แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20
241
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558  :) :)

242
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 21/7/2559

243
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2559

244
โครงการประชุมวิชาการ 2559 จดหมายเชิงรุกมิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ

245
สภากาแฟ (เช้า) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ห้อง Coffee shop โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท

246
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

247
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนซอยข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา

248
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 6/2559  8) 8) 8) 8)

แก้ไข ครั้งที่ 1 8/7/2559
แก้ไข ครั้งที่ 2 13/7/2559

249
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ;) ;) ;) ;) ;)

250
แนวทางการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพา :o :o :o :o

251
ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ;D ;D ;D ;D

252
โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด ใหม่!!

253
อาเซียนภายใต้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชีย

254
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ 5-2559

255
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม
 :) :) :) :) :)

หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20