ผู้เขียน หัวข้อ: ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (่ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๔๓ รายการ  (อ่าน 948 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 522
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (่ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  (ร่วมระดับจังหวัด)  จำนวน
๔๓ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
                   ๑.   ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (XS, S, M, L) (๔๒.๑๓.๒๒.๐๕)
                         จำนวน  ๘๙๘,๐๐๐  คู่
                   ๒.   สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับผู้ใหญ่ (Oxygen canular) (๔๒.๒๗.๑๗.๐๙)
                         จำนวน ๔,๕๐๐ เส้น
                   ๓.   สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับเด็ก (Oxygen canular) (๔๒.๒๗.๑๗.๐๙)  จำนวน ๑๘๐ เส้น
                   ๔.   หน้ากากให้ออกซิเจน (Oxygen mask with Bag) สำหรับผู้ใหญ่ (๔๒.๒๗.๑๗.๐๘) 
                         จำนวน  ๒,๓๗๐ ชิ้น
                   ๕.   หน้ากากให้ออกซิเจน  (Oxygen mask with Bag)  สำหรับเด็ก  (๔๒.๒๗.๑๗.๐๘)
                         จำนวน  ๒๒๐  ชิ้น
                   ๖.   ชุดพ่นยาสำหรับผู้ใหญ่  (๔๒.๒๗.๑๗.๐๒)  จำนวน  ๓,๑๙๐  ชุด
                   ๗.   ชุดพ่นยาสำหรับเด็ก (๔๒.๒๗.๑๘.๐๒)  จำนวน  ๑,๑๐๐  ชุด
                   ๘.   สายให้อาหารทางจมูกเบอร์ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐ (๔๒.๒๗.๑๙.๐๒)  จำนวน  ๕,๙๘๕  เส้น
                   ๙.   ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑)  จำนวน  ๖,๑๔๐ ม้วน
                   ๑๐. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๑๐ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๙,๖๐๐ ม้วน
                   ๑๑. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๗.๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๔,๘๐๐ ม้วน
                   ๑๒. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๑๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๑,๕๔๐ ม้วน
                   ๑๓. ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๒ นิ้ว (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑)  จำนวน ๔๖๐ ม้วน
                   ๑๔. ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๓ นิ้ว (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑)  จำนวน ๑,๑๓๐ ม้วน
                   ๑๕. ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๔ นิ้ว (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑)  จำนวน ๓,๐๒๐ ม้วน
                   ๑๖. ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๖ นิ้ว (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑)  จำนวน  ๑,๗๑๐  ม้วน
                   ๑๗. แผ่นยึดตรึงวัสดุติดแผลชนิดมีกาว ๑๐ cm (๔๒.๑๔.๑๗.๐๐)  จำนวน  ๖๐๐ ม้วน
                   ๑๘. ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (แบบมี Y) (๔๒.๒๒.๑๕.๐๐)  จำนวน  ๖๙,๒๒๐ ชุด
                   ๑๙. ข้อต่อสำหรับฉีดยา (๔๒.๑๔.๒๖.๐๐)  จำนวน ๒๙,๕๐๐ ชิ้น
                   ๒๐. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๓ ml  (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖)
                         จำนวน  ๒๓๕,๐๐๐  ชิ้น
                   ๒๑. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๕ ml  (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖)
                         จำนวน  ๑๘๐,๐๐๐  ชิ้น
                   ๒๒. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๑๐ ml  (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) 
                         จำนวน  ๑๙๘,๕๐๐  ชิ้น
                   ๒๓. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๒๐ ml  (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖)
                         จำนวน  ๖,๕๐๐  ชิ้น
                   ๒๔. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๕๐ ml  (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖)   
                         จำนวน  ๓,๑๐๐  ชิ้น
                   ๒๕. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๔/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm                                  (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑)   จำนวน  ๓๒  โหล
                   ๒๖. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๓/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm
                         (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑)    จำนวน  ๖๒  โหล
                   ๒๗. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๒/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm
                         (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑)    จำนวน  ๑๒๑  โหล
                   ๒๘. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๕/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM
                         (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒)   จำนวน  ๙๖  โหล
                   ๒๙. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๔/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM
                         (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒)  จำนวน  ๑๙๕  โหล
                   ๓๐. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๓/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM
                         (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒)   จำนวน  ๓๐๐ โหล
                   ๓๑. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๒/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM
                         (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒)   จำนวน  ๑๐๐ โหล
                   ๓๒. เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ขนาด ๔ นิ้ว ๑๐ ชั้น (๔๒.๒๔.๑๖.๐๐) จำนวน ๕๖ ม้วน
                   ๓๓. เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ๖ นิ้ว ๑๕ ชั้น (๔๒.๒๔.๑๖.๐๐)  จำนวน  ๖๘  ม้วน
                   ๓๔. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๖ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐)
                         จำนวน  ๑๒๓  ม้วน
                   ๓๕. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๒ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) 
                         จำนวน  ๑๓๖  ม้วน
                   ๓๖. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๘ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐)
                         จำนวน  ๙๘  ม้วน
                   ๓๗. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๔ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) 
                          จำนวน  ๑๖๓  ม้วน
                   ๓๘. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๓ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) 
                         จำนวน  ๑๑๖  ม้วน
                   ๓๙. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๑๐ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐)
                         จำนวน  ๔๙  ม้วน
                   ๔๐. สำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐% ขนาด ๐.๓๕ gm (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑) จำนวน ๙๙๔,๐๐๐ ก้อน
                   ๔๑. ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อชนิดใช้แล้วทิ้ง (กระป๋องน้ำอ๊อกซิเจน) ขนาด ๓๐๐-๓๕๐ ml
                         (๔๒.๒๗.๒๓.๐๖)  จำนวน  ๘,๑๐๐ กระป๋อง
                   ๔๒. Comply Stream Indicator Class ๕ (๔๑.๑๑.๕๘.๐๐)  จำนวน  ๘๖,๐๐๐ ชิ้น
                   ๔๓. BOWIE DICK TEST PACK/LAMINATE ขนาดความกว้าง x ยาว ๒๒ x ๒๘ cm (± ๑-๒ cm)
                         (๔๑.๑๑.๕๘.๐๐)  จำนวน  ๑,๑๐๑  ห่อ

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗,๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
    
สาโรจน์ มะรุมดี
(นายสาโรจน์ มะรุมดี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา