กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

         1.  ความเป็นมา
            ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของ และเงินบำรุงสมทบ ดังนี้
                           1.  หลอด LED tube (60 cm.) ใช้กำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ จำนวน 1,655 หลอด
                 ราคาหลอดละ 450 บาท  เป็นเงิน 744,750 บาท
            2.  หลอด LED tube (120 cm.)ใช้กำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ จำนวน 4,843 หลอด
                ราคาหลอดละ 500 บาท  เป็นเงิน 2,421,500 บาท
        รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  3,166,250 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
   2.  วัตถุประสงค์
               เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง สำหรับโรงพยาบาลนครนายก   
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
        3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
        3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
              3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน 2 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1222 /2560 ลงวันที่  8  สิงหาคม 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
                รอบระยะเวลา  90  วัน

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดจ้างด้วยเงินจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุน   การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) จำนวน 2,216,375 บาท (สองล้านสองแสน-หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และเงินบำรุงสมทบ จำนวน 949,875 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน-แปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,166,250 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้า-สิบบาทถ้วน) 
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน
(Term of  Reference : TOR)   และร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
92
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

         1.  ความเป็นมา
            ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 10 รายการ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี ไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินกองทุนจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) และเงินบำรุงสมทบ ดังนี้
1.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
     ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 40  เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,000 บาท
       2.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
     ขนาดไม่ต่ำกว่า13,000  บีทียู  จำนวน  1  เครื่อง   ราคาเครื่องละ 35,600 บาท
     เป็นเงิน 35,600 บาท  (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
               3.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
     ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000  บีทียู  จำนวน  50  เครื่อง ราคาเครื่องละ 41,100 บาท 
      เป็นเงิน 2,055,000 บาท  (สองล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
               4.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
      ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 45,900  บาท
                     เป็นเงิน 45,900 บาท  (สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 5.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
       ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000  บีทียู  จำนวน  10 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 45,900 บาท
   เป็นเงิน 459,000 บาท  (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 6.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
       ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000  บีทียู  จำนวน  4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 54,600 บาท
   เป็นเงิน 218,400 บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 7.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
       ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000  บีทียู  จำนวน  2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 54,600 บาท
   เป็นเงิน 109,200 บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
                                   8.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
      ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000  บีทียู  จำนวน  9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 54,600 บาท
   เป็นเงิน 491,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                      9.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
      ขนาดไม่ต่ำกว่า 38,000  บีทียู  จำนวน  1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 66,400 บาท
   เป็นเงิน 66,400  บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
              10.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
      ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000  บีทียู  จำนวน  4  เครื่อง ราคาเครื่องละ 66,400 บาท
      เป็นเงิน 265,600 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
      รวม 10 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,026,500 บาท (ห้าล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   2.  วัตถุประสงค์
               เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี ไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
        3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                                          
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1223/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้กำหนดไว้   
          5.  ระยะเวลาดำเนินการ
               รอบระยะเวลา  90  วัน

    6. ระยะเวลาส่งมอบ
          ระยะเวลาส่งมอบภายใน  90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
    7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุน    การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) จำนวน 3,518,550 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่ง-หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเงินบำรุงสมทบ จำนวน 1,507,950 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้า-ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,026,500 บาท (ห้าล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน
(Term of  Reference : TOR)   และร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป


93
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครนายกหลังเดิม-ส่วนต่อเติมใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
94
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๕๓ รายการ
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๕๓ รายการ
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก  ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th, www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ - ๒ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
95
 ประกวดราคาจ้างพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองโบสถ์ สายแยก ทล.๓๐๔๙ (สี่แยกประชาเกษม) ถึง ร.ร. จ.ป.ร. ต.สาริกา, ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
96

จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)                                                                            จำนวน   ๑    เครื่อง
๒. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ                                                             จำนวน   ๑    เครื่อง
๓. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)                                                                            จำนวน   ๑    เครื่อง
๔. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔   จำนวน   ๑    เครื่อง
๕. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ                                               จำนวน   ๑    เครื่อง
๖. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า                                                                             จำนวน   ๑    เครื่อง
๗. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้                                                              จำนวน   ๑    เครื่อง
๘. หม้อต้มแผ่นความร้อน                                                                                                          จำนวน   ๑    หม้อ
๙. เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา                                                                             จำนวน   ๑    เครื่อง
๑๐. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า                                                                                            จำนวน   ๑    เครื่อง
๑๑. หม้อแช่พาราฟิน                                                                                                           จำนวน   ๑    หม้อ
๑๒. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล                                                                              จำนวน   ๑    เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดนครนายก
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.nakhonnayok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ

   ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


   
(นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกหมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
97
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ก.ค. ๖๐)
98
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
99
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองโบสถ์ สายแยก ทล.๓๐๔๙ (สี่แยกประชาเกษม) ถึง ร.ร. จ.ป.ร. ต.สาริกา, ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
100
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
« กระทู้ล่าสุด โดย Moderator1 เมื่อ กรกฎาคม 26, 2017, 11:47:06 AM »
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๕ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 ๑.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 (42.18.17.14)    บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด   ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๒.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (42.27.23.02)    บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด   ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
หน้า: 1 ... 8 9 [10]