Nakhonnayok.go.th

ข่าว => ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Moderator1 ที่ กรกฎาคม 06, 2016, 05:39:37 PM

หัวข้อ: สอบราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Moderator1 ที่ กรกฎาคม 06, 2016, 05:39:37 PM
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (๔๒.๑๘.๓๐.๑๐)
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (๔๒.๑๘.๓๐.๑๐) ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (42.18.30.10)   จำนวน   ๑     เครื่อง
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nayokhospital.go.th,www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก