ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน 117 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 318
    • ดูรายละเอียด
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

1.  ความเป็นมา
     ด้วยโรงพยาบาลนครนายกจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับใช้ในงานบริการรักษาพยาบาล และงานสนับสนุน เป็นการจัดซื้อทดแทน และเพิ่มเติม เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ประกอบมีบุคลากรของโรงพยาบาลนครนายกมาปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  ดังนี้
        1.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2                  จำนวน  70  เครื่อง
      ราคาเครื่องละ 3๓,800  บาท   เป็นเงิน  2,๓๖๖,000  บาท
        ๒.  จอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว       จำนวน  ๑0  เครื่อง
      ราคาเครื่องละ 3,300  บาท   เป็นเงิน  ๓๓,000  บาท
รวม ๒ รายการ เป็นเงิน 2,๓๙๙,๐00 บาท 2,399,000 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก 
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในงานบริการรักษาพยาบาล และงานสนับสนุน เป็นการจัดซื้อทดแทน และเพิ่มเติม เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ประกอบมีบุคลากรของโรงพยาบาลนครนายกมาปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                 3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดไว้   

   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
                ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 45 วัน  นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก  จำนวนเงิน 2,399,000 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป