ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน ๑๐๕ รายการ (๔๒.๑๓.๒๑.๐๗)  (อ่าน 260 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 418
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน ๑๐๕ รายการ (๔๒.๑๓.๒๑.๐๗)
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน ๑๐๕ รายการ (๔๒.๑๓.๒๑.๐๗) ตามรายการ ดังนี้
              -   วัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย (๔๒.๑๓.๒๑.๐๗)                                       จำนวน    ๑๐๕  รายการ
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                       ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
 ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุุ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
 www.nayokhospital.go.th , www.nakhonnayok.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ


                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก