แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 26
1
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ทั้งหมด ๑๒ ห้อง (๗๒.๑๑.๑๑.๐๙) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวทองการโยธา (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  ๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

2
                                                                                        ประกาศจังหวัดนครนายก

                                                       เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก                                         
                                                  ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                              จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อ                         
ระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                                               -ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ
 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ

                                               ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ                                                                                                                                                                                                                          ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                        ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                                                                                                                                                                                                              ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                                                                                                                                                                                                                            ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                                                                                                                                                        ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                                                                                                                                                           ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา                                                                                         ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว                                                                                                                       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                                                                                                                                
                                                ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                                                                        ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :   e - GP) ของกรมบัญชีกลาง                                                            ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                                                                                                                                                                                                                       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด         
                                                                                                                                                                                                
                                           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                                           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                                           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                                           (นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)
                                                                                                                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก                                                                                                                                                                                                         ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

4
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตตาข่ายตะแกรงเหล็ก สำหรับ รพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใจ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ราคากลาง จำนวน 429,300.- บาท  (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รพ.สต.บ้านพรหมเพชร จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลาง 130,000.- บาท

6
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

      

 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน  9  รายการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ดังนี้
              1.  ข้อสะโพกเทียม ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกCEMENTLESS -TOTAL HIP SYSTEM  จำนวน  15  ชุด     
                   ราคาชุดละ  63,400.00  บาท  เป็นเงิน  951,000.00  บาท
              2.  ข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า (BIPOLAR) ใช้สารยึดกระดูก                            จำนวน  30  ชุด
                  ราคาชุดละ  34,000.00  บาท  เป็นเงิน  1,020,000.00  บาท
              3.  ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า (BIPOLAR)  ไม่ใช้สารยึดกระดูก                         จำนวน  5   ชุด                        ราคาชุดละ  43,500.00  บาท  เป็นเงิน  217,500.00  บาท
              4.  ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้   จำนวน  50  ชุด
                  ราคาชุดละ  46,500.00  บาท  เป็นเงิน  2,325,000.00  บาท
              5.  ข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว                                                  จำนวน  20  ชุด     
                  ราคาชุดละ  53,000.00  บาท  เป็นเงิน  1,060,000.00 บาท
              6.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวได้  จำนวน  4  รายการ
                  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,146,802.00  บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
              7.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน 4 ราการ
                  เป็นเงิน 1,146,802.00  บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
              8.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว ชนิดคอสกรูยาวพิเศษ  จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน
                  113,420.00  บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย

/9. โลหะ...

- ๒ -
 
              9.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า  (ANTERIOR CERVICAL PLATE)  จำนวน  5  รายการ
                  เป็นเงิน  932,500.00  บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย 
             รวม 9 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 9,821,284 บาท  (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่-
บาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


   
   (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
    


   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดนครนายก (M๖๑๑๐๐๐๐๔๓๑๖) ลงวันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่   รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑   P๖๑๑๐๐๐๑๓๐๙๘   ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ   ๙,๘๒๑,๒๘๔.๐๐   ๑๐/๒๕๖๑7
           ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีโครงการจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว เป็นเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านศรีเมือง เฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเเนบ

8
          ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีโครงการจัดซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดประชุม จำนวน 100 ตัว เป็นเงิน 190,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านศรีเมือง เฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเเนบ

9
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)
แบบเลขที่ ๙๕๕๕ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร  โรงพยาบาลบ้านนา
ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบเลขที่ ๙๕๕๕ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร  โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
                  อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) จำนวน ๓ ชั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.พี.โอ.เอส. โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

11
ประาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

12
                                 ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว ๑๖๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
                                เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว และยื่นเอกสารไม่ครบตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงขอยกเลิกประกาศเชิญชวน  รายละเอียดดังแนบ

13
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. ขวดรับของเหลว REDON BOTTLE ๒๐๐ CC.(๒๔.๑๑.๒๖.๐๐) จำนวน ๓๒๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๘,๐๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ขวดรับของเหลว REDON BOTTLE ๔๐๐ CC. (๒๔.๑๑.๒๖.๐๐) จำนวน ๔๘๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๖๑,๙๒๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. BURR HOLE PLATE LARGE ๑๗ MM. (๔๒.๒๙.๔๑.๐๒) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. STRAIGHT PLATE ๑.๕ MM x ๑๖-๒๐ HOLES (๔๒.๒๙.๔๑.๐๒) จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. MINI SCREW ๑.๕-๑.๖ x ๕ MM. (๔๒.๒๙.๓๒.๐๑) จำนวน ๑,๓๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น
๖๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. แป้นติดหน้าท้องสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม Colos. (แป้น) ๔๕, ๕๗ mm (๔๒.๒๔.๑๘.๐๘) จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๖,๖๘๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
/๗. ถุงรอง...

- ๒ -
 
               ๗. ถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม Colos. bag ๔๕,๕๗ mm (๔๒.๑๖.๑๗.๐๒) จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๘. ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวปราศจากเชื้อ Glove exam no. S,M,L [sterile] (๔๒.๑๓.๒๒.๐๓) จำนวน ๔๐,๐๐๐ คู่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๙. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อไม่มีแป้ง Glove ster. ๖, ๖.๕, ๗, ๗.๕, ๘ (no powder) (๔๒.๑๓.๒๒.๐๓) จำนวน ๔,๐๐๐ คู่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๑๐. สติกเกอร์ฉลากยา ๘.๕ x ๖ เซนติเมตร (๑,๐๐๐ ดวง) (๕๕.๑๒.๑๖.๐๙) จำนวน ๒,๔๐๐ ม้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แพลททินั่ม อินเตอร์ พริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

14
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                  -   เช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์  (PACS)  ระยะเวลาการเช่า
                      จำนวน ๑๒ เดือน  (๔๒.๒๐.๓๖.๐๓)

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
/๑๑. ผู้ยื่น...

- ๒ -
 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
    
วัชรินทร์ จันทร์เสม
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน 7 รายการ ในวงเงินงบประมาณ 259,000.- บาท ดังนี้ 1. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดลิค  จำนวน 1 เตียง
      2. รถเข็นชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
      3. กล้องส่องหลอดลม จำนวน 1 กล้อง
      4. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง
      5. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
      6. รถเข็นชนิดนอน จำนวน 1 คัน
      7. เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง

หน้า: [1] 2 3 ... 26