ผู้เขียน หัวข้อ: สอบราคาซื้อSodium hyaluronate ๓% wv ๑ ml  (อ่าน 166 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 527
    • ดูรายละเอียด
สอบราคาซื้อSodium hyaluronate ๓% wv ๑ ml
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2016, 04:33:24 PM »
ระกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อSodium hyaluronate ๓% w/v ๑ ml (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐)

จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อSodium hyaluronate ๓% w/v ๑ ml (๓๐.๒๒.๒๔.๐๐) ตามรายการ ดังนี้
Sodium hyaluronate 3% w/v 1 ml (30.22.24.00)   จำนวน   ๘๐๐ เข็ม
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ - ๒ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก