แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 26
16
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดตีนตะขาบพร้อมโป๊ะและเรือท้องแบน เพื่อกำจัดผักตบชวาในลำน้ำนครนายก สำนักงานจังหวัดนครนายก

24
4 จังหวัดอีสานล่าง 2 จัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี ครั้งที่ 2 ด้านมหาดไทยแนะการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเกษตรกร

   วันนี้ (6 ก.ค. 2561) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัด อีสานล่าง 2 (กลุ่มจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร) ครั้งที่ 2 โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายบุญกอง โสภาวรรณ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการค้าและพาณิชย์ ผู้แทน ทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 เข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง 2 ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 รวม 5 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาเชิงวิชาการ นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และของดีกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 80 ร้านค้า
  นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะต้องเร่งขับเคลื่อนแนวทาง
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในทุก ๆ ภูมิภาค  เพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์โลก ที่เน้นการดูแลสุขภาพ พร้อมกำชับเกษตรกรให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของผู้ผลิต และได้ชี้แนะว่าการผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่ง ของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์อื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
   ด้าน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีพื้นที่การเกษตร จำนวน 12.05 ล้านไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 6.2 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวหอมมะลิได้ 3.2 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ มีพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 198,805 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้ร่วมหารือกันเพื่อให้มีการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร โดยได้จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัด อีสานล่าง 2
ครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย
การบูรณาการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และมุ่งสู่การเป็นครัวของโลกที่มีกระบวนการผลิตที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 134/2561
วันที่ 6 ก.ค. 2561

28
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง "การปลุกจิตสำนึกความเป็นชาติให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างพลังจริยธรรมที่ยั่งยืน"

29
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครนายก

30
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 26