ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 74 รายการ  (อ่าน 436 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 527
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์
………………………………………..

ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ , ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว และโรงติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 74 รายการ ของโรงพยาบาลองครักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้สู้ราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ยกเว้นผู้ขายทอดตลาดจะเข้าสู้ราคาไม่ได้
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ
๓. การขายทอดตลาดดังกล่าวจะดำเนินการ ณ โรงพยาบาลองครักษ์ ด้วยการ
๓.๑ การตรวจสภาพสิ่งของที่ขายทอดตลาด
ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคา จะต้องเข้าตรวจดูสิ่งของ ณ โรงพยาบาลองครักษ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 8.45 น. – 9.30 น. และลงนามในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ (โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด)
๓.๒ การเข้าสู้ราคา (เฉพาะผู้ที่ลงนามในหลักฐานตามข้อ ๓.๑)
กำหนดในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๔. การขาย (ประมูลราคา) จะกระทำด้วยวาจา โดยให้ผู้เข้าเสนอราคาเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ในขณะประมูลราคาขายทอดตลาด
การขายจะสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ขานราคาของผู้เสนอราคาคนแรกหรือคนถัดไป แล้วแสดงการนับ ๑,๒,๓ หรือเคาะไม้ หรือแสดงอาการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ได้ตกลงกัน เมื่อนับครบ ๓ เป็นอันว่าผู้เสนอคนสุดท้ายนั้น เป็นผู้เสนอราคาได้
๕. ผู้เข้าสู้ราคารวมทุกรายการ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ , ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว และโรงติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวนทั้งสิ้น 74 รายการ)
๖. จังหวัดนครนายก จะถือว่าผู้สู้ราคา (ให้ราคาสูง) สูงสุด และไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการประเมินไว้ เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อพัสดุตามข้อ ๕.
๗. ผู้ประมูลราคาได้ เป็นผู้รับสิทธิ์ซื้อพัสดุ
จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง รวมทั้งขนย้ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ออกจากโรงพยาบาลองครักษ์โดยเร็ว ไม่เกิน ๒ วันทำการ จังหวัดนครนายก จะไม่รับผิดชอบในการชำรุด สูญหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่การขายทอดตลาดสิ้นสุดลง และผู้ซื้อจะเรียกสิทธิ์และค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
๘. ผู้สู้ราคาสูงสุด ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไข ข้อ ๗.
ทางราชการ จะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง และหากมีผู้เสนอต่ำกว่าผู้สู้ราคาไว้แต่เดิม ผู้เสนอราคาคนเดิมจะต้องรับผิดชอบ ต่อจำนวนเงินในส่วนที่ขาด
๙. จังหวัดนครนายก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ไม่ตกลงราคาในการขายครั้งนี้ หากราคาประมูลครั้งนี้มีราคาต่ำกว่า ราคากลางที่ทางราชการกำหนด
ผู้สนใจติดต่อขอดู/รับเอกสารรายการพัสดุ ได้ที่กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) โรงพยาบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๓๙-๑๕๑๐ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9


(นายระวี สิริประเสริฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก