แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 20
1
โครงการประกวดราคาจ้างฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลนครนายก
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
--------------------------------
1.  ความเป็นมา
   ด้วยหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนครนายก เปิดให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 สามารถให้บริการได้ในผู้ป่วยฉุกเฉินได้  ซึ่งในปี 2557 มีปัญหาเรื่องสถานที่คับแคบ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไต และเครื่องฟอกเลือดเกิดการชำรุด เสื่อมสภาพ ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมสูง ทำให้ผู้ป่วยที่มาขึ้นทะเบียนไว้จะต้องรอรับบริการฟอกเลือดและผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกไม่สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลนครนายกได้ทั่วถึง ต้องไปฟอกเลือดนอกพื้นที่จังหวัดนครนายก มีปัญหาในการเดินทางเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเป็นภาระแก่ญาติในการดูแลรับ-ส่งผู้ป่วย ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา โรงพยาบาลนครนายกได้ลดปัญหาดังกล่าวโดยจัดจ้างเอกชนฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และไตวายเฉียบพลัน ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดได้มากขึ้น เป็นผลดีต่อผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย ซึ่งสัญญาจ้างปี 2560 ใกล้จะสิ้นสุดสัญญากับเอกชนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องจ้างเอกชนในการฟอกเลือดต่อไปในปีงบประมาณ 2561 ต่อไปอีก 12 เดือน เป็นจำนวนประมาณ  12,100  ครั้ง  ดังนี้
                    1.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง                                จำนวน      12,000   ครั้ง
                         ค่ารักษาต่อครั้ง   1,400 บาท 
                         เป็นเงิน   16,800,000  บาท  (สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน)     
       2.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันใน ICU                  จำนวน         100   ครั้ง                         
                          ค่ารักษาต่อครั้ง  2,400 บาท  เป็นเงิน  240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)     
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  17,040,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)
2.  วัตถุประสงค์
                เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเข้าถึงบริการฟอกเลือดได้อย่างไม่มีคิวรอการฟอกเลือด ช่วยลดระยะเวลาการรอคอย  เป็นการตอบสนองนโยบาย Service Plan  เครือข่ายที่ 4  สาขาไต

3.  คุณลักษณะเฉพาะ
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 338/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 กำหนดไว้ตามรายละเอียด      ที่แนบมาพร้อมนี้

4.  ระยะเวลาดำเนินการ
               รอบระยะเวลา  12  เดือน
5.  ระยะเวลาส่งมอบ
        ติดตั้งระบบและส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และจะต้องส่งมอบงานทุก 1 เดือน  (กำหนด  12  เดือน)  สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

6.  วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก จำนวนเงิน    17,040,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
7. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศ  และร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ 197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
2
ด้วยจังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลองครักษ์) มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งก่อสร้างชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560  (บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีการขายทอดตลาด (ประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนพร้อมวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. อาคารและสิ่งก่อสร้างที่นำออกขายทอดตลาด
   1.1 การประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ เป็นการประมูลตามสภาพ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะต้องทำการพิจารณา ตรวจสอบสภาพบ้านพักข้าราชการด้วยตนเอง คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับในสภาพบ้านพักข้าราชการดังกล่าว โดยจะไม่มีการโต้งแย้งใดๆ         ในภายหลัง
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
   2.1 ผู้ประสงค์จะประมูลราคาบ้านพักข้าราชการดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียด  ต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่      30 เมษายน 2561  ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐    ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ
   2.2 การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการดังกล่าว จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561       เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
   2.3 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ยื่นเอกสารลงทะเบียน เวลา 09.00 – 09.30 น.
      - กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
      - กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.4 คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะทำการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง ตั้งแต่เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป
   3. เงื่อนไขการขายทอดตลาด
      3.1 การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะใช้การประมูลราคาด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด ซึ่งจะต้องเสนอราคาประมูลเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางราชการที่กำหนดไว้ไม่ได้
      3.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท ราคาเริ่มต้นที่ 43,950.- บาท (สี่หมื่น-สามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้ผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาครั้งละไม่ต่ำกว่า 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
      3.3 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ซื้อได้และจะต้องชำระเงินทันที เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลโดยผู้รับเงินจะออกใบรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
      3.4 ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายวัสดุที่ได้จากการ     รื้อถอนที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งทำความสะอาดและปรับสภาพพื้นที่ที่รื้อถอน ฐานราก        ซากอาคารเพื่อพร้อมในการก่อสร้างอาคารต่อไป ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
      3.5 การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณจังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลองครักษ์)         ผู้ประมูลจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น         ผู้ประมูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
      3.6 จังหวัด จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดขายทอดตลาด เมื่อเห็นได้ว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้มีผู้เสนอราคาไม่เหมาะสม
      3.7 หากผู้ซื้อผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายครั้งนี้ก็ได้แล้วพิจารณาดำเนินการใหม่


         ประกาศ ณ วันที่    17   เมษายน  พ.ศ. ๒๕61


                         (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
                         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

3
ด้วยจังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลองครักษ์) มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. พัสดุที่นำออกขายทอดตลาด
   1.1 ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันที่กำหนดดูพัสดุขายทอดตลาด ตามวันที่กำหนดในประกาศ โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียดที่ปรากฏตามสภาพที่เห็นและเป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะพิจารณาตรวจสอบสภาพของพัสดุเอง ผู้ประสงค์จะประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้จังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลองครักษ์) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมหรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุที่ประมูลสภาพดีขึ้น หากมีการประกาศขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว จังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลองครักษ์) ถือว่าผู้ประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของพัสดุดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด
   2.1 ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่  23 เมษายน 2561  ถึงวันที่  27 เมษายน 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข       ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ
   2.2 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของจังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลองครักษ์) จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 30 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
   2.3 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ยื่นเอกสารลงทะเบียน เวลา 09.00 – 09.30 น.
      - กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
      - กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.4 คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ ตั้งแต่เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป
   3. เงื่อนไขการขายทอดตลาด
      3.1 การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะใช้การประมูลราคาด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด ซึ่งจะต้องเสนอราคาประมูลเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางราชการที่กำหนดไว้ไม่ได้
      3.2 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ซื้อได้และจะต้องชำระเงินทันที เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลโดยผู้รับเงินจะออกใบรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
      3.3 ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องทำการขนย้ายวัสดุทั้งหมดออกจากสถานที่ประมูลภายใน    7 วันนับถัดจากวันชำระเงิน ถ้าเกินเวลาที่กำหนดจะปรับในอัตราวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
      3.4 การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากบริเวณจังหวัดนครนายก (โรงพยาบาลองครักษ์)         ผู้ประมูลจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น         ผู้ประมูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
      3.5 จังหวัด จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดขายทอดตลาด เมื่อเห็นได้ว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้มีผู้เสนอราคาไม่เหมาะสม
      3.6 หากผู้ซื้อผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายครั้งนี้ก็ได้แล้วพิจารณาดำเนินการใหม่


         ประกาศ ณ วันที่   17  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61


               (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

4
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ (๗๒.๑๑.๑๑.๐๘) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็น เพ็นท์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

5
ประกาศจังหวัดนครนายก 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
   ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
   ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
   ป.ป.ช. กำหนด 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
   ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
    

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
     
วัชรินทร์ จันทร์เสม
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 

 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

6
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น
๔,๕๒๒,๘๑๕.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL     จำนวน   ๒๐,๐๐๐ ถุง
                       solution for infusion, ๑ L bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๒๘๒๘๙)
                       ราคาถุงละ ๓๑.๕๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท
                  ๒.  sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for                       จำนวน ๑๐๑,๗๐๐ ถุง
                       injection/infusion, ๑๐๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๙๘๒๐๔)     
                       ราคาถุงละ ๑๖.๐๕ บาท  รวมเป็นเงิน ๑,๖๓๒,๒๘๕ บาท
                  ๓.  sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion,           จำนวน   ๔๖,๙๐๐ ถุง
                       ๑ L bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๘๐๑๕๒๒)
                       ราคาถุงละ ๓๒.๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๕,๔๙๐ บาท     
                  ๔.  sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution,               จำนวน   ๒๖,๔๐๐ ถุง
                       ๑ L bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๗๘๙๕๐๔)
                       ราคาถุงละ ๒๘.๖๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๗๕๕,๐๔๐ บาท

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
/๖. มีคุณสมบัติ...
 
- ๒ -
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
    ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
 
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

7
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔-๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
              เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๒,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

8
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      


               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ดังนี้
                ๑.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง                                                    จำนวน  ๑๒,๐๐๐  ครั้ง
                     ค่ารักษาต่อครั้ง ๑,๔๐๐ บาท  (ไม่มีการเก็บเงินส่วนเกินจากผู้ป่วยทุกกรณี)
                     เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
                ๒.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันใน ICU                                       จำนวน     ๑๐๐  ครั้ง
                     ค่ารักษาต่อครั้ง ๒,๔๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
                รวม ๒ รายการ  เป็นเงิน ๑๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)     
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑


   (นายสุรพล    อริยปิติพันธ์)
        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดนครนายก (M๖๑๐๓๐๐๒๕๔๘๔) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่   รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑   P๖๑๐๓๐๐๓๘๔๕๒   จ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ   ๑๗,๐๔๐,๐๐๐.๐๐   ๐๔/๒๕๖๑9
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      


               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ดังนี้
                -   จ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก     จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม
                    ราคากิโลกรัมละ ๖.๘๐ บาท  เป็นเงิน ๘๑๖,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่       เมษายน ๒๕๖๑


   

   (นายวัชรินทร์     จันทร์เสม)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
      รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดนครนายก (M๖๑๐๔๐๐๐๑๒๑๒) ลงวันที่       เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่   รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑   P๖๑๐๔๐๐๐๑๖๑๙   จ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม   ๑๒๐,๐๐๐.๐๐   ๐๕/๒๕๖๑10
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง ประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
                  เช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๒๗,๑๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
สำเนาถูกต้อง   
 
พัฒนะ วิชกูล   
(นาย พัฒนะ วิชกูล)   
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นาย พัฒนะ วิชกูล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

11
โครงการประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------
     1.  ความเป็นมา
   ด้วยจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อยา (สารน้ำ) (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 4 รายการ สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลปากพลี, โรงพยาบาลบ้านนา และโรงพยาบาลองครักษ์ ด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
   ๑. Dextrose ๕% and Sodium chloride ๐.๔๕% Injection ๑๐๐๐ ml จำนวน ๒๐,๐๐๐ ถุง
       ราคาถุงละ ๓๑.๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท
   ๒. Sodium chloride ๐.๙% injection ๑๐๐ ml                              จำนวน ๑๐๑,๗๐๐ ถุง
               ราคาถุงละ ๑๖.๐๕ บาท  รวมเป็นเงิน ๑,๖๓๒,๒๘๕ บาท
   ๓. Sodium chloride ๐.๙% injection ๑๐๐๐ ml                จำนวน  ๔๖,๙๐๐ ถุง
               ราคาถุงละ ๓๒.๑๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๕,๔๙๐ บาท
   ๔. Sodium chloride ๐.๙% injection irrigation ๑๐๐๐ ml                จำนวน  ๒๖,๔๐๐ ถุง
               ราคาถุงละ ๒๘.๖๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๗๕๕,๐๔๐ บาท
           รวม ๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๕๒๒,๘๑๕ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
      2. วัตถุประสงค์
   สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลปากพลี, โรงพยาบาลบ้านนา และโรงพยาบาลองครักษ์ ด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561
     3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
   3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
   3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
   3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
   3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
   3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
     3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
         3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
         3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของยา (สารน้ำ) (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 4 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 220/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนกุมภาพันธ์  2561  ถึงเดือนมีนาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือรับใบสั่งซื้อ    เป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2561 จำนวน ๔,๕๒๒,๘๑๕ บาท    (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


12
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               จ้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๕ โรงพยาบาลนครนายก (๗๒.๑๑.๑๑.๐๘) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

13
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                 -  เช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ                                 จำนวน ๒ เครื่อง
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                /ผู้ยื่น...
- ๒ -

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
 
 
 
 
 
    
วัชรินทร์ จันทร์เสม
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

14
ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)
จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568,000 บาท ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวนเงิน 2,568,000 บาท
รายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้

15
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
                 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
/(๑) กรณี...
- ๒ -
                 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                 ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

หน้า: [1] 2 3 ... 20