ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ ราคากลางในการจัดจ้างทำสวนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น  (อ่าน 104 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 417
    • ดูรายละเอียด
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ      จัดทำสวนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น โรงพยาบาลบ้านนา   
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลบ้านนา  จังหวัดนครนายก                
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๖๘,๑๐๐.-  บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
๓. ลักษณะงาน     เป็นงานอาคาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่          ๑๘     สิงหาคม ๒๕๖๐                              
เป็นเงิน      ๑,๕๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑.   แบบ ปร.๕     จำนวน  ๑  แผ่น
๕.๒.   แบบ ปร ๔   จำนวน   ๓  แผ่น   
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   ๖.๑   นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์กาศ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   ๖.๒   นายตรีดี  สุวรรณชาตรี      สถาปนิกปฏิบัติการ
   ๖.๓   นายธนกร  โพธิรัตน์      นายช่างโยธาปฏิบัติงาน