แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19
241
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2559

242
โครงการประชุมวิชาการ 2559 จดหมายเชิงรุกมิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ

243
สภากาแฟ (เช้า) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ห้อง Coffee shop โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท

244
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

245
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนซอยข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา

246
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด 6/2559  8) 8) 8) 8)

แก้ไข ครั้งที่ 1 8/7/2559
แก้ไข ครั้งที่ 2 13/7/2559

247
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ;) ;) ;) ;) ;)

248
แนวทางการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพา :o :o :o :o

249
ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ;D ;D ;D ;D

250
โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัด ใหม่!!

251
อาเซียนภายใต้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชีย

252
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ 5-2559

253
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม
 :) :) :) :) :)

254
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1/2559
- บทความเรื่อง สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด
- บทความเรื่อง เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
- บทความเรื่อง อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร
- บทความเรื่อง หนีไม่พ้น 

255
แก้ไขการยื่นแบบฟอร์มจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
[ตัวอย่าง] การยื่นคำขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สิ่งที่ต้องยื่นคือ
คกก.มท01
แบบรายงานจัดซื้อ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
อื่นๆตามที่คณะกรรมการต้องการ
 :o :o :o :o :o :o :o :o

หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19