Nakhonnayok.go.th

เอกสารเผยแพร่ => เอกสารกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ตุลาคม 11, 2016, 04:29:39 PM

หัวข้อ: แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 11, 2016, 04:29:39 PM
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร(ก.น.จ.) 1203.2/ว15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) และแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายละเอียดการจัดส่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/1203.2_v15_59.pdf
แบบฟอร์ม
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/1203.2_v15_59_att1.pdf
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/1203.2_v15_59_form1.xls
แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2559/1203.2_v15_59_form3.xls