แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 26
16
                                                                                       ประกาศจังหวัดนครนายก
                          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                                            --------------------------------------------------------------------                     
                                                ตามประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
                                                การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท ลีดเดอร์ โปรดักส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


                                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๗   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                                 (นายสุรพล  อริยปิติพันธ์)
                                                                                                         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
                                                                                                   ปฏบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

17
                                                                                               ประกาศจังหวัดนครนายก
                                      เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
                                          ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------
                                        ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
                                        เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
                                        จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                                                          ประกาศ ณ วันที่  26  กันยายน  2561


                                                                                                                           (นายสุรพล  อริยปิติพันธ์)
                                                                                                                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
                                                                                                               ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


18
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 75,000.- บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท
 

19
          ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 นั้น
          เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด (ขายปลีก, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,680,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

               ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561


                          (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์
               ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

20
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน  ๑  รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
........................................................................................
 
                            ตามประกาศจังหวัดนครนายก   เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  คือ ออกซิเจนทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๖.๒๐ บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่ ๒๓/๒๕๖๑
ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นั้น

                            จังหวัดนครนายกได้พิจารณาแล้ว  อนุมัติให้ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน ๑ รายการ  คือ ออกซิเจนทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ ๖.๒๐ บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
                            จังหวัดนครนายก จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑       
 
    
 
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

21
      ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 367,000.-บาท
ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านเค พี บี คอมพิวเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 366,300.-บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

22
ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 900,000.-บาท
ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนาราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

23
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครนายกเชื่อถือ
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม  "กิจการร่วมค้า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
- ๒ -
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
    
ยงยศ พลอยภัทรภิญโญ
(นายยงยศ พลอยภัทรภิญโญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

24
       ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 100 ตัว
ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1471/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างทำครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว รายละเอียดดังแนบมาพร้อม

25
       ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดประชุม จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้กจัดประชุม จำนวน 100 ตัว
ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1470/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายละเอียดคุณลักษณะฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้กจัดประชุม จำนวน 100 ตัว รายละเอียดดังแนบมาพร้อม

26
โครงการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------
        1.  ความเป็นมา
      ด้วยจังหวัดนครนายก เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556 – 28 เมษายน 2561 ซึ่งโรงพยาบาลนครนายก ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ปรากฏว่าผู้ให้เช่าได้บริจาคระบบระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ         และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ ตามหนังสือของ บริษัท เจ.เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และการรับบริจาคได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค    ของโรงพยาบาลนครนายกแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 แต่ระบบ (PACS) ดังกล่าว ที่ได้รับบริจาค อุปกรณ์ส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ Hard disk และความจุของอุปกรณ์เดิมมีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทางกลุ่มงานรังสีวิทยามีความจำเป็นต้องขอเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บ และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ เพื่อให้การบริการผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งการเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ดังกล่าว จะประหยัดงบประมาณจากการจัดหาระบบ (PACS) ใหม่ทั้งระบบ เนื่องจากปัจจุบัน    ความจำเป็นในการพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อส่งเสริมให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพดีและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้โรงพยาบาลนครนายกต้องพยายามจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย     และตรวจวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าว แต่ระบบ (PACS) มีราคาสูงมากเกินกว่ากำลังการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
        -  เช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ระยะเวลา
                  ในการเช่า 12 เดือน ราคาค่าเช่าเดือนละ ราคาค่าเช่าเดือนละ 233,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
                  2,796,000 บาท  (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
            2. วัตถุประสงค์
         เพื่อให้การบริการผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งการเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ดังกล่าว จะประหยัดงบประมาณจากการจัดหาระบบ (PACS) ใหม่ทั้งระบบ เนื่องจากปัจจุบัน ความจำเป็นในการพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อส่งเสริมให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพดีและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้โรงพยาบาลนครนายกต้องพยายามจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และตรวจวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าว แต่ระบบ (PACS) มีราคาสูงมากเกินกว่ากำลังการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
           3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของงานเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานเช่า ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1130/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนสิงหาคม 2561  ถึงเดือนตุลาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบงานติดตั้งระบบและส่งมอบงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาเช่าและต้องส่งมอบงานทุกเดือน (กำหนด 12 เดือน)
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 2,796,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพัน-บาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

27
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
              ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๒๗.๑๗.๐๓)  จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท
สไปโร เมด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน-
สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๒๗.๑๗.๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท
สไปโร เมด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน-
สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 

28
ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ยาว 160 เมตร สูง 1.70 เมตร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

29
จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้ัอเพลิง จำนวน 3 คัน เพื่อนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐,๕๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                    ๑. เช่าเครื่องตรวจ อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา จำนวน ๒ เครื่อง
                    ๒. เช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวเคมีบ่งชี้โรคหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
                    ๓. เช่าเครื่องตรวจไข้หวัดใหญ่และไวรัสทางเดินหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง
                    ๔. เช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
                   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
/๙.ไม่เป็นผู้...
- ๒ -
 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
 
 

(นางอุมาพร นันทธีโร)
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
 

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 26