Nakhonnayok.go.th

ข่าว => ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Moderator1 ที่ พฤศจิกายน 23, 2017, 01:41:21 PM

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Moderator1 ที่ พฤศจิกายน 23, 2017, 01:41:21 PM
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
โรงพยาบาลองครักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                        ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

                                       สายัณห์  เรืองกิตติกุล
                                   (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์
                          ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก