Nakhonnayok.go.th

ข่าว => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ธันวาคม 14, 2016, 10:39:22 AM

หัวข้อ: ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๗๘๖, ว๖๗๘๗ ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๙ ข้อมูลข่าวสาร
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ธันวาคม 14, 2016, 10:39:22 AM
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๗๘๖, ว๖๗๘๗  ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๙
   เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐