แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 37
241
หลักเกณฑ์และวิธีการการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

245
รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดครั้งที่ 4-2561

246
วาระการประชุมคณะกรมการฯ พฤษภาคม 2561

247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานโต และพานรัฐธรรมนูญ

248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะในการเดินทางตรวจติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ จังหวัดนครนายก 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250
รายงานการประชุมเดือนเมษายน 2561

251
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ITA

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
- โครงสร้างการบริหารงาน
- คณะผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- แผนพัฒนาจังหวัด
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี
- การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินงาน

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการดำเนินงาน

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกักติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
- การใช้จ่ายงบประมาณ

EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทางราชการ กข 7777

253
ขอเชิญรับฟังการปาฐกถาธรรมของ "พระมหาสมปอง ตาลปุตโต"

254
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดนครนายก
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

255
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  พ.ศ.2561

หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 37