Nakhonnayok.go.th

เอกสารเผยแพร่ => การประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนครนายก => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 24, 2016, 10:31:03 AM

หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 1/2560
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 24, 2016, 10:31:03 AM
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 1/2560

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสำเนารายงานการประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาเพื่อทราบและดำเนินการตรวจสอบ หากมีข้อแก้ไขประการใดให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมข้างต้น :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 7/12/2559