แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Moderator1

หน้า: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 26
211
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปืดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลองครักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                       ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

                                                  สายัณห์  เรืองกิตติกุล
                                              (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

212
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน
๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                   - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์
                     สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
                     หรือเหล็ก โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ คัน
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด
                       ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๑.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๑๓. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
 
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

213
จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน

215
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
                 ๑๑. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครนายกเชื่อถือ


                     ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
                 ๑๒. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
 
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

216

ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
        
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายกขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖๐
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
 
    
    (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
    
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
 
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลำดับที่   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.   จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น   ๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐   ๑๐/๒๕๖๐
 

217
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  2  รายการ                   สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้
                   ๑.  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลนครนายก
         ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ
                        ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
                   ๒.  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก
                        อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท
                        (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
                   รวม ๒ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๐๐๐ บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                      ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                      ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายกณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                      ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                     ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์   จำนวน  2  รายการ   ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๑๕๔๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ได้กำหนดไว้      5.  ระยะเวลาดำเนินการ
                เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป218
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้
         -  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลัง
                   เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา
                   ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
                   จังหวัดนครนายก 1 คัน
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1550/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้กำหนดไว้   

   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
                เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  จำนวน ๘๒๑,๐๐๐ บาท
 (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

219
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
        
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               โรงพยาบาลนครนายก ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
               จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
 
    
    (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
    
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก  ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
 
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ   ๘๒๑,๐๐๐.๐๐   ๐๙/๒๕๖๐

220
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
        
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายกขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
 
    
    (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
    
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
 
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลำดับที่   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.   ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ   ๕,๐๒๖,๕๐๐.๐๐   ๐๙/๒๕๖๐
 

221
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
        
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
 
    
    (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
    
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
 
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลำดับที่   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.   จ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ

222
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
                ๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  โรงพยาบาลนครนายก  ตำบลนครนายก   อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๑๘.๑๖.๐๑)  ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากผิดเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไป ข้อ ๓.๙ กำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์
ของประเทศไทย ทวีปยุโรป  และทวีปอเมริกา แต่บริษัทฯกำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
                ๒.  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง (๔๒.๑๘.๓๐.๓๘)  เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 
                และได้อนุมัติให้สั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑๐ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๖๓,๗๑๒ บาท
(สามล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ครบถ้วน  ถูกต้อง
ตามเงื่อนไข ดังนี้
                 ๑. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก ๓ เครื่อง  (๔๒.๑๘.๒๑.๐๓)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๕,๗๑๒ บาท  (สองแสน-หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๒. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๒๘.๑๖.๐๖)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล
อิควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๓. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง  (๔๒.๑๔.๑๘.๐๕) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นราฟ-
โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน-
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
- ๒ -
                ๔. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๒๙.๓๑.๐๐) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๕. หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ หม้อ (๕๒.๑๕.๑๘.๑๒) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น-หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๙.๒๐.๑๕.๑๖)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรูไลน์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๐๐๐ บาท  (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๑๗.๑๙.๐๒)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์
เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่น-หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๘. หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๒ หม้อ (๔๘.๑๐.๑๕.๒๙)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรูไลน์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ขายปลีก,
ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๙. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๑๘.๑๗.๐๔)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๑๐. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ชุด (๔๕.๑๒.๑๕.๐๔)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิว อาย จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

223
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๒.๒๗.๑๖.๐๓) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (42.27.16.03)    บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด   ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

224
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 
                   ตามประกาศ โรงพยาบาลนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

                   เนื่องจากคณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ตรวจสอบแล้ว
เสนอราคาผิดเงื่อนไข จำนวน ๒ ราย  และเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด  คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED  จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๓,๑๖๖,๒๕๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว

                 จังหวัดนครนายก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐                 
 
    
 
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

225
โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่น-
บาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560
         2.  วัตถุประสงค์
        ระบบประปาเดิมชำรุด  เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน  และเป็นการจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง
โรงพยาบาลนครนายก ปี ๒๕๖๐
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
                 ๑๑. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครนายกเชื่อถือ
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        รายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1318/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้กำหนดไว้   
   5. ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนกันยายน 2560  ถึง  เดือนตุลาคม 2560

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่น-
บาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


หน้า: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 26