แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: 1 ... 24 25 [26] 27
376
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ (๕๒.๑๔.๑๖.๐๒) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์(52.14.16.02)    บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด   ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
สำเนาถูกต้อง   

377
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐)
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐) ตามรายการ ดังนี้
                  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Aspheric (46.18.18.00)   จำนวน   ๘๐๐     ตัว
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th, www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ - ๒ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

378
ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถพยาบาล      (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 โดยกำหนดขอรับและยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมี่ผู้ยื่นเอกสารจำนวน 2 ราย นั้น

   คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
๑.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนิทดี ซัพพลาย
๒.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ ณ วันที่   15  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9


                                                    (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

379
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๒.๑๕.๒๖.๐๐)
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๒.๑๕.๒๖.๐๐) ตามรายการ ดังนี้
                  ยูนิตทันตกรรมพื้นฐาน (42.15.26.00)   จำนวน   ๓     ยูนิต
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th, www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ - ๒ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

380
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น
               ๑. เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (๔๒.๒๗.๒๕.๐๑) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ (๔๒.๒๐.๑๗.๐๖) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เครื่องติดตามสัญญาณชีพระหว่างเคลื่อนย้าย (Transfer monitor) (๔๒.๑๘.๑๙.๐๔) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
    
    
    
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

381
ประกาศจังหวัดนครนายก
  เรื่อง  ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด
โรงพยาบาลนครนายก
----------------------------
   ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
             1.  ลักษณะรถยนต์
                  1. รถยนต์ตู้พยาบาล ทะเบียน กข  6306 นครนายก                 จำนวน  1  คัน
                      กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเป็นเงิน  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
                  2. รถยนต์ตู้ ทะเบียน ม. 3024  นครนายก                             จำนวน  1  คัน
                      กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเป็นเงิน  35,000  บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                  3. รถยนต์นิสสันบิ๊กเอ็ม 4 ประตู ทะเบียน นข 1807 นครนายก    จำนวน  1  คัน
                      กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเป็นเงิน  35,000  บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
             2.  วิธีการขายทอดตลาด
                  2.1 ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยในการเสนอราคาแต่ละครั้งผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าครั้งละ  500  บาท
                  2.2  ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการประมูลแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดได้กำหนดไว้
             3.  หลักฐานของผู้เข้าประมูล
                  3.1  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                  3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                  3.3  ต้องนำหลักฐานตาม ข้อ  3.1  และข้อ  3.2  ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเวลาทำการเปิดประมูล
            4.  วัน เวลา และสถานที่
                วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ลงชื่อเข้าสู้ราคาเวลา 09.20 น. และเริ่มเปิดประมูลเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลนครนายก  จังหวัดนครนายก
            5.  การชำระราคา
                  5.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ในวันเดียวกัน  (ภายในเวลา 15.30 น.)
                  5.2 หากผู้ประมูลได้สละสิทธิ์ และไม่ปฏิบัติตามข้อ  (5.1)  จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารองลงมา แต่จะใช้วิธีการขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งแรกผู้ซื้อตามข้อ  5.1  จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดไป
           6.  การสงวนสิทธิ์
                 ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น  ยังไม่เพียงพอ  หรือการเสนอราคานั้นกระทำโดยไม่สุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจเพิกถอนสิทธิ์หรือยกเลิกการขายทอดนั้นได้

            7.  การโอนกรรมสิทธิ์
                 7.1 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ หากมีขึ้นหลังจากรับรถยนต์ไปจากคณะกรรมการขายทอดตลาดแล้ว
                 7.2 เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่ารถยนต์ที่ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โรงพยาบาลนครนายกจะส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อได้ในวันเดียวกัน และเมื่อได้รับรถยนต์ไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ในระหว่างรอการโอนทะเบียน
                   
                ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและตรวจดูสภาพรถยนต์ดังกล่าวได้ ที่โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3731 1151 ต่อ 197 , 221  ในวันและเวลาราชการ

      ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  2559


                                                      (นายอนันต์  กมลเนตร)
                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

382
จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถพยาบาล (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน
      
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
               ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
               ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
               ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
      ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

       กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่...........1 สิงหาคม 2559........ถึงวันที่.....11 สิงหาคม 2559.......ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์  ในวันและเวลาราชการ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิเสนอราคาในการสอบราคาครั้งนี้ ในวันที่.....15 สิงหาคม 2559........เวลา....13.00.......น. ณ ตู้ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลองครักษ์ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่…18 สิงหาคม 2559…..ตั้งแต่เวลา...10.00.....น. เป็นต้นไป

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ ระหว่างวันที่……1 สิงหาคม 2559..….ถึงวันที่....11 สิงหาคม 2559......ตั้งแต่เวลา....08.30.......น. ถึงเวลา......16.30.....น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เว็บไซต์จังหวัดนครนายก www.nakhonnayok.go.th  หรือจะสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐-๑ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  1   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙


                                                  (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์  ปฏิบัติราชการแทน
                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

383
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง  สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.
พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน
..........................................
      จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการของโรงพยาบาลบ้านนา  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก            
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
               1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
               2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
               3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e - Govetnment Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27  กรกฎาคม   2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่ 27  กรกฎาคม   2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th , www.nakhonnayok .go.th และ www.bannahospital.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
 0-3738-1832 ต่อ 1102 ในวันและเวลาราชการ
                           ประกาศ    ณ    วันที่   27  กรกฎาคม   พ.ศ. 2559
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
สำเนาถูกต้อง
(นาย สรวิศ งามพินิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดย นาย สรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2559

384
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
    
๑.  เครื่องผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar (๔๒.๒๙.๔๘.๐๔)   จำนวน   ๑     เครื่อง
๒.  ชุดผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูผ่านผนังเนื้อเยื่อ (๔๒.๒๙.๔๙.๒๓)   จำนวน   ๑     ชุด

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
    
พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

385
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๓๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง (๙๙.๙๙.๙๐.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๓๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง (๙๙.๙๙.๙๐.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น
               จ้างก่อสร้างอาคารบริการ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๓๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๙๙.๙๙.๙๐.๐๓) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
    
    
    
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

386
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๓๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง (๙๙.๙๙.๙๐.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๓๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง (๙๙.๙๙.๙๐.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น
               จ้างก่อสร้างอาคารบริการ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๓๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๙๙.๙๙.๙๐.๐๓) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
    
    
    
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 

387
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ (๕๒.๑๔.๑๖.๐๒)
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ (๕๒.๑๔.๑๖.๐๒) ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์(52.14.16.02)   จำนวน   ๑     เครื่อง
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.nayokhospital.go.th,www.nakhonnayok.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

388
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครนายก
 เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------

   จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
      กลุ่มที่ 1  ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 7 รายการ
            1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง
            2. เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์วัดความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือด ชนิดจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง
            3. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง
            4. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำในหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่อง
            5. เครื่องตรวจตา หู (Opthalmo otoscope) จำนวน 2 เครื่อง
               6. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 ชุด
            7. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
      กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
                 1. เตียงทำคลอด จำนวน  1 ชุด
                    2. รถเข็นจ่ายยาหอผู้ป่วย จำนวน 3 คัน
                                 3. รถเข็นผ้าเปื้อนของผู้ป่วย จำนวน 2 คัน
        กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์การแพทย์กายภาพบำบัด จำนวน 1 รายการ
            1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
      กลุ่มที่ 4 ครุภัณฑ์ทันตกรรม  จำนวน 6 รายการ
                            1.เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 2 เครื่อง
                            2.ยูนิตทำฟัน พร้อมเครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า เครื่องปั่นผสมสารอุดฟันและ
เครื่องฉาย   แสงวัสดุอุดฟัน จำนวน  1 ชุด
                    3.ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ประกอบด้วยเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ เครื่องดูดน้ำลาย โคมไฟส่องปาก เก้าอี้สนามและเก้าอี้ผู้ปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
          4.เครื่องขูดหินปูน  จำนวน 2 เครื่อง
                      5. ด้ามกรอเร็ว (airotor) จำนวน 10 ชุด
                      6. เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลในช่องปาก(Intraoral Imaging Plate)
จำนวน 1 เครื่อง
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้มีอาชีพผลิตหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
   4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
       6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
       7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      9.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือ www.gprocuremenr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๘๒๐๑๕ ต่อ ๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
            ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน    กรกฏาคม  พ.ศ. 2559
                           สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
                                 (นายสุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง)
                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
                                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
สรวิศ งามพินิจ
(นายสรวิศ งามพินิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาการ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒559
โดย นายสรวิศ งามพินิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ๕๕9
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๕๙

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


389
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (๔๒.๑๘.๓๐.๑๐)
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (๔๒.๑๘.๓๐.๑๐) ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (42.18.30.10)   จำนวน   ๑     เครื่อง
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nayokhospital.go.th,www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

390
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
                                                   --------------------
      ด้วยจังหวัดนครนายก  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 354 รายการ ของโรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้      
1.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1    ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.2    เป็นผู้มาลงชื่อรับเอกสารการเข้าร่วมเสนอราคา
1.3    กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  จำนวน 1 ชุด
    1.4 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มาแสดงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ นั้นมาแสดงด้วย จำนวน 1 ชุด         
2.กำหนดดำเนินการดังนี้
    2.1 ติดต่อขอรับเอกสารการเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น. 
    2.2 ผู้สนใจประสงค์จะเสนอราคา จะต้องตรวจดูสิ่งของ ณ สถานที่จัดเก็บพัสดุ ของ
โรงพยาบาลบ้านนา ในวันที่  13  กรกฎาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และลงนามในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่ารับทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว
     2.3 กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-10.00 น.
และจะทำการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  14 กรกฎาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนา
 3.เงื่อนไขในการขายทอดตลาด
3.1    ผู้ประสงค์เสนอราคา จะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบ ที่จังหวัดนครนายกกำหนดไว้
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวนเงินที่เสนอราคาจะต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ พร้อมลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาใช้ชัดเจน และประทับตรา(ถ้ามี)
3.2    การขายทอดตลาดครั้งนี้ จังหวัดนครนายกจะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
การใช้งานทั้งหมดโดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว
3.3    ผู้ประสงค์เสนอราคา จะต้องยื่นเสนอราคาพัสดุรวมทั้งหมด จำนวน 354 รายการ
และจังหวัดนครนายกจะถือว่าผู้ประสงค์เสนอราคาที่ให้ราคาสูงสุดและไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการประเมินไว้ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
3.4    ผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ จะต้องนำเงินสดมาชำระเงินให้แก่ จังหวัดนครนายก ให้
ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เสนอราคาไว้ทันที ในวันยื่นซองเสนอราคา หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาให้เป็น
ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว การชำระเงินทางราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว จังหวัดจะส่งมอบสิ่งของให้ทันที และเป็นภาระของผู้ซื้อจะต้องขนย้ายพัสดุออกจากห้องเก็บพัสดุโดยเร็ว ภายใน  3 วันทำการ และจังหวัดนครนายก จะไม่รับผิดชอบในการชำรุด สูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่การขายทอดตลาดสิ้นสุดลงและผู้ซื้อจะเรียกสิทธิ์และค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น   
3.5   จังหวัดนครนายก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ไม่ตกลงราคาในการขายครั้งนี้ หากราคาที่เสนอ
ครั้งนี้ มีราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป
     ประกาศ  ณ  วันที่ 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2559
(นายระวี  สิริประเสริฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

หน้า: 1 ... 24 25 [26] 27