ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ  (อ่าน 251 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 522
    • ดูรายละเอียด
โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. ข้อสะโพกเทียม ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก CEMENTLESS -TOTAL HIP SYSTEM    จำนวน 15 ชุด  ราคาชุดละ 65,000 บาท  เป็นเงิน 975,000 บาท
2. ข้อสะโพกเทียม ชนิดใช้สารยึดกระดูก CEMENTED -TOTAL HIP SYSTEM           จำนวน 15 ชุด  ราคาชุดละ 36,000 บาท  เป็นเงิน 540,000 บาท
3. ข้อสะโพกเทียมแบบ BIPOLAR ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน  30  ชุด                  ราคาชุดละ 34,800 บาท  เป็นเงิน 1,044,000 บาท
4. ข้อสะโพกเทียม แบบ BIPOLAR ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก   จำนวน  10  ชุด      ราคาชุดละ 43,800 บาท  เป็นเงิน 438,000 บาท
5. ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก  ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้     จำนวน 50 ชุด  ราคาชุดละ 48,000 บาท  เป็นเงิน 2,400,000 บาท
6.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า จำนวน 20 ชุด ราคาชุดละ 22,500 บาท  เป็นเงิน 450,000 บาท
7.  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก และเอว แบบ Pedicular Screw จำนวน 100 ชุด       ราคาชุดละ 22,628 บาท  เป็นเงิน 2,262,800 บาท
รวม 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,109,800 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
         2.  วัตถุประสงค์
        สำหรับใช้ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครนายก
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                 3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 705/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดไว้   
   5. ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนสิงหาคม 2560  ถึง  เดือนตุลาคม 2560

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือรับใบสั่งซื้อแต่ละงวดในรอบระยะเวลา 1 ปี

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวนเงิน 8,109,800 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าพัน-   แปดร้อยบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป