» ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนบุคคล      

 

                ๑.๑  ชื่อ  นายณัฐพงศ์          นามสกุล   ศิริชนะ

                     Mr. Nattapong    Sirichana

                     วัน/เดือน/ปีเกิด           ๘  เมษายน  ๒๕๐๓      อายุ  ๕๖  ปี

                     กรุ๊ปเลือด                  บี

                     สถานภาพสมรส           นางธัญญลักษณ์   ศิริชนะ

                                                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

                                                       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา

                                                       ช่วยราชการสถาบันแก้วกัลยา สถาบันพระบรมราชชนก

                                                       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           

                                                         

              ๑.๒  การศึกษา

                     -  ประถมศึกษา  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

                     -  มัธยมศึกษา   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย                       

                     -  รัฐศาสตร์บัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

                        (รุ่น  ๓๑  พ.ศ.๒๕๒๑  -  ๒๕๒๔)

                     -  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)

                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)   (พ.ศ.๒๕๒๔  -  ๒๕๒๗)

              ๑.๓  ประวัติการทำงานและประสบการณ์

                      ๒๕๒๗   :  นักการข่าว ๓ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

            ๒๕๒๗  :  ปลัดอำเภอ  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

            ๒๕๒๘  :   เจ้าพนักงานปกครอง ๔ กองพัฒนาบุคคล  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

                        :  เลขานุการผู้อำนวยการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (นายประกิต อุตตะโมท)

                        :  เจ้าพนักงานปกครอง ๕    กองนโยบายและแผน  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

            ๒๕๓๑  :       ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕)  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

            ๒๕๓๒  :      ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕)  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล    

            ๒๕๓๓  :       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖   สำนักงานจังหวัดภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต

            ๒๕๓๔  :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖   สำนักงานจังหวัดปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

            ๒๕๓๘  :  หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภคและการจราจร (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗)  สำนักนโยบายและแผน   สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

                        :  หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ กองกลาง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

                        :  หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล   สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

           ๒๕๔๑   :  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   สำนักงานจังหวัดยะลา ช่วยราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                        :  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและรักษาการผู้อำนวยการ   กองนโยบายและแผน    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ๒๕๔๔    :  หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

          ๒๕๔๕    :  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘)  สำนักงานจังหวัดปัตตานี

           ๒๕๔๗  :  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘) สำนักงานจังหวัดกระบี่                     

           ๒๕๕๐   :  เลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙)   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้                

           ๒๕๕๑   :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นักปกครอง ๙)  (๑๗ ต.ค. ๕๑)

                        :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  (นักบริหารต้น)  ตำแหน่งประเภทบริหาร   (๑๑ ธ.ค. ๕๑)  

            ๒๕๕๒  :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  (นักบริหารต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร (๒๖ ต.ค. ๕๒)                                      

            ๒๕๕๕  :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   (นักบริหารต้น)   ตำแหน่งประเภทบริหาร   ( ๙  ม.ค.  ๒๕๕๕)

            ๒๕๕๖  :   ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  (นักบริหารระดับสูง)  ตำแหน่งประเภทบริหาร  (วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

            ๒๕๕๘  :   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารระดับสูง)    ตำแหน่งประเภทบริหาร  (วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)                  

 

              ๑.๔  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                     - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) รจ. เล่ม ๑๐๗  ตอนที่ ๖๔  ลว. ๒๓ เม.ย. ๓๓

                     -  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  รจ. เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖

                       ลว.  ๒๖  มี.ค.  ๓๖

                     -  เหรียญพิทักษ์เสรีชน  รจ. เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๐๘ หน้า ๑๒๘ ลว. ๓ มิ.ย. ๓๗

                     -  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) รจ. เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๔ ลว. ๑๘ ม.ค. ๔๑

                     -  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) รจ. เล่ม ๑๑๘  ตอนที่ ๔๘  ลว. ๒๒ ก.พ. ๔๔

                     -  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) รจ. เล่ม ๑๒๔  ตอนที่ ๑๘ ข  ลว. ๕ ธ.ค. ๕๐

                     -  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) รจ. เล่ม๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข  ลว. ๔ ธ.ค. ๕๒

                     -  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รจ. เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข  ลว. ๖ มิ.ย. ๕๓

                     -  เหรียญราชการชายแดน รจ. เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐ ข  ลว. ๘ ก.ย. ๕๓

                     -  เหรียญลูกเสือสดุดี รจ. เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข  ลว. ๕ มิ.ย. ๕๕

                     -  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

                     -  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

                     -  เหรียญกาชาดสดุดี ชั้น ๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ส่วนที่ ๒ : ประวัติการฝึกอบรมศึกษาดูงาน

              ๒.๑  การฝึกอบรม

                     -  นักเรียนนายอำเภอ  รุ่นที่ ๔๕

                     -  นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๖

                     -  หลักสูตร  Project Sustainability and Performance Evaluation The University of Queensland Australia  (๓ June –  ๑๕ August ๑๙๙๖)

                     -  หลักสูตร Thai  Senior  Executive  Development  Program

                        ณ Nation Graduate Institute  For Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น

                        (๔ –  ๒๔ July  ๒๐๑๐)

                     -  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  รุ่นที่  ๒๔ 

                        (๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ – ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๕)

 

              ๒.๒  การศึกษาดูงาน

                     -  ศึกษาดูงาน “องค์กรมูหัมมาดียะฮฺ  ร่วมกับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข   จังหวัดชายแดนภาคใต้   ณ   ประเทศอินโดนีเซีย

         -  ศึกษาดูงาน “การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย”  ณ  ประเทศนิวซีแลนด์   ระหว่างวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๒

                     -  ศึกษาดูงาน  “เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกับการสร้างมุมมองและโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๔”  ณ  ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย                          

                     และสิงคโปร์        ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ : ผลงานที่ภาคภูมิใจ

             ๑.  ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นสังกัด ๔ กระทรวงหลักที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                   สยามบรมราชกุมารี  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕

             ๒.   ได้รับรางวัลสำเภาทอง พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ จากหอการค้าไทย

             ๓.   ได้รับรางวัลเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม

             ๔.   ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน และการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

             ๕.   ได้รับใบประกาศนียบัตรเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

             ๖.   ได้รับใบประกาศนียบัตรนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

             ๗.   ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ทำการรบพิเศษกิตติมศักดิ์ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 
วันนี้ 2 คน
เมื่อวานนี้ 449 คน
เดือนนี้ 10,751 คน
ปีนี้ 24,534 คน
ทั้งหมด 508,312 คน

ท่านมีความพึงพอใจใน Website ของจังหวัดนครนายกเพียงใด?
มากที่สุด
 
มาก
 
ปานกลาง
 
น้อย
 
ควรปรับปรุง