Nakhonnayok.go.th

ข่าว => ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Moderator1 ที่ ธันวาคม 26, 2017, 03:39:09 PM

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑
เริ่มหัวข้อโดย: Moderator1 ที่ ธันวาคม 26, 2017, 03:39:09 PM
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส3412การโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปฐมพงศ์ จิตรน้อม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก