แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 17
1
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  ดังนี้
                 -  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ                     จำนวน  ๑  เครื่อง
                    ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู
                    เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) 
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2347/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนมกราคม 2561  ถึงเดือนมีนาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 150 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

2
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น
๘๑๕,๕๑๕.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบ ๔ ถุง (๔๑.๑๐.๔๑.๐๙)                       จำนวน  ๑,๒๐๐  ถุง
                 ๒.  ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบ ๓ ถุง (๔๑.๑๐.๔๑.๐๙)                       จำนวน     ๗๐๐  ถุง
                 ๓.  ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบถุงคู่ (๔๑.๑๐.๔๑.๐๙)                         จำนวน     ๔๐๐  ถุง
                 ๔.  ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบถุงเดี่ยว (๔๑.๑๐.๔๑.๐๙)                     จำนวน  ๓,๕๕๐  ถุง

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
/๙. ไม่เป็น...
- ๒ -
 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 

4
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๕,๐๐๑.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่น   ห้าพันหนึ่งบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                วัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและอาหารสด จำนวน ๖ ประเภท รายละเอียดดังนี้
                  ๑. ประเภทเนื้อสัตว์                                                    จำนวน   ๒๘   รายการ
                  ๒. ประเภทผักและผลไม้                                               จำนวน  ๑๓๘  รายการ
                  ๓. ประเภทไข่                                                            จำนวน  ๒     รายการ
                  ๔. ประเภทอาหารแห้งและเครื่องดื่ม                                  จำนวน  ๘๖  รายการ
                  ๕. ประเภทขนม                                                          จำนวน  ๑๓  รายการ
                  ๖. ประเภทข้าวสาร                                                      จำนวน  ๒    รายการ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.bannahospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๓๓๐ ในวันและเวลาราชการ
 


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 

 
(นายสุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

5
 


ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
           -  กระดาษถ่ายเอกสาร  A-4 (80 แกรม) ขาว         จำนวน 5,000 รีม
        ราคารีมละ 89.88 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 449,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
         
         

   ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

         
   (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   

         

6
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๓๘,๒๓๓.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
               -  เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ  (๔๑.๑๑.๖๑.๐๔)        จำนวน  ๒  เครื่อง

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

7
โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------
     1.  ความเป็นมา
   ด้วยจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
   ๑.  ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบ ๔ ถุง                                จำนวน  ๑,๒๐๐  ถุง
                ราคาถุงละ ๓๘๐ บาท  เป็นเงิน  ๔๕๖,๐๐๐ บาท
   ๒.  ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบ ๓ ถุง                                  จำนวน     ๗๐๐  ถุง
                ราคาถุงละ ๑๗๔ บาท  เป็นเงิน  ๑๒๑,๘๐๐ บาท
   ๓.  ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบถุงคู่                                      จำนวน     ๔๐๐  ถุง
                ราคาถุงละ ๑๑๗.๗๐ บาท  เป็นเงิน  ๔๗,๐๘๐ บาท
   ๔.  ชุดถุงเก็บเลือดสำเร็จรูปแบบถุงเดี่ยว                              จำนวน  ๓,๕๕๐  ถุง
                ราคาถุงละ ๕๓.๗๐ บาท  เป็นเงิน  ๑๙๐,๖๓๕ บาท
   รวม ๔ รายการ เป็นเงิน ๘๑๕,๕๑๕ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
      2. วัตถุประสงค์
   สำหรับใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครนายก    ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ 2561
     3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
   3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
   3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
   3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
   3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
   3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
     3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
         3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
         3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 11/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนมกราคม 2561  ถึงเดือนมีนาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือรับใบสั่งซื้อ    เป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ 2561 จำนวน ๘๑๕,๕๑๕ บาท   (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

8
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๕๕๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
    
๑.  ผงยาขมิ้นชัน (ฆ่าเชื้อ) (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๓๕๐     กิโลกรัม
๒.  ผงยาฟ้าทะลายโจร (ฆ่าเชื้อ) (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๓๕๐     กิโลกรัม
๓.  ผงยาเถาวัลย์เปรียง (ฆ่าเชื้อ) (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๘๐     กิโลกรัม
๔.  ผงยารางจืด (ฆ่าเชื้อ) (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๕๐     กิโลกรัม
๕.  ผงยามะรขี้นก (ฆ่าเชื้อ) (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๗๐     กิโลกรัม
๖.  Silica gel (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๒๘     ถัง
๗.  แคปซูล เบอร์ ๐ สีใส-ใส (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๘๐๐,๐๐๐     แคปซูล
๘.  แคปซูล เบอร์ ๐ สีขาวขุ่น-ขาวขุ่น (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๒๐๐,๐๐๐     แคปซูล
๙.  ซองอลูมิเนียมฟรอยด์ (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๘๐,๐๐๐     ซอง
๑๐.  กระปุกสี่เหลี่ยม สีขาว (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๓๐,๐๐๐     กระปุก
๑๑.  สติ๊กเกอร์พิมพ์ ๔ สี ฟ้าทะลายโจร (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๒๕,๐๐๐     ดวง
๑๒.  สติ๊กเกอร์พิมพ์ ๔ สี ฟ้าทะลายโจร (๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )   จำนวน   ๒๐,๐๐๐     ดวง

               
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.bannahospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
                                                   
                                                                                  (นายสุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง)
                                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
                                                                            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก   
 
 
 

 
    
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

9
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ
--------------------
      ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การแพทย์ และวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 217 รายการ ของโรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา   จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีการประมูล โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาดจะต้องปฏิบัติดังนี้
ระเบียบในการจำหน่าย
1. การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยประมูลเป็นราคาเหมารวม
2. การชำระเงิน ให้ชำระเงินสดเต็มราคาในวันประมูล
3. จำนวนรายละเอียดของพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก เป็นแนวทางในการประมูลเท่านั้น ในวันชี้แจงพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพผู้ประมูลจะต้องสำรวจตรวจสอบพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพเอง ถ้าหากมีจำนวนมากหรือน้อยกว่าบัญชีรายการพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ก็ให้ถือตามจำนวนที่มีอยู่จริงโดยไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงราคา ที่ประมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ผู้ประมูลต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท
5. การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 217 รายการ จะประมูล   ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีกำหนดเวลาดังนี้
   5.1 ลงชื่อเพื่อฟังคำชี้แจง เวลา 09.00 น. - 09.15 น. ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา
   5.2 ฟังคำชี้แจง เวลา 09.15 น. - 09.30 น. ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา
   5.3 ดูพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ ห้องเก็บพัสดุ  ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลบ้านนา
   5.4 ลงทะเบียนและวางหลักประกัน เวลา 10.00 น. - 10.30 น. ห้องประชุมไผ่สีทอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา
   5.5 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ด้วยวาจา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไผ่สีทอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา
6. การลงชื่อฟังคำชี้แจงและดูพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ยังไม่ถือว่าเป็นการลงชื่อประมูลเป็นเพียงการลงชื่อเพื่อฟังคำชี้แจงและดูพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ หากไม่มาฟังการชี้แจงและดูพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพดังกล่าว ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าเข้าใจและยอมรับในรายละเอียดทุกรายการแล้ว
7. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล คือ ผู้ลงทะเบียนวางหลักประกันเท่านั้น

การลงทะเบียนและวางหลักประกัน
8. ผู้ประมูลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ต้องมาลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันในการประมูลพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ
9. เอกสารในการลงทะเบียน ดังนี้
    9.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
   9.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นเอกสารพร้อมรับรองสำเนา
         ถูกต้อง ดังนี้
          - สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
          - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
          - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
          - สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อม
   รับรองสำเนาถูกต้อง
   9.1.2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องดังนี้
           - สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
           - หนังสือบริคณห์สนธิ
          - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
          - ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
           - สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
   สำเนาถูกต้อง
ในการมอบอำนาจกรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานดังนี้
       - ใบมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
       - หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง
      สำเนาถูกต้อง
    9.2 ในกรณีที่ผู้ประมูลเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
       - สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หากผู้ประมูล ประมูลในนามบุคคลอื่น ต้องยื่นหลักฐานต่อคณะกรรมการจำหน่ายก่อนการขายทอดตลาด ดังนี้
       - ใบมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้าไม่ยื่นหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะถือว่าผู้ประมูลกระทำในนามของตนเอง และต้องเป็นผู้ชำระเงินจะขอเปลี่ยนชื่อบุคคลอื่น โดยอ้างว่าตนเองเป็นตัวแทนมิได้)
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

10. ผู้ประมูลต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการเข้าประมูล เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และหากประมูลได้ให้ถือว่าหลักประกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา
11. เมื่อผู้ประมูลลงทะเบียนและวางหลักประกันแล้ว คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะออกใบสำคัญรับเงินไว้ให้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์เข้าประมูลและใช้สำหรับการประมูล
12. การคืนหลักประกัน หากผู้ประมูล ประมูลไม่ได้ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะคืนหลักประกันให้ในวันประมูลภายในเวลา 16.00 น. โดยไม่มีดอกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ประมูลจะต้องนำใบสำคัญรับเงินที่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดออกให้ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มาขอรับหลักประกันคืน
ในกรณีที่ใบสำคัญรับเงินสูญหาย ผู้ประมูลต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำหลักฐานการแจ้งความมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ภายในเวลา 16.00 น. ของวันประมูล    จึงสามารถรับหลักประกันคืนได้
13. เมื่อประมูลพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพได้แล้ว ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินส่วน      ที่เหลือทั้งหมดมาชำระภายในวันประมูล โดยต้องชำระภายในเวลา 15.30 น. ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน           กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านนา ถ้าไม่นำเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดมาชำระให้เสร็จสิ้นภายใน วัน เวลา ที่กำหนดดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะริบหลักประกันที่วางไว้ ตามข้อ 10 และผู้ชนะการประมูลจะเรียกร้องคืนมิได้ และทางโรงพยาบาลบ้านนา จะนำพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
14. ผู้ชนะการประมูลจะเพิกถอนราคาที่เสนอมิได้ หากผู้ชนะการประมูลเพิกถอนราคา คณะกรรมการฯ จะริบหลักประกันที่วางไว้ตามข้อ 10 และผู้ชนะการประมูลจะเรียกร้องคืนมิได้ และทางโรงพยาบาลบ้านนาอาจจะพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) ด้วย
อนึ่ง โรงพยาบาลบ้านนาถือว่า ก่อนการประมูลผู้ประมูลได้ศึกษาและรับทราบรายละเอียดของเอกสารสำคัญต่างๆ ในการเข้าร่วมประมูล ตลอดจนได้รับทราบถึงสภาพที่แท้จริงของพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประมูลไม่สามารถยกเหตุแห่งการสำคัญผิดใดๆ ขึ้นเป็นข้อต่อสู้โรงพยาบาลบ้านนาได้
15. โรงพยาบาลบ้านนา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาไม่ขายแก่ผู้เสนอราคาสูงสุด หากโรงพยาบาลบ้านนาพิจารณาเห็นว่าราคาที่เสนอสูงสุดนั้น ยังต่ำกว่าราคาขั้นต้นที่ โรงพยาบาลบ้านนากำหนด และมีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ       จากโรงพยาบาลบ้านนาไม่ได้
16. โรงพยาบาลบ้านนาไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องประมูล
17. โรงพยาบาลบ้านนาจะมีการบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการประมูล เพื่อป้องกันการทุจริตในการขายทอดตลาดครั้งนี้
การขนย้ายออกจากพื้นที่
18. ผู้ชนะการประมูลต้องวางหลักประกันการขนย้ายเป็นเงินสด จำนวนเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อใช้เป็นหลักประกันในขนย้ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ภายในกำหนดเวลา และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นของโรงพยาบาลบ้านนา

19. เมื่อผู้ชนะการประมูลวางประกันการขนย้ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพแล้ว คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะออกใบสำคัญรับเงินไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐานในการขนย้ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
20. ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพออกจากโรงพยาบาลบ้านนา ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว และต้องขนย้ายในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หากพ้นจากกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ ต้องยุติการขนย้าย             โรงพยาบาลบ้านนาจะไม่คืนหลักประกันที่ผู้ชนะการประมูลได้วางไว้และจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
21. การคืนหลักประกันการขนย้ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะคืนให้ต่อเมื่อการขนย้ายเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้น โดย   ผู้วางหลักประกันฯ จะต้องนำใบสำคัญรับเงินที่คณะกรรมการฯ ออกให้พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน  ตัวจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มาขอรับหลักประกันคืน
ในกรณีที่ใบสำคัญรับเงินสูญหาย ผู้วางหลักประกันฯ ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำหลักฐานการแจ้งความมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ภายในเวลา 16.00 น. ของวันขนย้ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จึงสามารถรับหลักประกันฯ คืนได้
22. เมื่อผู้ประมูลได้ชนะการประมูล จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาดูแลทรัพย์สินของผู้ชนะประมูลเอง ทั้งในกลางวันและกลางคืน โดยจะต้องทำหนังสือแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมายื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดด้วย หากทรัพย์สินของผู้ชนะการประมูลสูญหายในขณะที่ยังขนย้าย ไม่เสร็จสิ้น โรงพยาบาลบ้านนาจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
23. ก่อนการขนย้ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ผู้ชนะการประมูลต้องทำหนังสือแจ้ง วัน เวลา ในการขนย้ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ และแสดงหลักฐานการชำระเงินฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้องแจ้งหมายเลขทะเบียนรถในการขนย้าย เอกสารทั้งหมดยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดทราบก่อน เพื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะได้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ชนะการประมูลในการขนย้ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ออกนอกโรงพยาบาลบ้านนา
ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลมิได้เป็นผู้มาขนย้ายเอง จะต้องมีเอกสารดังนี้มาแสดงต่อ   คณะกรรมการฯ ในวันขนย้ายดังนี้
กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ใช้หลักฐานดังนี้
  - ใบส่งมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หลักฐานการชำระเงินฉบับจริง
กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานดังนี้
  - ใบมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
  - หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หลักฐานการชำระเงินฉบับจริง

24. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการขนย้ายทั้งหมด ผู้ชนะการประมูลต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และรับประกาศขายทอดตลาด ได้ที่งานพัสดุ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.bannahospital.com , www.nakhonnayok.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3738 1832 ต่อ 1102 ในวันและเวลาราชการ
บัญชีรายชื่อพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ที่แนบท้ายประกาศ เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศขายทอดตลาดของโรงพยาบาลบ้านนา ฉบับนี้ด้วย
            ประกาศ ณ วันที่    ๕   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561      (นายสุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

10
ตามที่จังหวัดนครนาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ดำเนินการจ้างเหมา X-ray ทรวงอกแบบดิจิตอล
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ที่ศูนย์บริการร่วมจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แบบเบ็ดเสร็จ  (One Stop Service)
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น
จังหวัดนครนายก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาและได้ผู้รับจ้างแล้ว ตามประกาศที่แนบ

11
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจ้างเหมา x-ray ทรวงอกแบบดิจิตอล แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ 450,000 บาท

12
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (๔๒.๒๙.๕๒.๐๑)                     จำนวน  ๑ ชุด
                 ๒.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒)            จำนวน  ๒ เครื่อง
                 ๓.  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe                 จำนวน ๑ เครื่อง
                         (๔๒.๒๐.๑๗.๐๒)

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

13
โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------
   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน   2 เครื่อง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาน้ำยาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

ลำดับ   น้ำยาเคมีและอุปกรณ์ประกอบ   จำนวน    ราคาต่อหน่วย   ราคารวม
เครื่องตรวจหาสารชีวเคมีพร้อมติดตั้งและน้ำยาหาสารชีวเคมี  ประกอบไปด้วยน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่อง ดังนี้
1   Aspatate Aminotransferase(AST/SGOT)   14,000 test    7.00   98,000.00
2   Alanine Aminotransferase(ALT/SGPT)   14,000 test   7.00   98,000.00
3   Alkaline-Phosphatase(ALP)   12,800 test   7.00   89,600.00
4   Amylase   1,200 test   22.11   26,532.00
5   Glucose   25,600 test   4.00   102,400.00
6   BUN   45,000 test   5.50   247,500.00
7   Creatinine   48,000 test   6.50   312,000.00
8   Uric Acid   11,500 test   7.00   80,500.00
9   Cholesterol   24,000 test   7.00   168,000.00
10   Triglyceride   16,500 test   7.00   115,500.00
11   Total Protein   9,000 test   5.00   45,000.00
12   Albumin   12,000 test   4.00   48,000.00
13   Total Bilirubin   9,000 test   6.00   54,000.00
14   Direct Bilirubin   9,000 test   6.00   54,000.00
15   HDL- Cholesterol   16,200 test   22.00   356,400.00
16   LDL- Cholesterol   2,200 test   22.47   49,434.00
17   Total Protein in Urine/CSF   800 test   21.40   17,120.00
18   Micro-albumin   2,000 test   85.00   170,000.00
19   CA (Calcium)   5,100 test   5.35   27,285.00
20   Mg (Magnesium)   3,500 test   11.00   38,500.00
21   P (Phosphorus)   4,500 test   8.99   40,455.00
22   Na (Soduim)   40,000 test   10.00   400,000.00
23   K (Potassium)   40,000 test   10.00   400,000.00
24   Cl (Chloride)   40,000 test   10.00   400,000.00
25   CO๒ (Bicarbonate)   40,000 test   12.00   480,000.00
26   CK(CPK)   1,400 test   19.00   26,600.00
27   CKMBL   1,000 test   44.94   44,940.00
28   LDHL   2,100 test   14.27   29,967.00
29   HbA1c   4,500 test   95.00   427,500.00
30   LIPASE   1,600 test   37.45   59,920.00
31   LACTATE   2,000 test   42.80   85,600.00
32   IRON   1,000 test   18.73   18,730.00
33   UIBC   1,000 test   26.75   26,750.00

รวมเป็นเงิน 4,638,233 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   2. วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีและเกลือแร่ในสิ่งส่งตรวจสำหรับใช้ในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคในงานเคมีคลินิก โรงพยาบาลนครนายก
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของงานเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2282/2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนมกราคม 2561  ถึงเดือนมีนาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาเช่า 1 ปีนับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาและผู้เช่าได้รับมอบเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติที่ติดตั้งพร้อมใช้งานจากผู้ให้เช่า
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน 4,638,233 บาท    (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  221 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


14
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  ดังนี้
      1.  ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                   จำนวน  1  ชุด
            เป็นเงิน 450,000 บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
      2.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน         จำนวน 2 เครื่อง
           ราคาเครื่องละ 650,000 บาท เป็นเงิน 1,300,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
      3.  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe       จำนวน 1 เครื่อง
           เป็นเงิน 350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                        (เงิน UC เป็นเงิน 149,655.47 บาท และเงินสมบท เป็นเงิน 200,344.53 บาท)                         รวม 3 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ (70%)
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 46/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนมกราคม 2561  ถึงเดือนมีนาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  จำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

15
ประกาศจังหวัดนครนายก
  เรื่อง  ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด โรงพยาบาลนครนายก
----------------------------
   ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
            1.  ลักษณะรถยนต์
                 -  รถยนต์โดยสาร (ตู้) ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน ม-2824 นครนายก อายุการใช้งาน 22 ปี
                     กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเป็นเงิน  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)
            2.  วิธีการขายทอดตลาด
                 2.1 ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยในการเสนอราคาแต่ละครั้งผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500  บาท
                   2.2  ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการประมูลแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดได้กำหนดไว้
             3.  หลักฐานของผู้เข้าประมูล
                  3.1  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                  3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                  3.3  ต้องนำหลักฐานตาม  ข้อ  3.1  และข้อ  3.2  ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเวลาทำการเปิดประมูล
             4.  วัน  เวลา  และสถานที่
                  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561 ลงชื่อเข้าสู้ราคาเวลา 09.20 น. และเริ่มเปิดประมูลเวลา     10.00 น. ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลนครนายก  จังหวัดนครนายก
             5.  การชำระราคา
                   5.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ในวันเดียวกัน  (ภายในเวลา 15.30 น.)
                   5.2 หากผู้ประมูลได้สละสิทธิ์ และไม่ปฏิบัติตามข้อ (5.1) จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารองลงมา แต่จะใช้วิธีการขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งแรกผู้ซื้อตามข้อ  5.1 จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดไป
            6.  การสงวนสิทธิ์
                  ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอ หรือการเสนอราคานั้นกระทำโดยไม่สุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจเพิกถอนสิทธิ์หรือยกเลิกการขายทอดนั้นได้
            7.  การโอนกรรมสิทธิ์
                  7.1 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ หากมีขึ้นหลังจากรับรถยนต์ไปจากคณะกรรมการขายทอดตลาดแล้ว
                  7.2 เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่ารถยนต์ที่ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โรงพยาบาลนครนายกจะส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อได้ในวันเดียวกัน และเมื่อได้รับรถยนต์ไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ      ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ในระหว่างรอการโอนทะเบียน
                   
                 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและตรวจดูสภาพรถยนต์ดังกล่าวได้ ที่โรงพยาบาลนครนายก     ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3731 1151 ต่อ 197 , 221 ในวันและเวลาราชการ

                                                    ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2561

 (นายวัชรินทร์    จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

หน้า: [1] 2 3 ... 17