แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 16
1
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  ดังนี้
      1.  ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                   จำนวน  1  ชุด
            เป็นเงิน 450,000 บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
      2.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน         จำนวน 2 เครื่อง
           ราคาเครื่องละ 650,000 บาท เป็นเงิน 1,300,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
      3.  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe       จำนวน 1 เครื่อง
           เป็นเงิน 350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                        (เงิน UC เป็นเงิน 149,655.47 บาท และเงินสมบท เป็นเงิน 200,344.53 บาท)                         รวม 3 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ (70%)
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 46/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนมกราคม 2561  ถึงเดือนมีนาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  จำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

2
ประกาศจังหวัดนครนายก
  เรื่อง  ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด โรงพยาบาลนครนายก
----------------------------
   ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
            1.  ลักษณะรถยนต์
                 -  รถยนต์โดยสาร (ตู้) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน ม-2824 นครนายก อายุการใช้งาน 22 ปี
                     กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเป็นเงิน  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)
            2.  วิธีการขายทอดตลาด
                 2.1 ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยในการเสนอราคาแต่ละครั้งผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500  บาท
                   2.2  ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการประมูลแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดได้กำหนดไว้
             3.  หลักฐานของผู้เข้าประมูล
                  3.1  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                  3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                  3.3  ต้องนำหลักฐานตาม  ข้อ  3.1  และข้อ  3.2  ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเวลาทำการเปิดประมูล
             4.  วัน  เวลา  และสถานที่
                  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561 ลงชื่อเข้าสู้ราคาเวลา 09.20 น. และเริ่มเปิดประมูลเวลา     10.00 น. ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลนครนายก  จังหวัดนครนายก
             5.  การชำระราคา
                   5.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ในวันเดียวกัน  (ภายในเวลา 15.30 น.)
                   5.2 หากผู้ประมูลได้สละสิทธิ์ และไม่ปฏิบัติตามข้อ (5.1) จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารองลงมา แต่จะใช้วิธีการขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งแรกผู้ซื้อตามข้อ  5.1 จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดไป
            6.  การสงวนสิทธิ์
                  ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอ หรือการเสนอราคานั้นกระทำโดยไม่สุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจเพิกถอนสิทธิ์หรือยกเลิกการขายทอดนั้นได้
            7.  การโอนกรรมสิทธิ์
                  7.1 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ หากมีขึ้นหลังจากรับรถยนต์ไปจากคณะกรรมการขายทอดตลาดแล้ว
                  7.2 เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่ารถยนต์ที่ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โรงพยาบาลนครนายกจะส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อได้ในวันเดียวกัน และเมื่อได้รับรถยนต์ไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ      ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ในระหว่างรอการโอนทะเบียน
                   
                 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและตรวจดูสภาพรถยนต์ดังกล่าวได้ ที่โรงพยาบาลนครนายก     ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3731 1151 ต่อ 197 , 221 ในวันและเวลาราชการ

                                                    ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2561

 (นายวัชรินทร์    จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

3
ประกาศจังหวัดนครนายก
  เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โรงพยาบาลนครนายก
----------------------------
      
             ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                       1   รายละเอียดรายการพัสดุ จำนวน  228 รายการ  ราคากลางเหมารวมขั้นต่ำ 26,130 บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามบัญชีแนบท้ายนี้
                       2.  วิธีการขายทอดตลาด
                            2.1 ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา
                            2.2 ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการประมูล แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดได้กำหนดไว้
                       3.  หลักฐานของผู้เข้าประมูล
                            3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                            3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                            3.3 ต้องนำหลักฐานตาม ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเวลาทำการเปิดประมูล
                       4.  วัน เวลา และสถานที่
                            วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องลงชื่อเข้าสู้ราคาเวลา 09.30 น. และเริ่มเปิดประมูลเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลนครนายก ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง 
                       5.  ข้อกำหนดการประมูลราคา
                            ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้ประกาศราคาที่จะขาย ซึ่งเป็นราคาประเมินขั้นต่ำ และขานราคาตามที่ผู้เข้าสู้ราคาเสนอทุกราย
                       6.  การชำระราคา
                          6.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ใน      วันเดียวกัน  (ภายในเวลา 15.30 น.)
                          6.2 หากผู้ประมูลได้สละสิทธิ์ และไม่ปฏิบัติตามข้อ (5.1) จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารองลงมา แต่จะใช้วิธีการขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งแรกผู้ซื้อ  ตามข้อ 5.1 จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดไป
                       7.  การสงวนสิทธิ์
                            ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอ  หรือการเสนอราคานั้นกระทำโดยไม่สุจริต  คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจเพิกถอนสิทธิ์หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นได้
                       8.  การส่งมอบ
                    เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โรงพยาบาลนครนายก จะส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อได้ในวันเดียวกัน และจะต้องนำครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ออกไปจากโรงพยาบาลนครนายกภายใน  3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ชำระเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลนครนายกจะคิดค่าปรับเป็นเงินวันละ 100 บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

         กำหนดดูสภาพพัสดุชำรุดและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  31  มกราคม 2561  เวลา 10.30 น. โดยพร้อมกันที่งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก  เวลา 10.00 น.
                   
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0 3731 1151 ต่อ 197 , 221 ในวันและเวลาราชการ

     ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม  พ.ศ. 2561

(นายวัชรินทร์    จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก4
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  ดังนี้
                 -  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ                     จำนวน  ๑  เครื่อง
                    ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู
                    เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) 
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2347/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนมกราคม 2561  ถึงเดือนมีนาคม 2561

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 150 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

5
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ดังนี้
                 ๑.  ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                                      จำนวน  ๑  ชุด
                         เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                   ๒.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน                                 จำนวน  ๒  เครื่อง
                        ราคาเครื่องละ ๖๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
                   ๓.  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe                จำนวน  ๑  เครื่อง
                        เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                        (เงิน UC เป็นเงิน ๑๔๙,๖๕๕.๔๗ บาท  และเงินสมบท เป็นเงิน ๒๐๐,๓๔๔.๕๓ บาท)
                  รวม ๓ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑


   (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   6
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกพิจารณาแล้ว ปรากฎผลดังนี้
               ๑. อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
                   ๑.๑  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน  จำนวน  ๒  เครื่อง  ราคาเครื่องละ
๖๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
                   ๑.๒  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
               ๒. อนุมัติซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (HFOV) ชนิด mode CPAP, CMV, HFOV (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒)  จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสน-เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

7
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายก พิจารณาแล้วปรากฎผลดังนี้
               ๑. อนุมัติให้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
               ๒. อนุมัติให้ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๒ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๓๐,๗๘๐ บาท (สองล้าน-
หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนี้
                   ๒.๑. กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง (๔๒.๒๗.๑๗.๑๖) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ทซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๙๗,๓๘๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                   ๒.๒. ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า (๔๒.๒๙.๑๗.๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๗๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

8
 


ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      

 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายกขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
                -   เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ                              จำนวน  ๑  เครื่อง
                    ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู
                     เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
         
         

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
         

   
   (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   
         


 


   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
         
จังหวัดนครนายก (M๖๐๑๑๐๐๓๘๗๖๙) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่   รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑   P๖๐๑๑๐๐๘๖๔๙๑   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ   ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐   ๐๓/๒๕๖๑

         
9
จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวดบัว ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาฯ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

11
ด้วย รพ.สต.ศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานและเชิงชายหลังคารอบอาคาร รพ.สต.
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คงพูนมา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เสนอราคา 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

12
ด้วย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดจ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่และเชิงชายรอบอาคาร
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวงศ์พันธ์ พาณิชย์ เสนอราคา 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

13
จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางบวช ขอประกาศผุ้ชนะการเสนอจ้างซ่อมแซมโครงหลังฯ

14
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส3412การโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปฐมพงศ์ จิตรน้อม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

15
ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
เป็นการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

หน้า: [1] 2 3 ... 16