ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)  (อ่าน 95 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 320
    • ดูรายละเอียด
1 ชื่อโครงการ  จัดซอื้ครุภัณฑ์การแพทย์  โดยวิธีตกลงราคา   หน่วยงานเจ้าของโครงการ.................โรงพยาบาลบ้านนา...................
2 วงเงินงบประมาณทไี่ดร้ับจัดสรร    จากเงินงบประมาณ ปี 2560   จ านวนเงิน  280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3 วันทกี่ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันท ี่23 พฤษภาคม 2560 จ านวน 1 รายการ    จ านวนเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 1 Pitavastatin 2 mg ราคา 2,800.00  บาท/กล่อง
4 แหล่งทีมาของราคากลาง   4.1 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
   ด าเนินการซ้ือโดย วิธีตกลงราคา
5. รายชื่อเจ้าหน้าทผีู่้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    5.1 นางสาวพิมพ์วรีย์ โลห์จิรกาญจนกุล  เภสัชกรปฏิบัติการ    5.2 นางสาวอุบลพันธ์ ชัยชนะ  เภสัชกรปฏิบัติการ
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง จัดซื้อเวชภณัฑ์ (ยา) โรงพยาบาลบ้านนา