แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 37
1
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

2
หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561

3
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรมการจังหวัด พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://drive.google.com/open?id=1Ig-A3vbyu6aLFhF2eD6St7oMUoVWasZZ

4
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๗๑๓/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

5
คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ ๑๙๔๕/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

6
ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตย

7
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดนครนายก

8
รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการสํวนภูมิภาค และสํวนราชการสํวนกลางประจาจังหวัดนครนายก
หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครนายก ผู๎อานวยการสถาบันการศึกษาทุกแหํง นายอาเภอทุกอาเภอ
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครนายก นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรทุกแหํง และผู๎นาองค์กรภาคเอกชน
ครั้งที่ 10/2561
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห๎องประชุมขุนดำน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

9
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 11/2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11
การจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัด
 Download

12
การสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 Download

13
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3

14
การประชุมคณะกรมการการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า: [1] 2 3 ... 37