แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 27
1
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                  ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
                 จังหวัดนครนายกพิจารณาแล้ว ปรากฎผลดังนี้
                 ๑.  อนุมัติให้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ  เป็นเงิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๙,๐๗๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  ดังนี้
                      ๑.  สำลีก้อนปราศจากเชื้อ ๐.๓๕ กรัม (๕ ชิ้น/ซอง) จำนวน  ๔๐,๐๐๐ ซอง ราคาซองละ ๑ บาท
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
                       ๒.  สำลีก้อนปราศจากเชื้อ ๐.๓๕ กรัม (๑๐ ชิ้น/ซอง) จำนวน ๔๐,๐๐๐ ซอง ราคาซองละ
๑.๗๐ บาท  เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                      ๓.  สำลีก้อนปราศจากเชื้อ ๐.๓๕ กรัม (๓๐ ชิ้น/ซอง) จำนวน ๘,๕๐๐ ซอง ราคาซองละ
๓.๙๕ บาท  เป็นเงิน ๓๓,๕๗๕ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
                      ๔.  หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว (๕๐ ชิ้น/กล่อง) จำนวน ๕,๗๐๐ กล่อง ราคากล่องละ
๓๕ บาท  เป็นเงิน ๑๙๙,๕๐๐ บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                     ๕.  ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๘,๐๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๙๖ บาท
เป็นเงิน ๗๖๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                ๒.  อนุมัติให้ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓๓ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๐๔๗,๔๙๑.๑๑ บาท (หกล้าน-
สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)  ดังนี้
                     ๑.  สำลีม้วน ๔๕๐ กรัม (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑) จำนวน ๓๘๐ ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๔,๓๙๖.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๒.  สำลีก้อน ๐.๓๕ กรัม (๔๕๐ กรัม) (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑) จำนวน ๑,๒๐๐ แพ็ค ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๓.  สำลีก้อน ๑.๔ กรัม (๔๕๐ กรัม) (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑) จำนวน ๘๒๐ แพ็ค ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๔.  สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ ๖ เบอร์ S (๑๐๐ ก้าน) (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑) จำนวน ๖๐๐ แพ็ค ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๕.  สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ ๖ เบอร์ M (๑๐๐ ก้าน) (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑) จำนวน ๓,๕๐๐ แพ็ค ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๖.  สำลีพันปลายไม้ด้านเดียว ปราศจากเชื้อ ๖ เบอร์ L (๑๐๐ ก้าน) (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑) จำนวน ๑,๐๐๐ แพ็ค ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๗.  ผ้าก๊อสม้วน ๓๖ x ๑๐๐ หลา (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๒๖๐ ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๕๒,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๘.  แผ่นปิดแผล (Gauze Topdressing) ๔๖ (๕๐ ชิ้น/ห่อ) (๔๒.๓๑.๑๕.๓๑) จำนวน ๑,๑๐๐ แพ็ค ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๙.  ผ้าก๊อสพับ ๒x๒ ๘ชั้น (๑๐๐ ชิ้น/ห่อ) (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๒,๓๐๐ แพ็ค ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท
(สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง
                     ๑๐. ผ้าก๊อสพับ ๓x๓ ๘ ชั้น (๑๐๐ ชิ้น/ห่อ) (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๔,๑๐๐ แพ็ค ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๑. ผ้าก๊อสพับ ๔x๔ ๘ชั้น (๑๐๐ ชิ้น/ห่อ) (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๕,๐๐๐ แพ็ค ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๒. ผ้าก๊อสพับปราศจากเชื้อ ๓x๓ ๘ ชั้น (๑๐ ชิ้น/ซอง) (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๑๕,๐๐๐ ซอง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๓. ผ้าก๊อสพับปราศจากเชื้อ ๔x๔ ๘ ชั้น (๕ ชิ้น/ซอง) (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๔๓,๘๐๐ ซอง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๖๖,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๔. ผ้าก๊อสพับปราศจากเชื้อ ๔x๔ ๘ ชั้น (๑๐ ชิ้น/ซอง) (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ซอง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๕. ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ (๔๒.๓๑.๒๔.๐๓) จำนวน ๓๗,๘๕๐ Sets ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เซลกิ ไทย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๖. กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว ๕๐ ยูนิต (๑๐๐ ชิ้น) (๔๒.๑๔.๒๖.๑๕) จำนวน ๕๐๐ กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๗. กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว ๑๐๐ ยูนิต (๑๐๐ ชิ้น) (๔๒.๑๔.๒๖.๑๕) จำนวน ๓๘๐ กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๙๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๘. เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ๑๘๑,๑๘๑.๕,๒๐๑.๕,๒๑๑,๒๑๑.๕,๒๒๑.๕, ๒๓๑,๒๓๑.๕,๒๔๑,
๒๔๑.๕,๒๕๑,๒๕๑.๕,๒๖๑/๒,๒๗๑/๒,๒๗๑ (๑๐๐ ชิ้น) (๔๒.๑๔.๒๕.๒๓) จำนวน ๑๐,๓๗๐ กล่อง ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๒๑๙.๖๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๙. Intravenous Catheter เบอร์ ๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ (๔๒.๑๔.๒๕.๒๓) จำนวน ๔๔,๒๕๐ ชิ้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๘,๐๗๒.๕๐ บาท  (สามแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๐. ชุดให้น้ำเกลือ (IV SET) (๔๒.๓๑.๑๕.๓๘) จำนวน ๙๘,๕๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๒,๖๒๕.๐๐ บาท
(แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๑. ข้อต่อสำหรับฉีดยา (Injection plug) (๔๒.๑๔.๒๖.๑๕) จำนวน ๒๗,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๐๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๒. ถุงเก็บปัสสาวะ ขนาด ๒ ลิตร (๔๒.๓๑.๒๑.๐๔) จำนวน ๘,๑๐๐ ใบ ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๐๙,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                       ๒๓. สายสวนปัสสาวะ เบอร์ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒,๒๔ (๔๒.๑๔.๒๗.๐๗) จำนวน ๘,๔๖๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๘๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                       ๒๔. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ ๖.๐,๖.๕,๗.๐,๗.๕,๘.๐ (๔๒.๑๓.๒๒.๐๓) จำนวน ๙๓,๗๕๐ คู่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์เมด จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                       ๒๕. สายให้อาหารผ่านทางจมูก เบอร์ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐ (๔๒.๒๓.๑๗.๐๑) จำนวน ๕,๖๕๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๘๙๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                       ๒๖. สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับผู้ใหญ่ (๔๒.๒๗.๑๗.๐๐) จำนวน ๕,๔๕๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๒๗. สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับเด็ก (๔๒.๒๗.๑๗.๐๐) จำนวน ๒๘๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๓๒๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๒๘. หน้ากากให้ออกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่ (๔๒.๒๙.๕๔.๐๗) จำนวน ๓,๓๗๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๒๔,๖๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๒๙. หน้ากากให้ออกซิเจนสำหรับเด็ก (๔๒.๒๙.๕๑.๐๗) จำนวน ๔๒๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๕,๕๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๓๐. สายดูดเสมหะชนิดมีตัวควบคุมแรงดูด เบอร์ ๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ (๔๑.๑๐.๔๑.๒๓) จำนวน ๗๓,๒๓๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๒๔๓.๐๐ บาท (สามแสนสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๓๑. สำลีชุบแอลกอฮอล์ ๗๐% ขนาด ๐.๓๕ กรัม (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑) จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ ก้อน
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๓๒. ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน ระดับ ๕ สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ (๔๑.๑๑.๖๑.๐๔) จำนวน ๘๖,๐๐๐ แผ่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๔,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๓๓. ชุดทดสอบเครื่องนึ่งไอน้ำ (Bowiedick test) (๔๒.๒๘.๑๘.๑๐) จำนวน ๑,๐๘๐ กล่อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

2

                                                                                              ประกาศจังหวัดนครนายก
                               เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว ๑๖๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
                                              นวมินทราชินี  ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                                                             ........................................................................................

                                      ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว ๑๖๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  นวมินทราชินี  ตำบลสาริกา 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น
                                      จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว ๑๖๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๓๐.๑๕.๒๐.๐๐ ) จำนวน ๑ แห่ง
 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี พร็อพเพอร์ตี้(1118) (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                                                                     (นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)
                                                                                                                              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
                                                                                                                           ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 


3
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น
๙,๘๒๑,๒๘๔.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                   ๑.  ข้อสะโพกเทียม ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก CEMENTLESS -TOTAL HIP SYSTEM
                        (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๑๕ ชุด  ราคาชุดละ  ๖๓,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๕๑,๐๐๐ บาท
                   ๒.  ข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า (BIPOLAR) ใช้สารยึดกระดูก (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒)  จำนวน  ๓๐  ชุด
                        ราคาชุดละ  ๓๔,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
                   ๓.  ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า (BIPOLAR) ไม่ใช้สารยึดกระดูก (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒)  จำนวน  ๕ ชุด
                        ราคาชุดละ  ๔๓,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒๑๗,๕๐๐  บาท
                   ๔.  ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
                        (๔๒.๒๔.๑๗.๐๑) จำนวน ๕๐ ชุด ราคาชุดละ  ๔๖,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒,๓๒๕,๐๐๐ บาท
                   ๕.  ข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว (๔๒.๒๔.๑๗.๐๑)  จำนวน  ๒๐ ชุด   ราคาชุดละ
                        ๕๓,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท
                   ๖.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวได้ (๔๒.๒๙.๔๒.๐๕) 
                        จำนวน ๔ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๖,๘๐๒ บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
                   ๗.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ (๔๒.๒๙.๔๒.๐๕)
                        จำนวน  ๔  รายการ  เป็นเงิน ๑,๑๔๖,๘๐๒ บาท   ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
                   ๘.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว ชนิดคอสกรูยาวพิเศษ (๔๒.๒๙.๔๒.๐๕) จำนวน  ๔ รายการ
                        เป็นเงิน ๑,๐๒๑,๖๘๐ บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
                   ๙.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า (ANTERIOR CERVICAL PLATE) (๔๒.๒๙.๔๒.๐๕)
                        จำนวน  ๕  รายการ  เป็นเงิน ๙๓๒,๕๐๐ บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒ -
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
    ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

4

ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. เครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๙๒,๑๗๕.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวเคมีบ่งชี้โรคหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๙,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เครื่องตรวจไข้หวัดใหญ่และไวรัสทางเดินหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๕,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                                                                           ประกาศ ณ วันที่     ๒    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

5
                             ตามที่  จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมใหญ่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ระบบ ตามประกาศจังหวัดนครนายกและเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นั้น
                            การจัดซื้อระบบภาพและเสียงดังกล่าว ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็น แอวานท์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
793,990 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

6
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
              เช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ระยะเวลาการเช่า ๑๒ เดือน (๔๒.๒๐.๓๖.๐๓) จำนวน ๑๒ เดือน  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๒,๔๐๐.๐๐ บาท  (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

7
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
                1.  ข้อสะโพกเทียม ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกCEMENTLESS -TOTAL HIP SYSTEM 
   จำนวน  15  ชุด  ราคาชุดละ  63,400.00  บาท  เป็นเงิน  951,000.00  บาท
                2.  ข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า (BIPOLAR) ใช้สารยึดกระดูก        จำนวน  30  ชุด
   ราคาชุดละ  34,000.00  บาท  เป็นเงิน  1,020,000.00  บาท
                3.  ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า (BIPOLAR)  ไม่ใช้สารยึดกระดูก     จำนวน  5   ชุด                       
   ราคาชุดละ  43,500.00  บาท  เป็นเงิน  217,500.00  บาท
                4.  ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้   
   จำนวน  50  ชุด  ราคาชุดละ  46,500.00  บาท  เป็นเงิน  2,325,000.00 บาท
                5.  ข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว             จำนวน  20  ชุด     
   ราคาชุดละ  53,000.00  บาท  เป็นเงิน  1,060,000.00 บาท
                6.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวได้
   จำนวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,146,802.00 บาท ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
                7.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้
   จำนวน 4 ราการ เป็นเงิน 1,146,802.00 บาท ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
                8.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว ชนิดคอสกรูยาวพิเศษ     จำนวน 4 รายการ 
   เป็นเงิน  1,021,680  บาท ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
                9.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า  (ANTERIOR CERVICAL PLATE) 
   จำนวน 5 รายการ  เป็นเงิน 932,500.00 บาท ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย 
รวม 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,821,284 บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
         2.  วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครนายก
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1638/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้กำหนดไว้   
   5. ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนตุลาคม 2561  ถึง  เดือนธันวาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือรับใบสั่งซื้อแต่ละงวดในรอบระยะเวลา 1 ปี
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน 9,821,284 บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่น-  หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000 โทร./โทรสาร 0 3731 1151 ต่อ 197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

8
ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว 160 เมตร สูง 1.70 เมตร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ราคากลางจำนวน 580,500.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

9
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ทั้งหมด ๑๒ ห้อง (๗๒.๑๑.๑๑.๐๙) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวทองการโยธา (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  ๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

10
                                                                                        ประกาศจังหวัดนครนายก

                                                       เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก                                         
                                                  ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                              จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อ                         
ระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                                               -ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ
 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ

                                               ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ                                                                                                                                                                                                                          ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                        ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                                                                                                                                                                                                              ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                                                                                                                                                                                                                            ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                                                                                                                                                        ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                                                                                                                                                           ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา                                                                                         ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว                                                                                                                       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                                                                                                                                
                                                ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                                                                        ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :   e - GP) ของกรมบัญชีกลาง                                                            ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                                                                                                                                                                                                                                           ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                                                                                                                                                                                                                       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด         
                                                                                                                                                                                                
                                           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                                           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                                           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                                           (นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล)
                                                                                                                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก                                                                                                                                                                                                         ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

12
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตตาข่ายตะแกรงเหล็ก สำหรับ รพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใจ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ราคากลาง จำนวน 429,300.- บาท  (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

13
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) รพ.สต.บ้านพรหมเพชร จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลาง 130,000.- บาท

14
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

      

 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน  9  รายการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ดังนี้
              1.  ข้อสะโพกเทียม ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกCEMENTLESS -TOTAL HIP SYSTEM  จำนวน  15  ชุด     
                   ราคาชุดละ  63,400.00  บาท  เป็นเงิน  951,000.00  บาท
              2.  ข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า (BIPOLAR) ใช้สารยึดกระดูก                            จำนวน  30  ชุด
                  ราคาชุดละ  34,000.00  บาท  เป็นเงิน  1,020,000.00  บาท
              3.  ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า (BIPOLAR)  ไม่ใช้สารยึดกระดูก                         จำนวน  5   ชุด                        ราคาชุดละ  43,500.00  บาท  เป็นเงิน  217,500.00  บาท
              4.  ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้   จำนวน  50  ชุด
                  ราคาชุดละ  46,500.00  บาท  เป็นเงิน  2,325,000.00  บาท
              5.  ข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว                                                  จำนวน  20  ชุด     
                  ราคาชุดละ  53,000.00  บาท  เป็นเงิน  1,060,000.00 บาท
              6.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวได้  จำนวน  4  รายการ
                  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,146,802.00  บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
              7.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน 4 ราการ
                  เป็นเงิน 1,146,802.00  บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย
              8.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว ชนิดคอสกรูยาวพิเศษ  จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน
                  113,420.00  บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย

/9. โลหะ...

- ๒ -
 
              9.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า  (ANTERIOR CERVICAL PLATE)  จำนวน  5  รายการ
                  เป็นเงิน  932,500.00  บาท  ตามรายละเอียดประกอบแนบท้าย 
             รวม 9 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 9,821,284 บาท  (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่-
บาทถ้วน)  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


   
   (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
    


   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดนครนายก (M๖๑๑๐๐๐๐๔๓๑๖) ลงวันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่   รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑   P๖๑๑๐๐๐๑๓๐๙๘   ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ   ๙,๘๒๑,๒๘๔.๐๐   ๑๐/๒๕๖๑15
           ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีโครงการจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว เป็นเงิน 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านศรีเมือง เฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเเนบ

หน้า: [1] 2 3 ... 27