Nakhonnayok.go.th

ข่าว => ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Moderator1 ที่ กันยายน 13, 2018, 09:43:13 AM

หัวข้อ: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน ๒รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Moderator1 ที่ กันยายน 13, 2018, 09:43:13 AM
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม (๕๒.๑๔.๑๖.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องอบผ้า (๔๗.๑๑.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


สมาน  ฟอนฟัก
(นายสมาน  ฟอนฟัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี  ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก