กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอเมืองนครนายก (กิจกรรม แก้มลิงหนองอ้อปลาซิว)
22
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  ดังนี้
      1.  ชุดเครื่องมือไถผิวหนังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า         จำนวน  1  ชุด
            เป็นเงิน 450,000 บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
      2.  กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง         จำนวน  1  เครื่อง
           เป็นเงิน 450,000 บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
      3.  ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า      จำนวน  1  เครื่อง
           เป็นเงิน 1,760,000 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
      รวม 3 รายการ  เป็นเงิน 2,660,000 บาท  (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) 
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
/3.11 ผู้ยื่น...

- 2 -

                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2066/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนธันวาคม 2560  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

23
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) KM / фунгицид метамил мц купить
« กระทู้ล่าสุด โดย agrohimfea เมื่อ ธันวาคม 05, 2017, 05:13:32 PM »
Здравствуйте дамы и господа!
 

 
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)аммиачная селитра купить в минске - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)минеральные удобрения купить Минск - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)неорганические удобрения купить - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)минеральные удобрения в Беларуси - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на сайте НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
 
виды минеральных удобрений
поставка удобрений
основные азотные удобрения
удобрения для капусты
минеральные удобрения фосфорные и калийные
минеральные удобрения азот
удобрение суперфосфат гранулированный
картофель удобрение
какие удобрения вносить
нормы внесения минеральных удобрений
инновационные удобрения
чем отличается калиевая селитра от аммиачной
удобрение универсал купить
азотные удобрения аммиак
зерно удобрение
где можно купить удобрения
гербициды на озимой пшенице
минеральные удобрения аммиак
торнадо удобрение
растворение аммиачной селитры
удобрение плодовых кустарников
виноград минеральные удобрения
удобрение травы воды
удобрение палочки
диаммофоска формула
зимние удобрения
минеральные удобрения вносят в почву для
разводить аммиачную селитру удобрения
удобрение рост ягода
жидкое удобрение хвойных
гербицид дерева
минеральные удобрения подсолнечника
медные удобрения
гуминовые удобрения
основные виды удобрений
склад удобрений
фосфор удобрение
удобрения
избыток минеральных удобрений
жидкое комплексное удобрение с микроэлементами
удобрение почвы осенью
минеральное удобрение кас
удобрение сульфат
удобрения черноземов
жидкие комплексные удобрения для овощей
средства защиты растений
дозы внесения органических минеральных удобрений
важнейшие минеральные удобрения
какое удобрение весной
какие удобрения относятся к минеральным
24
Приветствую Вас господа!

Хотите увидеть Европу? Обращайтесь в «Light Travel».Почему?)Потому что, мы - любим работать, и не устаем.Команда состоит из редкостных трудоголиков, стабильно забывающих небрежно брошенную чашку кофе с позавчерашнего утра.Потому, что наша команда состоит из профессионалов своего дела (скромность всегда украшала человека ).Потому, что у нас множество свежих идей, много замечательных готовых программ и пока еще неизведанных дорог!Также просим учесть, что у нас крепкие нервы, дружный коллектив, и ангельское терпение.Туристическая компания "Light Travel" нацелена на хороший результат.Результатом успешой работы для нас,является счастливый и хорошо отдохнувший турист.Наша компания предлагает вам приобрести отдых в италии ,в теплые страны,организоватьтуры на кипр.Обратите внимание, что в нашем каталоге предложений имеется огромное количество отлично сформированных туров,которые уже получили ряд позитивных и эмоциональных отзывов от тех туристов,которым удалось съездить в них.Благодаря профессионализму сотрудников туристической фирмы "Light Travel " Вас ждет только безопасный и кофмортный отдых с бесконечным разнообразием красочных впечатлений и положительных эмоций!Мы предлагаемтуры в грециюиотдых в жарких странах.отдых в болгарии,а такжеотдых в испании!С радостью поможем вам определиться с экскурсионной программой,которая будет полностью соответствовать вашим пожеланиям!Скорее к нам, в "Light Travel "!
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсеНАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Увидимся!
туры в турцию из минска 2018
горящие туры в египет вылет из могилева
греция экскурсионный тур отдых на море
турция отдых с ребенком 3 года
туры в болгарию из гродно
отдых в анапе кипр
купить тур в грецию 2018
сколько стоит отдых в египте
тез тур минск подбор тура в египет
горящие туры в египет зимой
отдых в оаэ 2018 цены
отдых в оаэ в феврале
поиск тура египет корал
египет вылет из киева горящие туры
отдых в испании салоу отзывы
отдых в греции
хорватия отдых на море отзывы
тур испания 10 дней
испания отдых 2018 с детьми
италия отдых на море цены 2018
отдых в черногории в 2018 году
шоп тур в турцию из минска
туры в грецию тревел
отдых в хорватии в 2018 году
тур в египет рф
тур в оаэ из москвы от туроператора
отдых болгария 5
греция отдых с детьми лучшие
албания отдых все включено
туры египет октябрь 2018
раннее бронирование болгария из минска
тур италия греция
отдых в турции какое море
туры в египет из киева
туры в хорватию отзывы
отдых в египте шарм эль шейх отели
болгария автобусный тур из минска
туры в тунис купить в минске
болгария отдых летом цены
отдых в албании 2018 цены все включено
турция сезон отдыха по месяцам
пиерия греция отдых
отдых в египте из минска
отдых в болгарии в июле
отдых в турции в июне 2018
отдых в оаэ в декабре отзывы туристов
туры в египет онлайн подбор
отдых в оаэ в 2018 цены погода
тунис отдых где
египет отдых с детьми все включено
25
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  ดังนี้
                 -  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ                     จำนวน  ๑  เครื่อง
                    ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ประตู
                    เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) 
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
/3.12 ผู้ยื่น...


- 2 -

                3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2067/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนธันวาคม 2560  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 150 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (๗๐%)  จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
26
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (่ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (่ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายก พิจารณาแล้วปรากฎผล ดังนี้
                ๑. อนุมัติยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๒,๙๓๓,๔๙๕.๘๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ดังนี้
                    ๑.๑ สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับผู้ใหญ่ (Oxygen canular) จำนวน ๔,๕๐๐ เส้น ราคาเส้นละ ๑๕ บาท  เป็นเงิน ๖๗,๕๐๐ บาท
                    ๑.๒ สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับเด็ก (Oxygen canular) จำนวน ๑๘๐ เส้น ราคาเส้นละ
๒๐ บาท  เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
                    ๑.๓  หน้ากากให้ออกซิเจน (Oxygen mask with Bag) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน  ๒,๓๗๐ ชิ้น
ราคาชิ้นละ ๗๐.๖๒ บาท  เป็นเงิน ๑๖๗,๓๖๙.๔๐ บาท
                    ๑.๔  หน้ากากให้ออกซิเจน (Oxygen mask with Bag) สำหรับเด็ก จำนวน ๒๒๐ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๖๐.๙๙ บาท  เป็นเงิน ๑๓,๔๑๗.๘๐ บาท
                    ๑.๕  สายให้อาหารทางจมูกเบอร์ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐  จำนวน ๕,๙๘๕ เส้น  ราคาเส้นละ
๑๐ บาท  เป็นเงิน  ๕๙,๘๕๐ บาท
                    ๑.๖  ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๒" จำนวน ๔๖๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๑๐ บาท
เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท
                    ๑.๗  ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๓" จำนวน ๑,๑๓๐ ม้วน ราคาม้วน ๑๕ บาท
เป็นเงิน ๑๖,๙๕๐ บาท
                    ๑.๘  ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๔" จำนวน ๓,๐๒๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๒๐ บาท  เป็นเงิน ๖๐,๔๐๐ บาท
                    ๑.๙  ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๖" จำนวน ๑,๗๑๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๕๑,๓๐๐ บาท
                    ๑.๑๐ ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (แบบมี Y)  จำนวน  ๖๙,๒๒๐ ชุด  ราคาชุดละ ๙.๖๓ บาท  เป็นเงิน ๖๖๖,๕๘๘.๖๐ บาท
/๑.๑๑ ข้อต่อ...
 
- ๒ -
                    ๑.๑๑ ข้อต่อสำหรับฉีดยา  จำนวน  ๒๙,๕๐๐ ชิ้น   ราคาชิ้นละ ๑๒.๘๔ บาท  เป็นเงิน
๓๗๘,๗๘๐ บาท
                    ๑.๑๒ สำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐% ขนาด ๐.๓๕ gm จำนวน ๙๙๔,๐๐๐ ก้อน  ราคาก้อนละ ๐.๔๑ บาทเป็นเงิน  ๔๐๗,๕๔๐ บาท
                    ๑.๑๓ ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อชนิดใช้แล้วทิ้ง (กระป๋องน้ำอ๊อกซิเจน) ขนาด ๓๐๐ – ๓๕๐ml จำนวน ๘,๑๐๐ กระป๋อง  ราคากระป๋องละ ๙๖ บาท  เป็นเงิน ๗๗๗,๖๐๐ บาท
                    ๑.๑๔ Comply Stream Indicator Class ๕ จำนวน  ๘๖,๐๐๐ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๓ บาท เป็นเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท
                    ๑.๑๕ BOWIE DICK TEST PACK/LAMINATE ขนาดความกว้าง x ยาว ๒๒x๒๘ cm
(± ๑ - ๒ cm) จำนวน  ๑,๑๐๑ ห่อ  ราคาห่อละ ๑๖๐ บาท  เป็นเงิน ๑๗๖,๑๖๐ บาท
                   ๒.  อนุมัติซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒๘ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๓,๙๓๒,๔๘๒.๑๐ บาท (สามล้าน-เก้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ดังนี้
                        ๑. ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (XS, S, M, L) (๔๒.๑๓.๒๒.๐๕) จำนวน ๘๙๘,๐๐๐ คู่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๖,๗๖๙.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๒. ชุดพ่นยาสำหรับผู้ใหญ่ (๔๒.๒๗.๑๗.๐๒) จำนวน ๓,๑๙๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๑๗๕,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๓. ชุดพ่นยาสำหรับเด็ก (๔๒.๒๗.๑๘.๐๒) จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๔. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๖,๑๔๐ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 4747 จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๓๖,๘๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๕. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๑๐ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๙,๖๐๐ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 4747 จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
/๖. ผ้าพันแผล...
 


- ๓ -
                       ๖. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๗.๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๔,๘๐๐ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 4747 จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                       ๗. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๑๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๑,๕๔๐ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 4747 จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๘. แผ่นยึดตรึงวัสดุติดแผลชนิดมีกาว ๑๐ cm (๔๒.๑๔.๑๗.๐๐) จำนวน ๖๐๐ ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๗๗,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๙. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๓ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๒๓๕,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๔๗๙.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๐. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๕ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๕๖๔.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๑. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๑๐ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๑๙๘,๕๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๓,๑๙๕.๔๕ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๒. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๒๐ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๖,๕๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๒๙.๗๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๓. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๕๐ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๓,๑๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๓๖๐.๓๕ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
/๑๔. ไหมเย็บ...


- ๔ -
                      ๑๔. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๔/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑) จำนวน ๓๒ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๕. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๓/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑) จำนวน ๖๒ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๘๕๓.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๖. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๒/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑) จำนวน ๑๒๑ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๒๖๑.๕๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๗. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๕/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จำนวน ๙๖ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์เมด จำกัด (ขายปลีก)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๑๖๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๘. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๔/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จำนวน ๑๙๕ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๘๕๔.๕๐ บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๙. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๓/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จำนวน ๓๐๐ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๙๗๙.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๐. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๒/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จำนวน ๑๐๐ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๑๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๑. เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ขนาด ๔ นิ้ว ๑๐ ชั้น (๔๒.๒๔.๑๖.๐๐ ) จำนวน ๕๖ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๘๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
/๒๒. เฝือกปูน...


- ๕ -
                      ๒๒. เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ๖ นิ้ว ๑๕ ชั้น (๔๒.๒๔.๑๖.๐๐) จำนวน ๖๘ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๗๖๔.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๓. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๖ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๑๒๓ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๓๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๔. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๒ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๑๓๖ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๒๘.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๕. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๘ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๙๘ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๖. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๔ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๑๖๓ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๖๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๗. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๓ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๑๑๖ ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๗๐๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๘. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๑๐ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๔๙ ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๑๒๘.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
    ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
    
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
27
ข้อพึงระมัดระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯพัสดุ
28
- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอเมืองนครนายก (กิจกรรม แก้มลิงหนองอ้อปลาซิว)

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอเมืองนครนายก (กิจกรรม แก้มลิงหนองแขม)

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอเมืองนครนายก (กิจกรรม แก้มลิงหนองสามพัน)
29
 - ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอเมืองนครนายก  แก้มลิงหนองอ้อปลาซิว

- ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอเมืองนครนายก แก้มลิงหนองแขม

- ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอเมืองนครนายก แก้มลิงหนองสามพัน
30
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๑๔๑-๖๑๔๒ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10