ผู้เขียน หัวข้อ: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๒.๒๗.๑๖.๐๓)  (อ่าน 125 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 388
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๒.๒๗.๑๖.๐๓)
 
             จังหวัดนครนายกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๔๒.๒๗.๑๖.๐๓) ตามรายการ ดังนี้
             -   เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย โรงพยาบาลนครนายก                จำนวน   ๑   เครื่อง
                 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๒๗.๑๖.๐๓)   
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
           ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
           ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
           ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครนายก ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
 www.nayokhospital.go.th , www.nakhonnayok.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก