แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Moderator1

หน้า: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22
211
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๗ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย(72.12.10.06 )  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มปัญญา เคมีคอล ๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐   
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 

212
ประกาศโรงพยาบาลนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-Bidding) เลขที่ ๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกอนุมัติให้ซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
               ๑. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion,
๑ L bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๒๘๙) จำนวน ๒๐,๑๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.
แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๓,๑๕๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ-บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒.  sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๘๒๐๔) จำนวน ๑๐๗,๙๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.
วี.กรุงเทพฯ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๓,๓๙๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามพันสามร้อยเก้าสิบสี่-
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -
๘๐๑๕๒๒) จำนวน ๔๗,๘๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๕,๗๗๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -
๗๘๙๕๐๔) จำนวน ๒๖,๗๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๓,๖๒๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

213
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (๓๑.๒๔.๒๐.๐๓)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  (๓๑.๒๔.๒๐.๐๓)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่ ๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกอนุมัติให้ซื้อเครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ ๕๓๒ คลื่นสั้น (๓๑.๒๔.๒๐.๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  บริษัท นิว อาย จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

214
ด้วยจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจำหน่ายอาคาร/สิ่งก่อสร้าง เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลองครักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยวิธีขายทอดตลาด ดังนี้
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
   ผู้สู้ราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ยกเว้นผู้ขายทอดตลาดจะเข้าสู้ราคาไม่ได้
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่.....17 พฤษภาคม 2560....ถึงวันที่.....25 พฤษภาคม 2560.....                                   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ
๓. การขายทอดตลาดดังกล่าวจะดำเนินการ ณ โรงพยาบาลองครักษ์ ด้วยการ
    ๓.๑ การตรวจสภาพอาคาร/สิ่งก่อสร้าง ที่จะขายทอดตลาด
ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคา จะต้องเข้าตรวจสภาพอาคาร/สิ่งก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลองครักษ์  ในวันที่....29 พฤษภาคม 2560...เวลา...09.30...น. และลงนามในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ (โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด)
    ๓.๒ การเข้าสู้ราคา  (เฉพาะผู้ที่ลงนามในหลักฐานตามข้อ ๓.๑)
กำหนดในวันที่.....29 พฤษภาคม 2560.....  เวลา.....09.45.....น. เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก
   ๔. การขาย (ประมูลราคา) จะกระทำด้วยวาจา โดยให้ผู้เข้าเสนอราคาเรียงตามลำดับก่อน-หลัง  ในขณะประมูลราคาขายทอดตลาด
   การขายจะสมบูรณ์  เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ขานราคาของผู้เสนอราคาคนแรกหรือคนถัดไป แล้วแสดงการนับ ๑,๒,๓ หรือเคาะไม้ หรือแสดงอาการอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามที่ได้ตกลงกัน   เมื่อนับครบ ๓ เป็นอันว่าผู้เสนอคนสุดท้ายนั้น  เป็นผู้เสนอราคาได้
   5. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตัดสินขายทรัพย์สินให้ผู้ซื้อรายใด ผู้ซื้อรายนั้นจะต้องชำระราคาเต็มจำนวนทันที หรือวางมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของราคาที่เสนอส่วนที่เหลือต้องนำมาชำระภายในวัน ๓ วัน นับแต่วันที่เสนอราคาได้ หากพ้นกำหนดเวลาผู้ชนะราคาไม่นำเงินมาชำระให้ครบถ้วนทางราชการจะริบเงินมัดจำดังกล่าว การชำระเงินต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น การชำระเงินแต่ละครั้งทางราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน และเมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว จังหวัดจะส่งมอบสิ่งของให้ทันที และเป็นภาระที่ผู้ซื้อจะต้องนำสิ่งของทั้งหมดออกไปเอง พร้อมทั้งปรับพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย
   6. ผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยไม่ชำระเงินตามราคาที่ประมูลได้ทางราชการจะนำอาคาร/สิ่งก่อสร้างดังกล่าวออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง และหากได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาหรือได้น้อยกว่าการขายทอดตลาดเมื่อครั้งก่อน ผู้สู้ราคาเดิมต้องรับผิดในจำนวนเงินในส่วนที่ขาด
   7. ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอราคาต่ำกว่าที่ทางราชการได้ประมาณการไว้ จังหวัดนครนายก จะถอนทรัพย์สินออกจากการขายทอดตลาดเสียก็ได้
   8. การส่งมอบสิ่งของจะส่งมอบให้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ วันส่งมอบ ความเสียหายใด ๆ      ซึ่งเกิดภายหลังวันส่งมอบผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
   9. ผู้ซื้อต้องวางเงินเพื่อประกันความเสียหายของสถานที่ราชการและทิ้งงาน จำนวนเงิน       5,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และเมื่อรื้อถอนบ้านพัก เก็บของพร้อมทั้งปรับพื้นที่เรียบร้อย แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทางโรงพยาบาลองครักษ์จะดำเนินการคืนเงินหลักประกันให้กับผู้ซื้อต่อไป

         ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60


                                                        (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

215
ประกาศ จังหวัดนครนายก
               เรื่อง           สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยงานจิตสังคม และซ่อมแซมห้องน้ำผู้รับบริการจุดผู้ป่วยนอกและห้องคลอด
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยงานจิตสังคม และซ่อมแซมห้องน้ำผู้รับบริการจุดผู้ป่วยนอกและห้องคลอด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยแยกแต่ละรายการดังต่อไปนี้
              ๑. งานซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยงานจิตสังคม ราคากลาง จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่น                    บาทถ้วน)
              ๒. งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้รับบริการผู้ป่วยงานจิตสังคม ราคากลาง จำนวน ๔๗๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ด                           หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.          ณ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bannahospital.com www.nakhonnayok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

216
โครงการซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
-------------------------------------
   1.  ความเป็นมา
               ด้วยโรงพยาบาลนครนายกจะดำเนินการจัดซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,779,874 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก 

   2.  วัตถุประสงค์
                เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลนครนายก

   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
         3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
         3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
         3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
         3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
         3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
         3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของอาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 644/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560  ได้กำหนดไว้  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
               ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ 2560

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
               ระยะเวลาการส่งมอบ ไม่เกิน 2 วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อแต่ละงวด ในรอบระยะเวลา  1  ปี

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน  6,779,874 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน-แปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

217
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.                   ณ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bannahospital.com และ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

218
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด
จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
            ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น
              จังหวัดนครนายกได้พิจารณาแล้ว ดังนี้
               ๑.  อนุมัติให้ยกเลิกจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  ๓  รายการ  ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๓๖,๔๙๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดังนี้
                    ๑.๑  แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (Glucose strip) จำนวน ๑๔๔,๗๐๐ เทสต์ ราคาเทสต์ละ
๑๐.๗๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๔๘,๒๙๐ บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
                    ๑.๒  ชุดตรวจการตั้งครรภ์ชนิด Urine Pregnancy Strip จำนวน ๘,๑๐๐ เทสต์ ราคาเทสต์ละ
๘ บาท เป็นเงิน ๖๔,๘๐๐ บาท  (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
                    ๑.๓  ชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี-๑ และเอชไอวี-๒ ชนิดแถบ (Anti-HIV Strip เทสต์ Kit) จำนวน ๓,๓๐๐ เทสต์ ราคาเทสต์ละ ๙๘ บาท เป็นเงิน ๓๒๓,๔๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพัน-สี่ร้อยบาทถ้วน)
                 ๒.  อนุมัติให้ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๘๑๙ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดังนี้
                      ๒.๑  ชุดตรวจสารเสพติดชนิด Metamphetamine  Strip  (๔๖.๑๕.๑๖.๐๖) จำนวน
๑๐,๗๐๐ เทสต์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๕,๖๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒.๒  หลอดเก็บเลือดพลาสติก (non vacuum) ชนิด Serum tube Clot Activator แบบไม่มีเม็ดพลาสติก ขนาด ๑๓x๗๕ mm (๔๑.๑๐.๔๑.๐๗) จำนวน ๘๔,๕๐๐ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๔๕๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น-
เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒.๓  หลอดเก็บเลือดพลาสติก (non vacuum) ชนิด Sodium fluoride tube ขนาด ๑๓x๗๕ mm (๔๑.๑๐.๔๑.๐๗) จำนวน ๕๙,๐๐๐ หลอด  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แล็บมาสเตอร์
แอ๊ดวานซ์ จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๐๑๐ บาท  (แปดหมื่นสองพันสิบบาทถ้วน)  รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
/๒.๔ หลอด....
- ๒ -
 
                      ๒.๔ หลอดเก็บเลือดพลาสติก (non vacuum) ชนิด EDTA tube ขนาด ๑๓x๗๕ mm (๔๑.๑๐.๔๑.๐๗) จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๗๔๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒.๕ หลอดเก็บเลือดพลาสติก (non vacuum) ชนิด Heparinized tube ขนาด ๑๓x๗๕ mm (๔๑.๑๐.๔๑.๐๗) จำนวน ๓๔,๖๐๐ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๕,๐๑๔  บาท  (ห้าหมื่นห้าพันสิบสี่บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

219
( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 
                            ตามที่จังหวัดนครนายกได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  ๓  รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e - Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

                           เนื่องจากบริษัท  ไมโครซิสเต็ม  คอร์เปอร์เรชั่น  จำกัด  ได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ VA จังหวัดนครนายกพิจารณาแล้วรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  อาจมีผลทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ จังหวัดนครนายกจึงยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศจังหวัดนครนายกลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐     
 

                                                                                           (นายวัชรินทร์    จันทร์เสม)
                                                                             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  (ด้านเวชกรรม)
                                                                   รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
                                                                        ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

220
ประกาศจังหวัดนครนายก
  เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
โรงพยาบาลนครนายก
----------------------------
      
             ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
      
                       1  รายละเอียดรายการพัสดุ จำนวน 125 รายการ ตามบัญชีแนบท้ายนี้
                       2.  วิธีการขายทอดตลาด
                            2.1  ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา
                            2.2 ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการประมูล แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดได้กำหนดไว้
                       3.  หลักฐานของผู้เข้าประมูล
                            3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                            3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                            3.3  ต้องนำหลักฐานตาม ข้อ 3.1 และข้อ 3.2  ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเวลาทำการเปิดประมูล
                       4.  วัน  เวลา  และสถานที่
                            วันที่  3  พฤษภาคม 2560  ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องลงชื่อเข้าสู้ราคาเวลา 09.30 น. และเริ่มเปิดประมูลเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลนครนายก ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง 
                       5.  ข้อกำหนดการประมูลราคา
                            ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้ประกาศราคาที่จะขาย ซึ่งเป็นราคาประเมินขั้นต่ำ และขานราคาตามที่ผู้เข้าสู้ราคาเสนอทุกราย
                       6.  การชำระราคา
                            6.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ซื้อแล้ว  ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ในวันเดียวกัน  (ภายในเวลา  15.30  น.)
                            6.2 หากผู้ประมูลได้สละสิทธิ์ และไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.1 จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารองลงมา แต่จะใช้วิธีการขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งแรกผู้ซื้อตามข้อ 6.1  จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดไป
                       7.  การสงวนสิทธิ์
                            ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอ  หรือการเสนอราคานั้นกระทำโดยไม่สุจริต  คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจเพิกถอนสิทธิ์หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นได้
                 8.  การส่งมอบ
                      เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โรงพยาบาลนครนายก จะส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อได้ในวันเดียวกัน และจะต้องนำครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ออกไปจากโรงพยาบาลนครนายกภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ชำระเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลนครนายกจะคิดค่าปรับเป็นเงินวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

         กำหนดดูสภาพพัสดุชำรุดและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  28  เมษายน 2560  เวลา ๑๐.3๐ น. โดยพร้อมกันที่งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  เวลา 10.00 น.
                   
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก  ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่  2  พฤษภาคม 2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  037 311151 ต่อ 197 , 221  ในวันและเวลาราชการ

     ประกาศ ณ วันที่  19  เมษายน พ.ศ. 2560


                                                      (นายวัชรินทร์    จันทร์เสม)
             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
                                   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
                  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ราชการจังหวัดนครนายก
221
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.....................................................
                    ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
                   จ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ดาวทองการโยธา (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่น   บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

222
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน (๔๗.๑๒.๑๗.๐๑) จำนวน ๕ รายการ
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน (๔๗.๑๒.๑๗.๐๑) จำนวน ๕ รายการ
ตามรายการ ดังนี้
             ๑.  ถุงหูหิ้ว สีขาวขุ่น  ขนาด ๑๒ x ๒๐ นิ้ว                                                จำนวน   ๒,๕๐๐  กิโลกรัม
             ๒.  ถุงขยะสีดำ  ขนาด  ๒๖ x ๒๘  นิ้ว                                                      จำนวน   ๓,๐๐๐   กิโลกรัม
             ๓.  ถุงขยะสีดำ  ขนาด  ๒๘ x ๓๖ นิ้ว                                                        จำนวน   ๓,๕๐๐  กิโลกรัม
             ๔.  ถุงขยะสีดำ  ขนาด  ๓๖ x ๓๖  นิ้ว                                                        จำนวน   ๒,๕๐๐  กิโลกรัม
             ๕.  ถุงขยะสีแดง  ขนาด ๒๖ x ๒๘ นิ้ว                                                       จำนวน  ๒,๕๐๐  กิโลกรัม
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            ๑.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
            ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ - ๒ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

223
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (๓๑.๒๔.๒๐.๐๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                 -  เครื่องรักษาโรคตาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ ๕๓๒ คลื่นสั้น (๓๑.๒๔.๒๐.๐๓)        จำนวน  ๑  เครื่อง

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
 
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

224
1 ชื่อโครงการ จัดซอื้ ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.................โรงพยาบาลบ้านนา...................
2 วงเงินงบประมาณทไี่ ดร้ับจัดสรร จากเงินงบประมาณ ปี2560
จ านวนเงิน 168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3 วันทกี่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่30 มนีาคม 2560
จ านวน 1 รายการ
จ านวนเงิน 168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
1 ราคา 2,800.00 บาท/กล่อง
4 แหล่งทีมาของราคากลาง
 4.1 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ด าเนินการซื้อโดย วิธีตกลงราคา
5. รายชื่อเจ้าหน้าทผี่ ู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 5.1 นางสาวพิมพ์วรีย์โลห์จิรกาญจนกุล เภสัชกรปฏิบัติการ
 5.2 นางสาวอุบลพันธ์ชัยชนะ เภสัชกรปฏิบัติการ
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิชง่ านก่อสร้าง
จัดซื้อเวชภณั ฑ์(ยา) โรงพยาบาลบ้านนา
Pitavastatin 2 mg

225
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๖.๑๘.๒๒.๐๙)
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแกนในข้อเท้าโยก (46.18.22.09)    บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จำกัด   ๕๑๘,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

หน้า: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22