ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๓ รายการ  (อ่าน 136 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 320
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๓ รายการ
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (Glucose strip) (41.11.61.26)   จำนวน   ๑๔๔,๗๐๐     เทสต์
                 ๒.  ชุดตรวจการตั้งครรภ์ชนิด Urine Pregnancy Strip (41.11.61.36)   จำนวน   ๘,๑๐๐     เทสต์
                 ๓.  ชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 และเอชไอวี-2 ชนิดแถบ (Anti-HIV Strip เทสต์ Kit) (41.11.61.26)   จำนวน   ๓,๓๐๐     เทสต์
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.nayokhospital.go.th , www.nakhonnayok.go.th และ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                                        (นายพิเชษฐ    พัวพันกิจเจริญ)
                                                                                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
                                                                                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
                                                                                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก