ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา(สารน้ำ)ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ  (อ่าน 126 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 388
    • ดูรายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-Bidding) เลขที่ ๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกอนุมัติให้ซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
               ๑. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion,
๑ L bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๒๘๙) จำนวน ๒๐,๑๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.
แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๓,๑๕๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ-บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒.  sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๘๒๐๔) จำนวน ๑๐๗,๙๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.
วี.กรุงเทพฯ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๓,๓๙๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามพันสามร้อยเก้าสิบสี่-
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -
๘๐๑๕๒๒) จำนวน ๔๗,๘๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๕,๗๗๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -
๗๘๙๕๐๔) จำนวน ๒๖,๗๐๐ ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๓,๖๒๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก