แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - jarinee

หน้า: [1]
1
ประกาศจังหวัดนครนายก
 เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
--------------------------------------

   จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
      กลุ่มที่ 1  ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 6 รายการ
            1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง(๔๒.๑๗.๑๙.๐๒ )
            2. เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์วัดความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือด ชนิดจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง (๔๒.๒๗.๑๖.๐๓ )           
            3. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำในหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่อง (๔๒.๒๗.๑๖.๐๓ )
            4. เครื่องตรวจตา หู (Opthalmo otoscope) จำนวน 2 เครื่อง (๔๒.๑๘.๓๐.๑๙ )
               5. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 ชุด (๔๒.๑๘.๒๘.๐๐ )
            6. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (๔๒.๑๘.๑๖.๐๑ )
      กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
                 1. เตียงทำคลอด จำนวน  1 ชุด(๔๒.๑๙.๑๘.๐๗ )
                    2. รถเข็นจ่ายยาหอผู้ป่วย จำนวน 3 คัน(๒๔.๑๐.๑๕.๐๖ )
                                 3. รถเข็นผ้าเปื้อนของผู้ป่วย จำนวน 2 คัน   (๔๒.๑๙.๒๒.๐๘ )      
      กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์ทันตกรรม  จำนวน 2 รายการ
                            1.ยูนิตทำฟัน พร้อมเครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า เครื่องปั่นผสมสารอุดฟันและ
เครื่องฉาย   แสงวัสดุอุดฟัน จำนวน  1 ชุด  (๔๒.๑๕.๑๖.๖๓ )                  
                      2. เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลในช่องปาก(Intraoral Imaging Plate)
จำนวน 1 เครื่อง(๔๒.๒๐.๑๙.๐๐ )
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
      1.เป็นผู้มีอาชีพผลิตหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
      2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
      3.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
นครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
   4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   5.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
         6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
-/7.บุคคล...
-2-
         7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         8.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่       .  6 กันยายน  พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 8.30 น.  ถึง เวลา 15.00 น.
      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 24  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok .go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3738-1832 ต่อ 1102 ในวันและเวลาราชการ

            ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน    สิงหาคม   พ.ศ. 2559
                           นายสุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง
        (นายสุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง)
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

สรวิศ งามพินิจ   
(นายสรวิศ งามพินิจ)   
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 โดย นายสรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๔/๒๕๕๙2
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ กลุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ กลุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น
               ๑. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (๔๒.๒๙.๓๖.๐๓ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอนทัน เมดิซายเอนซ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลต้าซาวด์ (๔๒.๑๔.๑๘.๐๕ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อัครินทร์เมดโปร จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน (๕๒.๑๕.๑๖.๑๙ ) จำนวน ๒ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเด็นพาร์ทแอนทูล โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ประกอบด้วยเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ เครื่องดูดน้ำลาย โคมไฟส่องปาก เก้าอี้สนามและเก้าอี้ผู้ปฏิบัติการ (๔๒.๑๕.๑๘.๑๐ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเด็นพาร์ทแอนทูล โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. เครื่องขูดหินปูน (๔๒.๑๕.๒๕.๐๔ ) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเด็นพาร์ทแอนทูล โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. ด้ามกรอเร็ว (๔๒.๑๕.๑๖.๓๘ ) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

3
             
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2)
                                                       --------------------
      ด้วยจังหวัดนครนายก  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 354 รายการ ของโรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้      
1.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1    ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.2    เป็นผู้มาลงชื่อรับเอกสารการเข้าร่วมเสนอราคา
1.3    กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  จำนวน 1 ชุด
    1.4 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มาแสดงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ นั้นมาแสดงด้วย จำนวน 1 ชุด         
2.กำหนดดำเนินการดังนี้
    2.1 ติดต่อขอรับเอกสารการเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา ตั้งแต่วันที่ 22  สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น. ผู้ที่ไม่มารับเอกสารการเสนอราคาไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอราคาครั้งนี้ 
    2.2 ผู้สนใจประสงค์จะเสนอราคา จะต้องตรวจดูสิ่งของ ณ สถานที่จัดเก็บพัสดุ ของ
โรงพยาบาลบ้านนา ในวันที่ 30  สิงหาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 9.30 น. และลงนามในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่ารับทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว
     2.3 กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา วันที่ 30  สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น.
และจะทำการเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ 30 สิงหาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนา
           2.4 สำหรับผู้ที่ได้มารับเอกสารการเสนอราคารวมถึงได้มาตรวจดูสิ่งของตามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 1) ไปแล้วนั้น ให้เป็นผู้มีมีสิทธิ์มายื่นเอกสารการเสนอราคาได้ โดยมิต้องมารับเอกสารการเสนอราคาใหม่ในครั้งที่ 2
 3.เงื่อนไขในการขายทอดตลาด
3.1    ผู้ประสงค์เสนอราคา จะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบ ที่จังหวัดนครนายกกำหนด
ไว้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวนเงินที่เสนอราคาจะต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ พร้อมลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาใช้ชัดเจน และประทับตรา(ถ้ามี)

-/3.3การ...
-2-
3.2   การขายทอดตลาดครั้งนี้ จังหวัดนครนายกจะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
การใช้งานทั้งหมดโดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว
3.3    ผู้ประสงค์เสนอราคา จะต้องยื่นเสนอราคาพัสดุรวมทั้งหมด จำนวน 354 รายการ
และจังหวัดนครนายกจะถือว่าผู้ประสงค์เสนอราคาที่ให้ราคาสูงสุดและไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการประเมินไว้ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
3.4    ผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ จะต้องนำเงินสดมาชำระเงินให้แก่ จังหวัดนครนายก
ให้ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เสนอราคาไว้ทันที ในวันยื่นซองเสนอราคา หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาให้เป็น
ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว การชำระเงินทางราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว จังหวัดจะส่งมอบสิ่งของให้ทันที และเป็นภาระของผู้ซื้อจะต้องขนย้ายพัสดุออกจากห้องเก็บพัสดุโดยเร็ว ภายใน  3 วันทำการ และจังหวัดนครนายก จะไม่รับผิดชอบในการชำรุด สูญหาย
ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่การขายทอดตลาดสิ้นสุดลงและผู้ซื้อจะเรียกสิทธิ์และค่าเสียหายใดๆจากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น   
3.5    จังหวัดนครนายก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ไม่ตกลงราคาในการขายครั้งนี้ หากราคาที่เสนอ
ครั้งนี้ มีราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป
     ประกาศ  ณ  วันที่  22 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

นายระวี  สิริประเสริฐ
(นายระวี  สิริประเสริฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกหน้า: [1]