ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  (อ่าน 189 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 417
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม) ขาว
(๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๑) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 

             จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน ๑ รายการ  คือ  กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม) ขาว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ - ๐๐๐๐๐๑) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
         -  กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม) ขาว (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐๐๑) [A๔,๘๐ แกรม,
            ขาว ฯลฯ]  จำนวน  ๕,๐๐๐  รีม (๕๐๐ แผ่น) [เลขที่อ้างอิง ๕๙๑๒๑๕๐๐๐๐๐๕๖
            เสนอราคาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]
                    ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th หรือwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ , ๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
                    หากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารการซื้อดังกล่าว ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำ
รายละเอียดของพัสดุ คำแนะนำพร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศดังกล่าวลงในระบบ ข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนวันเสนอราคาในการซื้อด้วย วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 
    
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                  (นายอนันต์    กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบััติราชการแทน
               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก