แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 ... 15 16 [17]
241
ระกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อSodium hyaluronate ๓% w/v ๑ ml (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐)

จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อSodium hyaluronate ๓% w/v ๑ ml (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐) ตามรายการ ดังนี้
Sodium hyaluronate 3% w/v 1 ml (30.22.24.00)   จำนวน   ๘๐๐ เข็ม
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ - ๒ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

242
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน (๘๒.๑๒.๑๕.๐๗)

จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน (๘๒.๑๒.๑๕.๐๗)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nakhonnayok.go.th , http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

243
โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

1. ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ใช้สำหรับผ่าตัดใส่ในคนไข้ต้อกระจกทดแทนเลนส์ธรรมชาติ เพื่อช่วยให้คนไข้มีการมองเห็นเป็นปกติ ของโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ดังนี้
1. เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Aspheric จำนวน 800 ตัว
ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,000,000 บาท
2. เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมีสารกรองแสงสีเหลือง   จำนวน 800 ตัว
ราคาตัวละ 4,480 บาท เป็นเงิน 3,584,000 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,584,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
ใช้สำหรับผ่าตัดใส่ในคนไข้ต้อกระจกทดแทนเลนส์ธรรมชาติ เพื่อช่วยให้คนไข้มีการมองเห็นเป็นปกติ ของโรงพยาบาลนครนายก
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. คุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 456 /2559 ลงวันที่ 11
เมษายน 2559 ได้กำหนดไว้
5. ระยะเวลาดำเนินการ
รอบระยะเวลา 12 เดือน

6. ระยะเวลาส่งมอบ
ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือรับใบสั่งซื้อแต่ละงวดในรอบระยะเวลา 1 ปี

7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน 5,584,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น-
สี่พันบาทถ้วน)

8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่
8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร./โทรสาร 0 3731 1151 ต่อ 197
8.2 ทางเว็บไซต์ http://www.nayokhospital.go.th
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

244
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น
๑. ผ้ากอซซับโลหิต ขนาด ๑๕x๑๕x๘ ชั้น (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๒,๐๐๐ แพค/ห่อ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. วัสดุห้ามเลือดละลายได้ ชนิดเส้นใยทอแบบตาข่าย (๔๒.๒๒.๒๑.๐๐) จำนวน ๓๐ กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมทิสต์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. BOWIE-DICK TEST PACK AUTOCLAVE (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐) จำนวน ๑,๐๐๐ แพด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

245
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์
………………………………………..

ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ , ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว และโรงติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 74 รายการ ของโรงพยาบาลองครักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้สู้ราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ยกเว้นผู้ขายทอดตลาดจะเข้าสู้ราคาไม่ได้
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ
๓. การขายทอดตลาดดังกล่าวจะดำเนินการ ณ โรงพยาบาลองครักษ์ ด้วยการ
๓.๑ การตรวจสภาพสิ่งของที่ขายทอดตลาด
ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคา จะต้องเข้าตรวจดูสิ่งของ ณ โรงพยาบาลองครักษ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 8.45 น. – 9.30 น. และลงนามในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ (โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด)
๓.๒ การเข้าสู้ราคา (เฉพาะผู้ที่ลงนามในหลักฐานตามข้อ ๓.๑)
กำหนดในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๔. การขาย (ประมูลราคา) จะกระทำด้วยวาจา โดยให้ผู้เข้าเสนอราคาเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ในขณะประมูลราคาขายทอดตลาด
การขายจะสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ขานราคาของผู้เสนอราคาคนแรกหรือคนถัดไป แล้วแสดงการนับ ๑,๒,๓ หรือเคาะไม้ หรือแสดงอาการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ได้ตกลงกัน เมื่อนับครบ ๓ เป็นอันว่าผู้เสนอคนสุดท้ายนั้น เป็นผู้เสนอราคาได้
๕. ผู้เข้าสู้ราคารวมทุกรายการ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ , ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว และโรงติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 74 รายการ)
๖. จังหวัดนครนายก จะถือว่าผู้สู้ราคา (ให้ราคาสูง) สูงสุด และไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการประเมินไว้ เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อพัสดุตามข้อ ๕.
๗. ผู้ประมูลราคาได้ เป็นผู้รับสิทธิ์ซื้อพัสดุ
จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง รวมทั้งขนย้ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากโรงพยาบาลองครักษ์โดยเร็ว ไม่เกิน ๒ วันทำการ จังหวัดนครนายก จะไม่รับผิดชอบในการชำรุด สูญหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่การขายทอดตลาดสิ้นสุดลง และผู้ซื้อจะเรียกสิทธิ์และค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
๘. ผู้สู้ราคาสูงสุด ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไข ข้อ ๗.
ทางราชการ จะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง และหากมีผู้เสนอต่ำกว่าผู้สู้ราคาไว้แต่เดิม ผู้เสนอราคาคนเดิมจะต้องรับผิดชอบ ต่อจำนวนเงินในส่วนที่ขาด
๙. จังหวัดนครนายก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ไม่ตกลงราคาในการขายครั้งนี้ หากราคาประมูลครั้งนี้มีราคาต่ำกว่า ราคากลางที่ทางราชการกำหนด
ผู้สนใจติดต่อขอดู/รับเอกสารรายการพัสดุ ได้ที่กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9


(นายระวี สิริประเสริฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

246
รายงานข้อมูลแหล่งที่มาจังหวัดนครนายก(เอกสารแนบ)

248
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

249
โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร
1. ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ จ.อุดรธานี
2.ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ จ.ขอนแก่น

250
รายงานการประชุมการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของจังหวัดนครนายก เดือนเมษายน

251
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559 นย 0017.1/ว1305 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559
>>ดาวน์โหลด<<

254
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 >>>>>

255
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

หน้า: 1 ... 15 16 [17]