แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 37
16
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดนครนายก

17
รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการสํวนภูมิภาค และสํวนราชการสํวนกลางประจาจังหวัดนครนายก
หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครนายก ผู๎อานวยการสถาบันการศึกษาทุกแหํง นายอาเภอทุกอาเภอ
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดนครนายก นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรทุกแหํง และผู๎นาองค์กรภาคเอกชน
ครั้งที่ 10/2561
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห๎องประชุมขุนดำน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

18
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 11/2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20
การจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัด
 Download

21
การสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 Download

22
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3

23
การประชุมคณะกรมการการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25
ปัจจุบันได้มีการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม ครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ในโอกาสที่จัดตั้งมาครบ 4 ปี กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Application Google Forms เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้
 Download

27
เอกสารประกอบการประชุมเดือน ตุลาคม 2561
ไฟล์และเอกสารอยู่ในลิงค์ สามารถดูตัวอย่างและดาวน์โหลดได้ >> https://goo.gl/vwYWLX

28
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปี 2563 - 2565 Download

29
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

30
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 10/2561
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 37