมท)

                        :  เจ้าพนักงานปกครอง ๕    กองนโยบายและแผน  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

            ๒๕๓๑  :       ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕)  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

            ๒๕๓๒  :      ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕)  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล    

            ๒๕๓๓  :       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖   สำนักงานจังหวัดภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต

            ๒๕๓๔  :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖   สำนักงานจังหวัดปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

            ๒๕๓๘  :  หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภคและการจราจร (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗)  สำนักนโยบายและแผน   สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

                        :  หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ กองกลาง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

                        :  หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

           ๒๕๔๑   :  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   สำนักงานจังหวัดยะลา ช่วยราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                        :  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและรักษาการผู้อำนวยการ   กองนโยบายและแผน    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ๒๕๔๔    :  หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

          ๒๕๔๕    :  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘)  สำนักงานจังหวัดปัตตานี

           ๒๕๔๗  :  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘) สำนักงานจังหวัดกระบี่                     

           ๒๕๕๐   :  เลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙)   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                

           ๒๕๕๑   :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นักปกครอง ๙)  (๑๗ ต.ค. ๕๑)

                        :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  (นักบริหารต้น)  ตำแหน่งประเภทบริหาร   (๑๑ ธ.ค. ๕๑)  

            ๒๕๕๒  :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  (นักบริหารต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร (๒๖ ต.ค. ๕๒)                                      

            ๒๕๕๕  :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   (นักบริหารต้น)   ตำแหน่งประเภทบริหาร   ( ๙  ม.ค.  ๒๕๕๕)

            ๒๕๕๖  :   ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  (นักบริหารระดับสูง)  ตำแหน่งประเภทบริหาร  (วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

            ๒๕๕๘  :   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารระดับสูง)    ตำแหน่งประเภทบริหาร  (วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)                  

 

              ๑.๔  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                     - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) รจ. เล่ม ๑๐๗  ตอนที่ ๖๔  ลว. ๒๓ เม.ย. ๓๓

                     -  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  รจ. เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖

                       ลว.  ๒๖  มี.ค.  ๓๖

                     -  เหรียญพิทักษ์เสรีชน  รจ. เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๐๘ หน้า ๑๒๘ ลว. ๓ มิ.ย. ๓๗

                     -  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) รจ. เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๔ ลว. ๑๘ ม.ค. ๔๑

                     -  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) รจ. เล่ม ๑๑๘  ตอนที่ ๔๘  ลว. ๒๒ ก.พ. ๔๔

                     -  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) รจ. เล่ม ๑๒๔  ตอนที่ ๑๘ ข  ลว. ๕ ธ.ค. ๕๐

                     -  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) รจ. เล่ม๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข  ลว. ๔ ธ.ค. ๕๒

                     -  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รจ. เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข  ลว. ๖ มิ.ย. ๕๓

                     -  เหรียญราชการชายแดน รจ. เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ข  ลว. ๘ ก.ย. ๕๓

                     -  เหรียญลูกเสือสดุดี รจ. เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข  ลว. ๕ มิ.ย. ๕๕

                     -  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

                     -  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

                     -  เหรียญกาชาดสดุดี ชั้น ๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ส่วนที่ ๒ : ประวัติการฝึกอบรมศึกษาดูงาน

              ๒.๑  การฝึกอบรม

                     -  นักเรียนนายอำเภอ  รุ่นที่ ๔๕

                     -  นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๖

                     -  หลักสูตร  Project Sustainability and Performance Evaluation The University of Queensland Australia  (๓ June –  ๑๕ August ๑๙๙๖)

                     -  หลักสูตร Thai  Senior  Executive  Development  Program

                        ณ Nation Graduate Institute  For Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น

                        (๔ –  ๒๔ July  ๒๐๑๐)

                     -  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  รุ่นที่  ๒๔ 

                        (๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ – ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๕)

 

              ๒.๒  การศึกษาดูงาน

                     -  ศึกษาดูงาน “องค์กรมูหัมมาดียะฮฺ  ร่วมกับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข   จังหวัดชายแดนภาคใต้   ณ   ประเทศอินโดนีเซีย

         -  ศึกษาดูงาน “การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย”  ณ  ประเทศนิวซีแลนด์   ระหว่างวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๒

                     -  ศึกษาดูงาน  “เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกับการสร้างมุมมองและโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๔”  ณ  ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย                          

                     และสิงคโปร์        ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ : ผลงานที่ภาคภูมิใจ

             ๑.  ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นสังกัด ๔ กระทรวงหลักที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                   สยามบรมราชกุมารี  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕

             ๒.   ได้รับรางวัลสำเภาทอง พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ จากหอการค้าไทย

             ๓.   ได้รับรางวัลเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม

             ๔.   ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน และการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

             ๕.   ได้รับใบประกาศนียบัตรเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

             ๖.   ได้รับใบประกาศนียบัตรนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

             ๗.   ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 155 คน
เมื่อวานนี้ 533 คน
เดือนนี้ 26,180 คน
ปีนี้ 511,534 คน
ทั้งหมด 1,691,133 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง