แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Moderator1

หน้า: [1] 2 3 ... 16
1
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  ดังนี้
                 -  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ                     จำนวน  ๑  เครื่อง
                    ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู
                    เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) 
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2347/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนมกราคม 2561  ถึงเดือนมีนาคม 2561

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 150 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

2
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ดังนี้
                 ๑.  ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                                      จำนวน  ๑  ชุด
                         เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                   ๒.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน                                 จำนวน  ๒  เครื่อง
                        ราคาเครื่องละ ๖๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
                   ๓.  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe                จำนวน  ๑  เครื่อง
                        เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                        (เงิน UC เป็นเงิน ๑๔๙,๖๕๕.๔๗ บาท  และเงินสมบท เป็นเงิน ๒๐๐,๓๔๔.๕๓ บาท)
                  รวม ๓ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑


   (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   3
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกพิจารณาแล้ว ปรากฎผลดังนี้
               ๑. อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
                   ๑.๑  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน  จำนวน  ๒  เครื่อง  ราคาเครื่องละ
๖๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
                   ๑.๒  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
               ๒. อนุมัติซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (HFOV) ชนิด mode CPAP, CMV, HFOV (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒)  จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสน-เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

4
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายก พิจารณาแล้วปรากฎผลดังนี้
               ๑. อนุมัติให้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
               ๒. อนุมัติให้ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๒ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๓๐,๗๘๐ บาท (สองล้าน-
หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนี้
                   ๒.๑. กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง (๔๒.๒๗.๑๗.๑๖) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ทซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๙๗,๓๘๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                   ๒.๒. ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า (๔๒.๒๙.๑๗.๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๗๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

5
 


ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      

 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายกขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
                -   เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ                              จำนวน  ๑  เครื่อง
                    ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู
                     เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
         
         

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
         

   
   (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
   
         


 


   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
         
จังหวัดนครนายก (M๖๐๑๑๐๐๓๘๗๖๙) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่   รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑   P๖๐๑๑๐๐๘๖๔๙๑   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ   ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐   ๐๓/๒๕๖๑

         
6
จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวดบัว ขอประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาฯ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

8
ด้วย รพ.สต.ศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานและเชิงชายหลังคารอบอาคาร รพ.สต.
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คงพูนมา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เสนอราคา 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

9
ด้วย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดจ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่และเชิงชายรอบอาคาร
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวงศ์พันธ์ พาณิชย์ เสนอราคา 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

10
จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางบวช ขอประกาศผุ้ชนะการเสนอจ้างซ่อมแซมโครงหลังฯ

11
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส3412การโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปฐมพงศ์ จิตรน้อม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

12
ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
เป็นการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

13
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                  ๑.  เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (HFOV) ชนิด mode  CPAP, CMV, HFOV       จำนวน  ๑  เครื่อง
                       (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒)
                  ๒.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน                                 จำนวน  ๒  เครื่อง
                       (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒)
                  ๓.  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe                 จำนวน  ๑  เครื่อง
                       (๔๒.๒๐.๑๗.๐๒)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

14
ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ (839 ชิ้น)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เปอร์ติสท์ โซลูชั่น จำกัด

15
ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ (839 ชิ้น) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เปอร์ติสท์ โซลูชั่น จำกัด

หน้า: [1] 2 3 ... 16