แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 35
1
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 10/2561
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

2
รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการสํวนภูมิภาค และสํวนราชการสํวนกลางประจาจังหวัดนครนายก
หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครนายก ผู๎อานวยการสถาบันการศึกษาทุกแหํง นายอาเภอทุกอาเภอ
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครนายก นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรทุกแหํง และผู๎นาองค์กรภาคเอกชน
ครั้งที่ 9/2561
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห๎องประชุมขุนดำน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

7
ไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการที่จะเข้าไปสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน


ไทยนิยม ยั่งยืน โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท
ติดตามรับชมตัวอย่างความสำเร็จ ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท "สะพานไม้ไผ่ & ศาลาเช็คอินบ้านเทโพ" ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา


ไทยนิยม ยั่งยืน OTOP นวัตวิถี ลองเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ชุมชน ทั่วทุกภาคของเมืองไทย


ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หนึ่งในเจ็ดภารกิจของ "ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย"
ติดต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หมายเลข 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


8
การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดDownload

9
สารคดีสั้น "ประชาคมอาเซียน" ตอน การพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน


12
รายการเดินหน้าประเทศไทย เกษตรกรรมยั่งยืน 6 ตุลาคม 2561

รองโฆษกแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม Mekong Japan Summit ครั้งที่ 10


13
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

15
รายงานการประชุม การพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดครั้งที่ 5/2561 จำนวน 3 หน่วยงาน 1.เทศบาลตำบลองครักษ์ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา 3.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก

หน้า: [1] 2 3 ... 35