ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศประกวดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน 225 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 527
    • ดูรายละเอียด
โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

1. ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ใช้สำหรับผ่าตัดใส่ในคนไข้ต้อกระจกทดแทนเลนส์ธรรมชาติ เพื่อช่วยให้คนไข้มีการมองเห็นเป็นปกติ ของโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ดังนี้
1. เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Aspheric จำนวน 800 ตัว
ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,000,000 บาท
2. เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมีสารกรองแสงสีเหลือง   จำนวน 800 ตัว
ราคาตัวละ 4,480 บาท เป็นเงิน 3,584,000 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,584,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
ใช้สำหรับผ่าตัดใส่ในคนไข้ต้อกระจกทดแทนเลนส์ธรรมชาติ เพื่อช่วยให้คนไข้มีการมองเห็นเป็นปกติ ของโรงพยาบาลนครนายก
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. คุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 456 /2559 ลงวันที่ 11
เมษายน 2559 ได้กำหนดไว้
5. ระยะเวลาดำเนินการ
รอบระยะเวลา 12 เดือน

6. ระยะเวลาส่งมอบ
ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือรับใบสั่งซื้อแต่ละงวดในรอบระยะเวลา 1 ปี

7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน 5,584,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น-
สี่พันบาทถ้วน)

8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่
8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร./โทรสาร 0 3731 1151 ต่อ 197
8.2 ทางเว็บไซต์ http://www.nayokhospital.go.th
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป