แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 19
16
รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 2-2561

17
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มถังใส ขนาด 18.9 ลิตร

18
การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ถือปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

http://ibook.cgd.go.th/#/newRelease

19
แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนมารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

20
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2561

21
รายงานการประชุมฯ มีนาคม 2561

22
รายงานการประชุมฯ มกราคม 2561

23
ระเบียบวาระการประชุมฯ กุมภาพันธ์ 2561

24
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560

25
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๕๖๕, ๐๕๖๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

26
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครนายก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

27
บรรยายสรุปจังหวัดนครนายก ประจำปี 2561

28
แผนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2562-2564 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 2562-2564

29
เปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการฯจังหวัดนครนายก มกราคม 2561

30
ประชุมวิดิทัศน์วันที่ 26 ม.ค.61

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 19