แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Moderator1

หน้า: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 31
376
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 
                     ตามที่จังหวัดนครนายก ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีด้วย     วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย     วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

                   เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จังหวัดนครนายก จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
    
 
 
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

377
จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน
      
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
               ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
               ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
               ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
      ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

       กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่.........7....มีนาคม......2560...............ถึงวันที่........17....มีนาคม.....2560.......ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์  ในวันและเวลาราชการ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิเสนอราคาในการสอบราคาครั้งนี้ ในวันที่......20....มีนาคม.....2560.............ณ ตู้ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลองครักษ์ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่……22……มีนาคม……2560…....ตั้งแต่เวลา....10.00.......น. เป็นต้นไป

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ ระหว่างวันที่……7…มีนาคม…2560...….ถึงวันที่.......17..มีนาคม..2560...............ตั้งแต่เวลา.......08.30......น. ถึงเวลา........16.30............น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เว็บไซต์จังหวัดนครนายก  www.nakhonnayok.go.th และเว็บไซต์โรงพยาบาลองครักษ์  www.ongkharakhospital.go.th หรือจะสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐-๑ ต่อ ๑๒6 , 128 ในวันและเวลาราชการ

                                ประกาศ ณ วันที่     7     มีนาคม  พ.ศ. 2560


                                                   (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์  ปฏิบัติราชการแทน
                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

378
ตามที่จังหวัดนครนายก ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้กำหนดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังจังหวัดนครนายก  ผ่านทางอีเมล์ thalatchanun.p@moph.mail.go.th ภายในวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ โดยจังหวัดนครนายก จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th www.bannahospital.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ บัดนี้ครบกำหนดในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบถามจำนวน  ๒ ราย ดังนี้
๑.   บริษัท พรหมศักดิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ข้อสอบถาม ว่ามีความสนใจในงานปรับปรุงอาคารรัตนโกสินทร์ 200ปี  ขอทราบรายละเอียดงาน
ชี้แจง รายละเอียดได้ประกาศไว้แล้ว ตามประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือwww.bannahospital.com และ www.gprocurement.go.th
๒.   คุณวุฒิกร
ข้อสอบถาม ขอดูสถานที่ ภาพถ่ายอาคารที่จะปรับปรุงในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ชี้แจง จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ได้แนบไฟล์รูปภาพอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี มาพร้อมการชี้แจงในครั้งนี้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูอาคารและสถานที่ในการปรับปรุง ได้ที่ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีชื่ออาคารแสดงไว้ชัดเจน

379
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก (๗๖.๑๒.๑๙.๐๐) ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 จ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก (76.12.19.00 )    ส.เรืองโรจน์สระบุรี   ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

380
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th www.bannahospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง จังหวัดนครนายก ผ่านทางอีเมล์ thalatchanun.p@moph.mail.go.th ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยจังหวัดนครนายกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th www.bannahospital.com หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 

 
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

381
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
 
                ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        (e-Bidding)  เลขที่ ๓/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกอนุมัติให้ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน ๒ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๕,๕๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้
               ๑. สารหนืดชนิดฉีดเข้า Intraocular (Sodium Hyaluronate) ๑.๘% ๑.๑ ml. (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๕๐๕๗) จำนวน  ๑,๐๐๐  เข็ม  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  บริษัท  ทีอาร์บี  เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพัน-
ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. สารหนืดชนิดฉีดเข้า Intraocular (Sodium Hyaluronate) ๓.๐% ๑.๐ ml (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐) จำนวน ๑,๐๐๐ เข็ม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

382
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ
........................................................................................
 
          ตามประกาศ โรงพยาบาลนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

 
          เนื่องจาก ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคา ผู้เสนอราคาต่อสุดขอยืนยันราคาเดิม จังหวัดนครนายกจึงอนุมัติให้ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ

 
          จังหวัดนครนายก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
    
 
 
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

383
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก                                                 จำนวน  ๑๐  ชุด
                       (CEMENTLESS TOTAL HIP SYSTEM) 
                  ๒.  ข้อสะโพกเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก                                                    จำนวน  ๑๐  ชุด
                       (CEMENTED TOTAL HIP SYSTEM)
                  ๓.  ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก                                                         จำนวน  ๕๐  ชุด
 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
     
พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

384
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ      จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ   
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลบ้านนา                
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    ๒๔๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)            ๓๑   มกราคม  ๒๕๖๐                              
เป็นเงิน       ๒๔๑,๐๐๐ .-    บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)   -                                                      โดยมีรายละเอียดดังนี้                       
๓.๑.   เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  แบบ All in one เครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จำนวน ๑๔ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓.๒.   เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น   เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
           
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   ๕.๑   นายเอนก  เอกศิริ
   ๕.๒   นางสาวภัทร์ชรัสมิ์  ถือมั่น
   ๕.๓   นายจรูญศักดิ์  จันทะโชติ
         
      
                                                                           
       

385
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ เครื่อง (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 เครื่องปรับอากาศ   (40.10.17.01 )    บริษัท เจ.พี.ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด   ๑,๓๖๒,๑๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

386
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                ๑.  แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (Glucose strip) (๔๑.๑๑.๖๑.๒๖)         จำนวน  ๑๔๔,๗๐๐ เทสต์
                  ๒.  ชุดตรวจสารเสพติดชนิด Metamphetamine Strip (๔๖.๑๕.๑๖.๐๖)  จำนวน   ๑๐,๗๐๐ เทสต์
                  ๓.  ชุดตรวจการตั้งครรภ์ชนิด Urine Pregnancy Strip (๔๑.๑๑.๖๑.๓๖)   จำนวน     ๘,๑๐๐ เทสต์
                  ๔.  ชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี-๑                    จำนวน     ๓,๓๐๐ เทสต์
                       และเอชไอวี-๒ ชนิดแถบ (Anti-HIV Strip เทสต์ Kit) (๔๑.๑๑.๖๑.๒๖)         
                  ๕.  หลอดเก็บเลือดพลาสติก (non vacuum) ชนิด Serum tube Clot      จำนวน  ๘๔,๕๐๐ หลอด
                       Activator แบบไม่มีเม็ดพลาสติก ขนาด ๑๓x๗๕ mm (๔๑.๑๐.๔๑.๐๗)
                  ๖.  หลอดเก็บเลือดพลาสติก (non vacuum) ชนิด Sodium                 จำนวน    ๕๙,๐๐๐ หลอด
                       fluoride tube ขนาด ๑๓x๗๕ mm (๔๑.๑๐.๔๑.๐๗)   
                  ๗.  หลอดเก็บเลือดพลาสติก (non vacuum) ชนิด EDTA tube             จำนวน  ๑๑๑,๐๐๐ หลอด
                       ขนาด ๑๓x๗๕ mm (๔๑.๑๐.๔๑.๐๗)   
                  ๘.  หลอดเก็บเลือดพลาสติก (non vacuum) ชนิด Heparinized tube    จำนวน   ๓๔,๖๐๐ หลอด
                       ขนาด ๑๓x๗๕ mm (๔๑.๑๐.๔๑.๐๗)   
 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
 
 
 
    
อนันต์ กมลเนตร
(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก[/size]

387
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 ๑.เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์วัดความ อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ชนิดจอภาพ (41.11.62.02 )    บริษัท เอน - ไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.เครื่องตรวจตา หู (Opthalmo-otoscope) (42.18.30.19 )    บริษัท เอน - ไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ๕๘,๐๐๐.๐๐ 
 ๓.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง (42.18.28.00 )    ทรู เมดิคอล   ๑๙,๙๐๐.๐๐ 
 ๔.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำในหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (41.11.30.01 )    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด   ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๕.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (42.18.16.02 )    ทรู เมดิคอล   ๖๙,๐๐๐.๐๐ 
 ๖.เตียงทำคลอด (42.19.18.07 )    เอ็น.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส   ๔๒,๓๐๐.๐๐ 
 ๗.รถเข็นผ้าเปื้อนของผู้ป่วย (24.10.15.06 )    เอ็น.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส   ๒๑,๔๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

388
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๖.๑๘.๒๒.๐๙)
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๖.๑๘.๒๒.๐๙)
ตามรายการ ดังนี้
              -   ชุดขาเทียมระดับใต้เข่าแกนในข้อเท้าโยก                                                                จำนวน  ๓๕  ชุด
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              ๑.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
              ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
              ๓.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก  ณ
วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th, www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ - ๒ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

389
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ เครื่อง (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ )
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ เครื่อง (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) ตามรายการ ดังนี้
              ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนฝ้าหรือ ติดผนัง                               (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู                                                                      จำนวน ๓ เครื่อง
             ๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนฝ้าหรือ ติดผนัง                               (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เครื่องละ ๔๕,๙๐๐ บาท                              จำนวน ๖ เครื่อง
             ๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนฝ้าหรือ ติดผนัง                               (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู                                                                      จำนวน ๕ เครื่อง
            ๔. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเวอร์เตอร์) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนฝ้าหรือ ติดผนัง                              (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู                                                                    จำนวน ๑๒ เครื่อง
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bannahospital.com www.nakhonnayok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 -๒-

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

390
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
               ๑.  สารหนืดชนิดฉีดเข้า Intraocular (Sodium Hyaluronate)                จำนวน  ๑,๐๐๐  เข็ม
                       ๑.๘% ๑.๑ ml. (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๕๐๕๗)       
                  ๒.  สารหนืดชนิดฉีดเข้า Intraocular (Sodium Hyaluronate)                จำนวน  ๑,๐๐๐  เข็ม
                       ๓.๐% ๑.๐ ml (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐)

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
 
 
 
    
พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

หน้า: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 31