แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 20
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17
รายงานการประชุมฯ กุมภาพันธ์ 2561

21
รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 2-2561

22
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มถังใส ขนาด 18.9 ลิตร

23
การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ถือปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

http://ibook.cgd.go.th/#/newRelease

24
แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนมารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

25
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2561

26
รายงานการประชุมฯ มีนาคม 2561

27
รายงานการประชุมฯ มกราคม 2561

28
ระเบียบวาระการประชุมฯ กุมภาพันธ์ 2561

29
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560

30
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๕๖๕, ๐๕๖๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 20