ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)  (อ่าน 278 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 556
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น
๑. ผ้ากอซซับโลหิต ขนาด ๑๕x๑๕x๘ ชั้น (๔๒.๓๑.๑๕.๑๒) จำนวน ๒,๐๐๐ แพค/ห่อ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. วัสดุห้ามเลือดละลายได้ ชนิดเส้นใยทอแบบตาข่าย (๔๒.๒๒.๒๑.๐๐) จำนวน ๓๐ กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมทิสต์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. BOWIE-DICK TEST PACK AUTOCLAVE (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐) จำนวน ๑,๐๐๐ แพด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก