แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 ... 15 16 [17]
241
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น
๑. ผ้ากอซซับโลหิต ขนาด ๑๕x๑๕x๘ ชั้น (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๒,๐๐๐ แพค/ห่อ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. วัสดุห้ามเลือดละลายได้ ชนิดเส้นใยทอแบบตาข่าย (๔๒.๒๒.๒๑.๐๐) จำนวน ๓๐ กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมทิสต์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. BOWIE-DICK TEST PACK AUTOCLAVE (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐) จำนวน ๑,๐๐๐ แพด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

242
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์
………………………………………..

ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ , ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว และโรงติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 74 รายการ ของโรงพยาบาลองครักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้สู้ราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ยกเว้นผู้ขายทอดตลาดจะเข้าสู้ราคาไม่ได้
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ
๓. การขายทอดตลาดดังกล่าวจะดำเนินการ ณ โรงพยาบาลองครักษ์ ด้วยการ
๓.๑ การตรวจสภาพสิ่งของที่ขายทอดตลาด
ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคา จะต้องเข้าตรวจดูสิ่งของ ณ โรงพยาบาลองครักษ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 8.45 น. – 9.30 น. และลงนามในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ (โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด)
๓.๒ การเข้าสู้ราคา (เฉพาะผู้ที่ลงนามในหลักฐานตามข้อ ๓.๑)
กำหนดในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๔. การขาย (ประมูลราคา) จะกระทำด้วยวาจา โดยให้ผู้เข้าเสนอราคาเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ในขณะประมูลราคาขายทอดตลาด
การขายจะสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ขานราคาของผู้เสนอราคาคนแรกหรือคนถัดไป แล้วแสดงการนับ ๑,๒,๓ หรือเคาะไม้ หรือแสดงอาการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ได้ตกลงกัน เมื่อนับครบ ๓ เป็นอันว่าผู้เสนอคนสุดท้ายนั้น เป็นผู้เสนอราคาได้
๕. ผู้เข้าสู้ราคารวมทุกรายการ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ , ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว และโรงติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 74 รายการ)
๖. จังหวัดนครนายก จะถือว่าผู้สู้ราคา (ให้ราคาสูง) สูงสุด และไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการประเมินไว้ เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อพัสดุตามข้อ ๕.
๗. ผู้ประมูลราคาได้ เป็นผู้รับสิทธิ์ซื้อพัสดุ
จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง รวมทั้งขนย้ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากโรงพยาบาลองครักษ์โดยเร็ว ไม่เกิน ๒ วันทำการ จังหวัดนครนายก จะไม่รับผิดชอบในการชำรุด สูญหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่การขายทอดตลาดสิ้นสุดลง และผู้ซื้อจะเรียกสิทธิ์และค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
๘. ผู้สู้ราคาสูงสุด ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไข ข้อ ๗.
ทางราชการ จะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง และหากมีผู้เสนอต่ำกว่าผู้สู้ราคาไว้แต่เดิม ผู้เสนอราคาคนเดิมจะต้องรับผิดชอบ ต่อจำนวนเงินในส่วนที่ขาด
๙. จังหวัดนครนายก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ไม่ตกลงราคาในการขายครั้งนี้ หากราคาประมูลครั้งนี้มีราคาต่ำกว่า ราคากลางที่ทางราชการกำหนด
ผู้สนใจติดต่อขอดู/รับเอกสารรายการพัสดุ ได้ที่กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9


(นายระวี สิริประเสริฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

243
รายงานข้อมูลแหล่งที่มาจังหวัดนครนายก(เอกสารแนบ)

245
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

246
โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 หลักสูตร
1. ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ จ.อุดรธานี
2.ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ จ.ขอนแก่น

247
รายงานการประชุมการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของจังหวัดนครนายก เดือนเมษายน

248
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559 นย 0017.1/ว1305 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559
>>ดาวน์โหลด<<

251
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 >>>>>

252
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

หน้า: 1 ... 15 16 [17]