แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21
181
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์  จำวน ๑ รายการ  (๔๒.๒๗.๒๑.๐๑)
 
              จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๒.๒๗.๒๑.๐๑)
ตามรายการ ดังนี้
              -  ออกซิเจนทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) (๔๒.๒๗.๒๑.๐๑)        จำนวน  ๒๗๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก  ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th, www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวัชรินทร์     จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

182
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

         1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ เพื่อใช้ในการทำหัตถการภายนอกร่างกาย , ใช้ในการเย็บแผล และทำให้แผลปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลองครักษ์ โรงพยาบาลบ้านนา และโรงพยาบาลปากพลี ด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล  ดังนี้
               1.   ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (XS, S, M, L)                จำนวน  898,000  คู่
                     ราคาคู่ละ 2.41    บาท  เป็นเงิน  2,164,180 บาท
               2.   สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับผู้ใหญ่ (Oxygen canular)             จำนวน       4,500  เส้น        
                     ราคาเส้นละ 15 บาท  เป็นเงิน 67,500 บาท
               3.   สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับเด็ก  (Oxygen canular)             จำนวน          180  เส้น      
                     ราคาเส้นละ 20 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท
               4.   หน้ากากให้ออกซิเจน (Oxygen mask with Bag) สำหรับผู้ใหญ่       จำนวน       2,370  ชิ้น      
                     ราคาชิ้นละ 70.62 บาท   เป็นเงิน  167,369.40    บาท
               5.   หน้ากากให้ออกซิเจน (Oxygen mask with Bag) สำหรับเด็ก   จำนวน          220  ชิ้น      
                     ราคาชิ้นละ 60.99 บาท   เป็นเงิน 13,417.80 บาท
               6.   ชุดพ่นยาสำหรับผู้ใหญ่                                                        จำนวน       3,190  ชุด      
                     ราคาชุดละ 100.58 บาท  เป็นเงิน 320,850.20 บาท
               7.   ชุดพ่นยาสำหรับเด็ก                                                        จำนวน      1,100  ชุด          
                     ราคาชุดละ 120.91 บาท  เป็นเงิน 133,001 บาท
               8.   สายให้อาหารทางจมูกเบอร์ 12,14,16,18,20                         จำนวน      5,985  เส้น                                
                     ราคาเส้นละ 10 บาท  เป็นเงิน  59,850 บาท
               9.   ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) 5 cm                จำนวน      6,140  ม้วน                                  
                     ราคาม้วนละ 6 บาท  เป็นเงิน 36,840 บาท
               10.   ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) 10 cm                จำนวน      9,600  ม้วน              
                     ราคาม้วนละ 10 บาท  เป็นเงิน 96,000   บาท
               11.   ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) 7.5 cm                จำนวน      4,800  ม้วน              
                     ราคาม้วนละ 7 บาท เป็นเงิน 33,600 บาท
               12.   ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) 15 cm                จำนวน      1,540 ม้วน              
ราคาม้วนละ 15 บาท  เป็นเงิน 23,100 บาท
               13.   ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) 2"                          จำนวน        460 ม้วน              
ราคาม้วนละ 10 บาท  เป็นเงิน 4,600 บาท 
               14.   ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) 3"                           จำนวน    1,130 ม้วน        
                     ราคาม้วน 15 บาท  เป็นเงิน 16,950 บาท
               15.   ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) 4"                           จำนวน    3,020 ม้วน                  
                      ราคาม้วนละ 20 บาท  เป็นเงิน 60,400   บาท
               16.   ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) 6"                           จำนวน    1,710 ม้วน        
                     ราคาม้วนละ 30 บาท  เป็นเงิน 51,300 บาท
               17.   แผ่นยึดตรึงวัสดุติดแผลชนิดมีกาว 10 cm                                      จำนวน      600 ม้วน    
                      ราคาม้วนละ 200 บาท    เป็นเงิน 120,000 บาท
               18.   ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (แบบมี Y)                                                 จำนวน  69,220 ชุด          
                     ราคาชุดละ 9.63 บาท  เป็นเงิน 666,588.60 บาท
               19.   ข้อต่อสำหรับฉีดยา                                                           จำนวน  29,500 ชิ้น      
                     ราคาชิ้นละ 12.84 บาท    เป็นเงิน 378,780 บาท
               20.   กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว 3 ml                  จำนวน  235,000 ชิ้น       
                     ราคาชิ้นละ 2.14 บาท  เป็นเงิน 502,900 บาท
               21.   กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว 5 ml                  จำนวน 180,000 ชิ้น             ราคาชิ้นละ 2.14 บาท  เป็นเงิน 385,200 บาท
               22.   กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว 10 ml        จำนวน 198,500 ชิ้น             ราคาชิ้นละ 2.14 บาท  เป็นเงิน 424,790 บาท
               23.   กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว 20 ml        จำนวน     6,500 ชิ้น              ราคาชิ้นละ 4.28 บาท  เป็นเงิน 27,820 บาท
               24.   กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว 50 ml        จำนวน     3,100 ชิ้น              ราคาชิ้นละ 14.98 บาท    เป็นเงิน 46,438 บาท
               25.   ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ 4/0 ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า 75 cm                
                      จำนวน 32 โหล     ราคาโหลละ 600 บาท   เป็นเงิน 19,200 บาท
               26.   ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ 3/0 ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า 75 cm              
                      จำนวน 62 โหล  ราคาโหลละ 600 บาท    เป็นเงิน 37,200 บาท
               27.   ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ 2/0 ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า 75 cm        
                      จำนวน 121 โหล  ราคาโหลละ 600 บาท  เป็นเงิน 72,600 บาท
               28.   ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย 5/0 ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า 75 CM
              จำนวน 96 โหล    ราคาโหลละ 500 บาท   เป็นเงิน 48,000 บาท
               29. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย 4/0 ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า 75 CM         
                      จำนวน 195 โหล  ราคาโหลละ 500 บาท  เป็นเงิน 97,500 บาท
               30.   ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย 3/0 ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า 75 CM         
                     จำนวน 300 โหล  ราคาโหลละ 500 บาท     เป็นเงิน 150,000 บาท
               31.   ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย 2/0 ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า 75 CM         
                      จำนวน 100 โหล  ราคาโหลละ 500 บาท  เป็นเงิน 50,000 บาท
               32.   เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว 10 ชั้น               จำนวน          56  ม้วน        
                     ราคาม้วนละ 2,675 บาท  เป็นเงิน  149,800 บาท
               33.   เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป 6 นิ้ว 15 ชั้น                          จำนวน         68  ม้วน   
                      ราคาม้วนละ 4,306 บาท  เป็นเงิน 292,808 บาท
               34.   ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ 6" ความยาว 200 เมตร               จำนวน       123  ม้วน   
                     ราคาม้วนละ 1,200 บาท  เป็นเงิน 147,600 บาท
               35.   ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ 2" ความยาว 200 เมตร               จำนวน       136  ม้วน    
                      ราคาม้วนละ 500 บาท    เป็นเงิน  68,000 บาท
               36.   ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ 8" ความยาว 200 เมตร               จำนวน         98  ม้วน    
                     ราคาม้วนละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 147,000 บาท
               37.   ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ 4" ความยาว 200 เมตร               จำนวน       163  ม้วน      
                      ราคาม้วนละ 820 บาท   เป็นเงิน 133,660 บาท
               38.   ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ 3" ความยาว 200 เมตร                จำนวน       116  ม้วน      
                      ราคาม้วนละ 625 บาท    เป็นเงิน 72,500 บาท
               39.   ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ 10" ความยาว 200 เมตร      จำนวน        49  ม้วน   
                      ราคาม้วนละ 2,000 บาท  เป็นเงิน 98,000 บาท
               40.   สำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 0.35 gm                           จำนวน 994,000 ก้อน              ราคาก้อนละ 0.41 บาท    เป็นเงิน  407,540 บาท
               41.   ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อชนิดใช้แล้วทิ้ง (กระป๋องน้ำอ๊อกซิเจน) ขนาด 300 - 350 ml                จำนวน 8,100 กระป๋อง  ราคากระป๋องละ 96 บาท  เป็นเงิน 777,600 บาท
               42.   Comply Stream Indicator Class 5                                     จำนวน    86,000 ชิ้น        
                      ราคาชิ้นละ 3 บาท  เป็นเงิน  258,000 บาท
               43.   BOWIE DICK TEST PACK/LAMINATE ขนาดความกว้างxยาว 22x28 cm (± 1-2 cm)        
                      จำนวน  1,101 ห่อ  ราคาห่อละ  160 บาท  เป็นเงิน 176,160 บาท
              รวม 43 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,008,243 บาท (เก้าล้านแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
   2.  วัตถุประสงค์
               เพื่อใช้ในการทำหัตถการภายนอกร่างกาย , ใช้ในการเย็บแผล และทำให้แผลปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลองครักษ์ โรงพยาบาลบ้านนา และโรงพยาบาลปากพลี
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
        3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 846/2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
                รอบระยะเวลา  12  เดือน
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือรับใบสั่งซื้อแต่ละงวด ในรอบระยะเวลา  1  ปี
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล  จำนวนเงิน 9,008,243 บาท (เก้าล้านแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน
(Term of  Reference : TOR)   และร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


183
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒  รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกได้อนุมัติให้ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๙,๖๐๐ บาท
(สองล้านหนึ่งแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

184
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


     

     ๑.  ชื่อโครงการ        ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๓  รายการ
          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ               โรงพยาบาลบ้านนา
     ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๔๙๔,๐๐๐.-  บาท
     ๓.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   ๒๓   มิถุนายน  25๖๐
     เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท    ราคา/หน่วย รายละเอียดดังนี้                 
       ๓.๑  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator : 
             AED พร้อมตู้ติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน     
             สามหมื่นบาทถ้วน)
      ๓.๒  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator : 
             AED จำนวน ๓ เครื่อง ในวงเงินเครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
             รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
      ๓.๓  หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพแบบมีไฟสัญญาณบนตัวหุ่น จำนวน ๒ ตัว ในวงเงินตัวละ 
             ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.- บาท
            (หกหมื่นบาทถ้วน)
   ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ใช้ราคากลางจากสืบราคาจากท้องตลาด  เป็นราคาอ้างอิง  จำนวน   ๓   ราย   ดังนี้                                 
           ๔.๑      บริษัท โค อินเตอร์ เทรด จำกัด
           ๔.๒      บริษัท สยาม กู๊ดเฮลธ์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
           ๔.๓      บริษัท เอสอาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
   ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน จำนวน  ๓  คน
          ๕.๑    นายฐาปกรณ์  พรประภาศักดิ์   นายแพทย์ชำนาญการ
          ๕.๒    นายจักร  เกตุทอง                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
          ๕.๓    นางไพลิน  พิเชษฐพันธ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


185
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


     

      ๑.  ชื่อโครงการ        ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๓  รายการ
          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ               โรงพยาบาลบ้านนา
      ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๔๙๔,๐๐๐.-  บาท
      ๓.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   ๒๓   มิถุนายน  25๖๐
             เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท    ราคา/หน่วย รายละเอียดดังนี้                 
       ๓.๑  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator : 
             AED พร้อมตู้ติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน     
             สามหมื่นบาทถ้วน)
      ๓.๒  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator : 
             AED จำนวน ๓ เครื่อง ในวงเงินเครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
             รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
      ๓.๓  หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพแบบมีไฟสัญญาณบนตัวหุ่น จำนวน ๒ ตัว ในวงเงินตัวละ 
             ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.- บาท
            (หกหมื่นบาทถ้วน)
   ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       ใช้ราคากลางจากสืบราคาจากท้องตลาด  เป็นราคาอ้างอิง  จำนวน   ๓   ราย   ดังนี้                                 
           ๔.๑      บริษัท โค อินเตอร์ เทรด จำกัด
           ๔.๒      บริษัท สยาม กู๊ดเฮลธ์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
           ๔.๓      บริษัท เอสอาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
   ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน จำนวน  ๓  คน
          ๕.๑    นายฐาปกรณ์  พรประภาศักดิ์   นายแพทย์ชำนาญการ
          ๕.๒    นายจักร  เกตุทอง                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
          ๕.๓    นางไพลิน  พิเชษฐพันธ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


186
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
             ๑.   สารยึดกระดูกชนิดผสมยาปฏิชีวนะ (๔๒.๒๙.๕๑.๓๔)                  จำนวน        ๗๐ ชิ้น
                   ๒.   สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก (BONE GRAFT)              จำนวน       ๔๐ ชิ้น
                         (๔๒.๒๙.๕๑.๓๔)
                   ๓.   อุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมอง (๔๒.๒๙.๕๑.๓๔)                       จำนวน       ๕๐ ชิ้น
                   ๔.   แผ่นสื่อนำไฟฟ้าสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า (Electrosurgical                จำนวน     ๖๐๐ ชิ้น
                         Grounding Plates)  (๔๒.๒๙.๕๑.๐๔)
                   ๕.   ผ้าซับโลหิตชนิดปลอดเชื้อ (๔๒.๑๔.๑๕.๐๐)                             จำนวน ๑,๐๐๐ ห่อ
                   ๖.   มีดผ่าตัดตา SLIT KNIFE (๔๑.๑๒.๒๔.๐๗)                               จำนวน     ๒๐๐  ชิ้น
                   ๗.   มีดผ่าตัดตา OPHATHAlMIC KNIFE ๑๕ องศา (๔๑.๑๒.๒๔.๐๗)     จำนวน ๑๐๐ กล่อง/๖ ชิ้น
                   ๘.   ชุดช่วยหายใจแบบมีขดลวดนำความร้อนขาเข้า                           จำนวน     ๒๕๐ ชิ้น
                         ชนิดใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ใหญ่ (๔๒.๒๗.๒๑.๐๑)
                   ๙.  วงจรช่วยหายใจชนิดมีขดลวดอุ่นอากาศ Adult Breathing              จำนวน     ๑๐๐ ชิ้น
                         Circuit ; Dual heated  (๔๒.๒๗.๒๑.๐๑) 
                   ๑๐. สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction System)                    จำนวน     ๔๐๐ ชิ้น
                         (๔๒.๒๗.๒๐.๑๕)
                   ๑๑. ห่อทดสอบชีวภาพสำเร็จรูปชนิดอบไอน้ำ  (๒๔.๑๒.๑๕.๐๒)            จำนวน       ๔๐ กล่อง
                   ๑๒. น้ำยาล้างเครื่องมือใช้กับเครื่องล้างเครื่องมือ (๔๒.๒๘.๑๗.๐๕)          จำนวน      ๖๐ แกลลอน
                   ๑๓. ห่อทดสอบชีวภาพสำเร็จรูปชนิดอบแก๊ส  (๒๔.๑๒.๑๕.๐๒)             จำนวน       ๔๐ ชิ้น
                   ๑๔. น้ำยาแช่เครื่องมือเอ็นไซม์ ๕ (๔๒.๒๘.๑๗.๐๕)                            จำนวน       ๔๐ แกลลอน

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
    
วัชรินทร์ จันทร์เสม
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

187
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้
              ๑.  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล                                              จำนวน ๒ เครื่อง
                   ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 (๔๒.๑๘.๑๗.๑๔)
             ๒.  เครื่องส่องตรวจหลอดลมชนิดแข็ง (Laryngoscope) ๓ blade (๔๒.๑๘.๒๐.๑๘)         จำนวน ๒ เครื่อง
             ๓.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (๔๒.๒๗.๒๓.๐๒)             จำนวน ๒ เครื่อง
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th, www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

188
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (๕๐.๑๙.๒๗.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (๕๐.๑๙.๒๗.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น
               อาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย (๕๐.๑๙.๒๗.๐๑) จำนวน ๒๗๙ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านเอกรัฐเทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๗๔,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

189
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  จำนวน
๒ รายการ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ดังนี้
                  ๑.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง                                                       จำนวน ๖,๘๐๐ ครั้ง
                  ๒.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันใน ICU                                         จำนวน   ๒๐๐ ครั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

(นายสาโรจน์    มะรุมดี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชกานแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

190

ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
                 ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๓ รายการ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๗ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT 


รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ ๑.แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (Glucose strip) (41.11.61.26)

  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

 ๑,๑๖๑,๙๔๑.๐๐   ๒.ชุดตรวจการตั้งครรภ์ชนิด Urine Pregnancy Strip (41.11.61.36)

  บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด

 ๔๐,๕๐๐.๐๐   ๓.ชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 และเอชไอวี-2 ชนิดแถบ (Anti-HIV Strip เทสต์ Kit) (41.11.61.26)

  บริษัท สตาร์เมดดิคัลไลน์ จำกัด

 ๓๒๓,๔๐๐.๐๐ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

191
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                    ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒                              จำนวน  ๗๐  เครื่อง
                 ๒.  จอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว                     จำนวน  ๑๐ เครื่อง

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได
                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
 
 
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

192
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยงานจิตสังคม และซ่อมแซมห้องน้ำผู้รับบริการจุดผู้ป่วยนอกและห้องคลอด ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๖ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ๑.งานซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยงานจิตสังคม(72.10.15.01 )  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโยไทยการช่าง ๑๗๘,๘๐๐.๐๐   
 ๒.งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้รับบริการจุดผู้ป่วยนอกและห้องคลอด (72.10.15.01 )  บริษัท เงินทองไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๔๐๐,๐๐๐.๐๐   
 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 

193
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกพิจารณาแล้ว ดังนี้
                ๑.  อนุมัติให้ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๘ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๓๘,๕๐๐ บาท (สามล้าน-
ห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้
                     ๑.๑  เครื่องปั่น Hematocrit (๔๑.๑๐.๓๙.๐๑) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กรุ๊ป ทริปเปอร์ จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๑.๒  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมิตชนิดพกพา (๔๑.๑๑.๕๖.๑๑) จำนวน ๓ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง
                     ๑.๓  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (๔๒.๒๗.๑๖.๐๓)  จำนวน
๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น   
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๑.๔  เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ (๔๒.๑๙.๑๘.๐๗) จำนวน ๕ เตียง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ บริษัท กรุ๊ป ทริปเปอร์ จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น
๗๙,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                     ๑.๕  โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐๐ ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น (๔๒.๒๙.๕๑.๐๕) จำนวน ๑ โคม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑.๖  โคมไฟส่องตรวจภายใน (๓๙.๑๐.๑๖.๐๐) จำนวน ๑ โคม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรด จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๐๐๐ บาท  (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
- ๒ -
 
                      ๑.๗  กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ (๔๒.๑๘.๒๐.๐๐) จำนวน ๑ กล้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท ออมนิเมด จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑.๘  เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย (๔๒.๑๔.๒๘.๐๑) จำนวน ๖ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                 ๒.  อนุมัติให้ยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๔,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้
                       ๒.๑  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal
ไม่น้อยกว่าA๔  จำนวน  ๒  เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนสี่หมื่น-
บาทถ้วน)
                       ๒.๒  เครื่องส่องตรวจหลอดลมชนิดแข็ง (Laryngoscope) ๓ blade จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                       ๒.๓  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  จำนวน ๒ เครื่อง  ราคาเครื่องละ
๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

194
โครงการประกวดราคาจ้างฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลนครนายก
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
--------------------------------
1.  ความเป็นมา
   ด้วยหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนครนายก เปิดให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 สามารถให้บริการได้ในผู้ป่วยฉุกเฉินได้  ซึ่งในปี 2557 มีปัญหาเรื่องสถานที่คับแคบ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไต และเครื่องฟอกเลือดเกิดการชำรุด เสื่อมสภาพ ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมสูง ทำให้ผู้ป่วยที่มาขึ้นทะเบียนไว้จะต้องรอรับบริการฟอกเลือดและผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกไม่สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลนครนายกได้ทั่วถึง ต้องไปฟอกเลือดนอกพื้นที่จังหวัดนครนายก มีปัญหาในการเดินทางเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเป็นภาระแก่ญาติในการดูแลรับ-ส่งผู้ป่วย ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา โรงพยาบาลนครนายกได้ลดปัญหาดังกล่าวโดยจัดจ้างเอกชนฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และไตวายเฉียบพลัน ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดได้มากขึ้น เป็นผลดีต่อผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย ซึ่งสัญญาจ้างปี 2559 ได้สิ้นสุดสัญญากับเอกชนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องจ้างเอกชนในการฟอกเลือดต่อไปในปีงบประมาณ 2560 ต่อไปอีก 12 เดือน เป็นจำนวนประมาณ  7,000  ครั้ง  ดังนี้
                    1.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง                                จำนวน      6,800   ครั้ง
                         ค่ารักษาต่อครั้ง   1,400 บาท  (ไม่มีการเก็บเงินส่วนเกินจากผู้ป่วยทุกกรณี)
                         เป็นเงิน   9,520,000  บาท  (เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)     
       2.  ฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันใน ICU                  จำนวน         200   ครั้ง                         
                          ค่ารักษาต่อครั้ง  2,400 บาท  เป็นเงิน  480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
2.  วัตถุประสงค์
      เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเข้าถึงบริการฟอกเลือดได้อย่างไม่มีคิวรอการฟอกเลือด ช่วยลดระยะเวลาการรอคอย  เป็นการตอบสนองนโยบาย Service Plan  เครือข่ายที่ 4  สาขาไต
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
   3.1  ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว
      3.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
         3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด   
3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
       3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 445/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 กำหนดไว้ตามรายละเอียด   ที่แนบมาพร้อมนี้

5.  ระยะเวลาดำเนินการ
               รอบระยะเวลา  12  เดือน
6.  ระยะเวลาส่งมอบ
        ติดตั้งระบบและส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และจะต้องส่งมอบงานทุก 1 เดือน  (กำหนด  12  เดือน)  สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

7.  วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน    10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 
8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศ  และร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ 197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

195
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน (๔๗.๑๒.๑๗.๐๑) จำนวน ๕ รายการ     ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 ถุงพลาสติก(24.11.15.03 )ถุงขยะ(47.12.17.01 )ถุงขยะ(47.12.17.01 )ถุงขยะ(47.12.17.01 )และ ถุงขยะ(47.12.17.01 )    บริษัท เอเอ็นโกลด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด   ๕๘๖,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21