ผู้เขียน หัวข้อ: (ร่าง)ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง  (อ่าน 173 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 388
    • ดูรายละเอียด
(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555 เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...............................................
1. ความเป็นมา
      ด้วยโรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน           ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ     มาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan เป็นค่าก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555 เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง วงเงิน 9,125,900.-บาท              (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ก่อสร้างโรงพยาบาลปากพลี  ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2. วัตถุประสงค์
      เพื่อใช้เป็นสถานที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลปากพลี
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
      3.1 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
   3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว      3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
   3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด   
   3.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดนครนายก
       3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
      (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้      
      (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ     นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
      ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่        จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
      3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   3.10 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. แบบรูปรายการ
      4.1 แบบอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555     จำนวน 28 แผ่น
       4.2 เอกสารเลขที่ ข.354/ส.ค./55              จำนวน 1 ชุด
       4.3 รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จำนวน 1 ชุด
                           โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก เอกสารเลขที่ ข.276/ก.ค./59
       4.4 มาตรฐานก่อสร้างอาคาร ปี 2553      จำนวน 1 เล่ม
   4.5 รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน        จำนวน 1 เล่ม
                          เอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53   
   4.6 เอกสารงานสถาปัตยกรรม (ก.147/ก.ย./53 และ ก.148/ก.ย./53)   จำนวน 1 เล่ม
   4.7 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53     จำนวน 1 ชุด
   4.8 เอกสารงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร (ก.155/ก.ย./53)          จำนวน 1 เล่ม
                            (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)   
   4.9 เอกสารงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ก.139/ก.ย./53 และ ก.154/ก.ย./53) จำนวน 1 เล่ม
                            (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
   4.10 เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58         จำนวน 1 ชุด
  5. ระยะเวลาดำเนินการ
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
      กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน ภายใน 360 วัน โดยแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ออกเป็น 8 งวด
 7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
      7.1 จัดหาด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560           ค่าก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555 เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,125,900.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง จำนวนเงิน 9,125,900.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
     8. รายละเอียดอื่น ๆ
      ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขต   ของงาน (Term of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่
      1. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลปากพลี : www.pakpleehos.com
      2. E-mail : ploypun2511@hotmail.com
      3. โทรศัพท์ : 0 3739 9793-4 ต่อ 102 , 126
            โทรสาร : 0 3739 9207
      4. ที่อยู่ : โรงพยาบาลปากพลี 
                                 233 หมู่ 4  ตำบลปากพลี  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 26130
-ร่าง-

ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
แบบเลขที่ 9555 เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร
โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------
จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง   (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555 เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น  9,125,900.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสน-สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,125,900.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
       1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
   4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด   
   6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดนครนายก
   7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
      ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
      (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
   (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
      ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
      8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
   10. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์         ในวันที่..................................................................ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น.
               ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา                               
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.-บาท(สามพันบาทถ้วน)  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร        ในระหว่างวันที่...........................................ถึงวันที่....................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nakhonnayok.go.th  และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ 3๗๓๙ 9793-4 ในวันและเวลาราชการราชการ
      ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังจังหวัดนครนายก  ผ่านทางอีเมล์ : ploypun2511@hotmail.com ภายในวันที่.........................โดยจังหวัดนครนายก จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  www.nakhonnayok.go.th  และ www.gprocurement.go.th ในวันที่........................................

                               ประกาศ  ณ วันที่             พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9

                 วรพันธุ์   สุวัณณุสส์
               (นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์)
         รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก