แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 27
182
ด้วย รพ.สต.ศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานและเชิงชายหลังคารอบอาคาร รพ.สต.
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คงพูนมา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เสนอราคา 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

183
ด้วย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดจ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่และเชิงชายรอบอาคาร
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวงศ์พันธ์ พาณิชย์ เสนอราคา 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

184
จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางบวช ขอประกาศผุ้ชนะการเสนอจ้างซ่อมแซมโครงหลังฯ

185
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส3412การโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปฐมพงศ์ จิตรน้อม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

186
ด้วย จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
เป็นการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

187
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                  ๑.  เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (HFOV) ชนิด mode  CPAP, CMV, HFOV       จำนวน  ๑  เครื่อง
                       (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒)
                  ๒.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน                                 จำนวน  ๒  เครื่อง
                       (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒)
                  ๓.  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe                 จำนวน  ๑  เครื่อง
                       (๔๒.๒๐.๑๗.๐๒)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

188
ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ (839 ชิ้น)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เปอร์ติสท์ โซลูชั่น จำกัด

189
ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ (839 ชิ้น) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เปอร์ติสท์ โซลูชั่น จำกัด

190
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                  ๑.  ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  (๔๒.๒๙.๕๒.๐๑)                  จำนวน  ๑  ชุด
                 ๒.  กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง (๔๒.๒๗.๑๗.๑๖)               จำนวน  ๑  เครื่อง
                 ๓.  ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า (๔๒.๒๙.๑๗.๐๗)           จำนวน  ๑  เครื่อง

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอ...


- ๒ -
 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
 
 
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

191
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปากพลี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำสวนสุขภาพแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปากพลี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๗๑,๓๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครนายกเชื่อถือ
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๙๗๙๓-๔ ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดนครนายก ผ่านทางอีเมล์ pornpun.n@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจังหวัดนครนายกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 


สมาน  ฟอนฟัก
(นายสมาน ฟอนฟัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


192
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                 -  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร   จำนวน  ๑  เครื่อง
                     (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู  (๔๒.๒๘.๑๕.๐๘) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๒ -
 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
 
 
 
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

193
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  ดังนี้
      1.  เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง (HFOV) ชนิด mode  CPAP, CMV, HFOV     จำนวน 1 เครื่อง
                          เป็นเงิน 1,400,000 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
      2.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน         จำนวน 2 เครื่อง
           ราคาเครื่องละ 650,000 บาท เป็นเงิน 1,300,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
      3.  เครื่องตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ Convex Sector Probe       จำนวน 1 เครื่อง
           เป็นเงิน 350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                   รวม 3 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) 
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
/3.11 ผู้ยื่น...

- 2 -

                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2068/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนธันวาคม 2560  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  จำนวน 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


194
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   -------------------------------------------------------------------- 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)  เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
               คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้วปรากฏว่า  มีผู้ยื่นเสนอราคา  จำนวน ๔ ราย  ตรวจสอบแล้ว
   เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทั้ง ๔ ราย ซึ่ง บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
   เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๔,๒๖๒,๒๙๖ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๗๖๔,๒๐๔ บาท คิดเป็น ๑๕.๒๐% คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา  พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ และเป็นราคาที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นควรให้ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑๐ รายการ  จากบริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๔,๒๖๒,๒๙๖.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

195
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
              เนื่องจากคณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๙ ราย ตรวจสอบแล้ว เสนอราคาผิดเงื่อนไข จำนวน ๔ ราย ดังนี้
              ๑. บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด  ผิดเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเนื่องจาก ไม่ระบุรุ่น ยี่ห้อ ในการเสนอราคาตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๓.๑.๒๐ และข้อ ๓.๑.๒๑
              ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริบุญลักษณ์ ผิดเงื่อนไขเนื่องจากไม่แนบเอกสารด้านเทคนิค,และผลทดสอบต่างๆ
และไม่มีเอกสาร ระบุ รุ่นยี่ห้อ หรือผลิตภัณฑ์ ที่นำมาเสนอ
              ๓. บริษัท แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผิดเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เนื่องจาก ข้อ ๓.๑.๒๐ ไม่พบหลักฐานผลการทดสอบ LM-๗๙ ที่ทดสอบจากห้องปฏิบัติการได้ความรับรอง
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก. ๑๗๐๒๕ หรือ TEC ๑๗๐๒๕ ห้องทดสอบซึ่งเป็นกลางในการทดสอบ และไม่มีเอกสารแสดง  ระบุ  รุ่นยี่ห้อ  หรือผลิตภัณฑ์  ที่นำมาเสนอ
             ๔.  บริษัท ไลท์-เฮาส์ อิเล็กทริค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด  ผิดเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เนื่องจาก ข้อ ๓.๑.๒๐ ไม่พบหลักฐานผลการทดสอบ LM-๗๙ ที่ทดสอบจากห้องปฏิบัติการได้ความรับรอง
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  มอก. ๑๗๐๒๕  หรือ  TEC๑๗๐๒๕  ห้องทดสอบซึ่งเป็นกลางในการทดสอบ
และมาตรฐานต่างๆ
            เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๕ ราย ซึ่ง บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (๙๙๘) จำกัด  เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๒,๓๐๔,๕๖๖ บาท (สองล้านสามแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๘๖๑,๖๘๔ บาท คิดเป็น ๒๗.๑๔% คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ และเป็นราคาที่เหมาะสม  จึงมีมติเห็นควรให้จัดจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๒,๓๐๔,๕๖๖ บาท (สองล้านสามแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) จากบริษัท ตาดีเทคโนโลยี (๙๙๘) จำกัด  ในครั้งนี้
    ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 27